Senast publicerat 14-02-2022 15:48

Betänkande FvUB 3/2021 rd RP 261/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (RP 261/2020 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 7/2021 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jaana Vehmaskoski 
  finansministeriet
 • polisöverinspektör Sami Ryhänen 
  inrikesministeriet
 • byråchef Pekka Vasara 
  Finansinspektionen
 • överinspektör Laura Kumpulainen 
  Polisstyrelsen
 • chef for centralen för utredning av penningtvätt Jaakko Christensen 
  centralkriminalpolisen
 • överinspektör Asta Mykkänen 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • ledande expert Mika Linna 
  Finanssiala ry
 • generalsekreterare Niko Jakobsson 
  Finlands Advokatförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Patent- och registerstyrelsen
 • Ålands landskapsregering.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton ändras. 

På grund av brister i det nationella genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism föreslås det tekniska ändringar i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och i lagen om centralen för utredning av penningtvätt. 

Det föreslås dessutom att bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras för att samordna den nationella lagstiftningen med rekommendationerna från aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2021 med undantag av vissa bestämmelser i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism som avses träda i kraft den 1 september 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (fjärde penningtvättsdirektivet) genomfördes nationellt 2017. Finland fick i januari 2019 ett motiverat utlåtande av Europeiska kommissionen enligt vilket vårt land inte har anpassat sin nationella lagstiftning om penningtvätt till alla bestämmelser i det fjärde penningtvättsdirektivet. 

Finland är medlem i aktionsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF), som lyder under Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Aktionsgruppen har gjort en landsutvärdering för Finland angående förhindrandet av penningtvätt och av finansiering av terrorism åren 2018–2019 och publicerade i april 2019 en utvärderingsrapport. Rapporten lyfter fram brister i synnerhet i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Efter landsbedömningen har Finland varit föremål för intensifierad tillsyn av FATF, och Finlands följande tillsynsrapport behandlas i FATF i oktober i år. De behövliga lagändringarna ska vara i kraft senast den 15 april 2021. 

Propositionen baserar sig på de lagändringsbehov som lyfts fram av kommissionen, FATF och nationella aktörer. Propositionens ändringsförslag är i huvudsak av teknisk natur, men det föreslås också ändringar som måste anses vara innehållsmässiga. 

Utifrån inkommen utredning och ekonomiutskottets utlåtande (EkUU 7/2021 rd) anser förvaltningsutskottet att de lagförslag som ingår i propositionen är behövliga och ändamålsenliga. Förvaltningsutskottet tillstyrker lagförslag 1 och 2 med ändringar och lagförslag 3 utan ändringar, men med de ställningstaganden som framgår av betänkandet. 

Utskottet konstaterar dessutom i detta sammanhang att det har fått kännedom om att det på ministerienivå har framkommit andra lagändringsbehov som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism och som kräver en grundligare beredning och en mer omfattande diskussion med de viktigaste intressentgrupperna. Merparten av dessa ändringsbehov kommer enligt uppgift att behandlas under 2021 i en arbetsgrupp som finansministeriet tillsatte i december 2020. Arbetsgruppen har för avsikt att lämna ett förslag i form av en regeringsproposition. Utskottet föreslår att arbetsgruppen också ska behandla den arbetsgruppsrapport som utarbetats av tankesmedjan CEPS och ECRI (Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans) och rekommendationerna i rapporten samt bedöma hur de omständigheter som framkommer i rapporten beaktas i den nationella lagstiftningen (Anti-Money Laundering in the EU, Time to get serious – Task Force Report). 

Dessutom har förvaltningsutskottet underrättats om att det vid finansministeriet pågår ett projekt inom åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet där man utreder hinder och behov i anslutning till informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Avsikten är att utredningen ska vara färdig sommaren 2021 och att eventuella behov av att ändra lagstiftningen om informationsutbyte ska bedömas utifrån den. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

1 kap. Allmänna bestämmelser

4 §. Definitioner.

I 1 kap. 4 § i lagförslaget definieras de begrepp som används i lagen. Det föreslås att 1 mom. 13 punkten ändras så att en nära affärsförbindelse med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning inte längre innebär att personen är medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Enligt propositionens specialmotivering har det i praktiken varit mycket svårt att utreda hur det förhåller sig. Penningtvättsdirektivet förutsätter inte heller att definitionen av personer i politiskt utsatt ställning utvidgas på det sätt som föreskrivs i den gällande lagen. 

