Betänkande
FvUB
3
2015 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 20/2015 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Marja
Isomäki
finansministeriet
utvecklingschef
Sanna
Lehtonen
​Finlands Kommunförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras.  
Förslaget innebär att det till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken övergångsutjämningen mellan staten och kommunerna ska vara kostnadsneutral i den statsandelsreform som trädde i kraft vid ingången av 2015. 
Lagen avses träda i kraft den 1 december 2015. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs. Det är frågan om en ändring av teknisk natur som görs för att lagen ska få den form som avses i motiven i proposition RP 38/2014 rd. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 20/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.10.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Pirkko
Mattila
saf
vice ordförande
Timo V.
Korhonen
cent
medlem
Thomas
Blomqvist
sv
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Sirpa
Paatero
sd
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 15.8.2016 14:18