Ekonomiutskottet påpekar i sitt utlåtande att motsvarande bestämmelse också ingår i underpunkt b i samma punkt. Ekonomiutskottet föreslår att förvaltningsutskottet överväger att i syfte att harmonisera lagstiftningen ändra formuleringen i 4 § 1 mom. 13 punkten underpunkt b till ”varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning”. Förvaltningsutskottet konstaterar till denna del att underpunkt b inte ingår i propositionen. 

Förvaltningsutskottet föreslår med hänvisning till det som anförts ovan att 1 kap. 4 § 1 mom. 13 punkten underpunkt a i lagförslag 1 (i dess finska språkdräkt endast en teknisk ändring där ordet ”tai” ersätts med ett kommatecken) och underpunkt b godkänns som följer: 

a) varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning, (underpunkt b i den gällande 13 punkten) 

3 kap. Kundkontroll

2 §. Kundidentifiering och kontroll av kundens identitet.

I 3 kap. 2 § föreskrivs det om kundidentifiering och kontroll av kundens identitet. 

Av ekonomiutskottets utlåtande framgår att den term ”account” som används i FATF:s rekommendationer och som ligger till grund för bestämmelsen, utöver konto också kan innebära ett kundförhållande i vidare bemärkelse. I vissa situationer är det möjligt att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet först när vissa kriterier för kundförhållandet eller transaktionen uppfyllts. Därför har ekonomiutskottet föreslagit att förvaltningsutskottet överväger att ge den första meningen i 1 mom. följande ordalydelse: ”De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton eller anonyma kundförhållanden eller konton eller kundförhållanden under fingerade namn, med de undantag som föreskrivs i denna paragraf.” 

Också vid förvaltningsutskottets sakkunnigutfrågning har det framförts att termen ”account”, som används i FATF:s rekommendationer, utöver konto också kan betyda ett kundförhållande. 

På basis av inkommen utredning förordar förvaltningsutskottet att 2 § 1 mom. i lagförslaget godkänns i den form som ekonomiutskottet föreslår. Termen ”account”, som används i FATF:s rekommendation 10 och i artikel 10 i penningtvättsdirektivet, kan avse både konto och kundförhållande. Utskottet fäster dessutom uppmärksamhet vid de olika situationer som regleras i paragrafen och där det är möjligt att identifiera kunden och kontrollera kundens identitet först när vissa villkor för kundförhållandet eller transaktionen uppfyllts (3 kap. 2 § 2 mom.). 

Förvaltningsutskottet föreslår att det inledande stycket i 3 kap. 2 § 1 mom. får följande lydelse: 

De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton eller anonyma kundförhållanden eller konton eller kundförhållanden under fingerade namn, med de undantag som föreskrivs i denna paragraf. De rapporteringsskyldiga ska identifiera sina kunder och kontrollera deras identitet vid etablering av ett fast kundförhållande. Dessutom ska den rapporteringsskyldiga identifiera sina kunder och kontrollera identiteten, om 

3 §. Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna.

I 3 kap. 3 § föreskrivs det om uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna. I lagförslaget kompletteras det gällande kravet på bevarande av uppgifter om kundkontroll i fråga om juridiska personer och införs en skyldighet att utreda och bevara juridiska personers adress på hemorten och det huvudsakliga affärsställets adress, om den avviker från adressen på hemorten. 

Ekonomiutskottet påpekar i sitt utlåtande att ändringarna i fråga om adresserna till hemorten och det huvudsakliga affärsstället också kräver ändringar i de rapporteringsskyldigas informationssystem och processer. Enligt utlåtandet behövs det en längre övergångsperiod för tekniska ändringar och komplettering av kundernas uppgifter än vad som föreslås i lagförslaget. Ekonomiutskottet anser det skäligt att ikraftträdandet av 3 § 2 mom. 3 punkten ändras till utgången av innevarande år. 

Sakkunniga menade under utfrågningen att de föreslagna ändringarna bör motiveras noggrannare bland annat i fråga om begreppet huvudsakligt affärsställe. Dessutom har det framförts synpunkter som enligt den hörda talar för att den rapporteringsskyldiga med beaktande av den riskbaserade metoden ska ha rätt att själv genom riskbedömning bestämma vilka uppgifter som behövs för kundkontrollen. Det har vid sakkunnigutfrågningen också påpekats att ändringarna i fråga om adresserna till hemorten och det huvudsakliga affärsstället också kräver ändringar i de rapporteringsskyldigas informationssystem och processer. För att genomföra dessa ändringar och komplettera uppgifterna om befintliga kunder har det vid sakkunnighörandet föreslagits en förlängning av övergångstiden till och med den 31 december 2021. 

Förvaltningsutskottet konstaterar att FATF i sin utvärderingsrapport om Finland har påpekat att den gällande bestämmelsen inte innehåller något krav på identifiering och kontroll av en juridisk person på grundval av adressen på hemorten och adressen till det huvudsakliga affärsstället, om den avviker från adressen på hemorten. Enligt FATF:s tolkningsanvisning för rekommendation 10 ska man för identifiering av juridiska personer samla in adressen på hemorten och adressen till det huvudsakliga affärsstället, om adressen till det huvudsakliga affärsstället avviker från adressen på hemorten. På denna grund håller förvaltningsutskottet till denna del fast vid det som föreslås i propositionen. 

Däremot förordar utskottet en förlängning av övergångsperioden i fråga om ikraftträdandebestämmelsen genom att föreslå att 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagförslaget träder i kraft den 1 januari 2022. 

5 §. Särskild identifieringsskyldighet i anslutning till försäkringsprodukter.

I propositionen föreslås det att 5 § 2 mom. ändras så att det motsvarar artikel 13.5 i det fjärde penningtvättsdirektivet och förarbetena till penningtvättslagen. Skyldigheten att identifiera förmånstagaren ska således ändras till en skyldighet att kontrollera förmånstagare vid utbetalning. 

Ekonomiutskottet anser i sitt utlåtande att den ändring av 3 kap. 5 § som gäller den särskilda identifieringsskyldigheten i anslutning till försäkringsprodukter förutsätter ändringar i den rapporteringsskyldiges informationssystem och att det är skäligt med en övergångsperiod för bestämmelsen i 5 § 2 mom. fram till utgången av innevarande år. En motsvarande förslag har lagts fram för förvaltningsutskottet också vid sakkunnigutfrågningen. Förvaltningsutskottet föreslår nedan att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att 3 kap. 5 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 2022. 

Vid sakkunnigutfrågningen framfördes det kritik mot att lagförslaget förutsätter att identiteten hos förmånstagare till livförsäkringar och andra placeringsförsäkringar alltid ska kontrolleras när en betalning görs. Dessutom framfördes det vid utfrågningen att det fjärde penningtvättsdirektivet endast gäller livförsäkringar och andra placeringsförsäkringar och att den kontrollskyldighet som nu föreslås för dem inte under några omständigheter bör utvidgas till att gälla skadeförsäkringar, riskförsäkringar, arbetspensionsförsäkringar, lagstadgade olycksfallsförsäkringar eller andra försäkringsslag som inte hör till direktivets tillämpningsområde. 

I motiveringen till proposition RP 228/2016 rd om den nu gällande lagstiftningen konstateras det att genom bestämmelsen genomförs artikel 13.5 i det fjärde penningtvättsdirektivet, där det föreskrivs om kontroll av förmånstagarnas identitet vid utbetalningstillfället i fråga om livförsäkringsverksamhet eller annan investeringsrelaterad försäkringsverksamhet. Kontrollen saknas dock i lagtexten. Förvaltningsutskottet förordar att momentet godkänns i den form det har i propositionen. Dessutom konstaterar utskottet att lagförslaget inte gäller försäkringsslag som inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. 

6 §. Identifiering av verkliga förmånstagare.

I 3 kap. 6 § 2 mom. i lagförslaget finns en bestämmelse om att de rapporteringsskyldiga ska dokumentera de åtgärder som vidtagits för att identifiera verkliga förmånstagare. 

Ekonomiutskottet anser i sitt utlåtande att ändringen av 3 kap. 6 § om identifiering av verkliga förmånstagare förutsätter ändringar i den rapporteringsskyldiges informationssystem och att det är skäligt med en övergångsperiod för bestämmelsen i 6 § 2 mom. fram till utgången av innevarande år. 

Enligt ett sakkunnigyttrande är den skyldighet som anges i det nya 2 mom. i paragrafen en mycket arbetskrävande uppgift, med beaktande av att det inte finns informationskällor som är oberoende av kunden. Enligt ordalydelsen i lagförslaget ska dokumenteringen göras kundspecifikt, vilket medför betydligt mer arbete och kostnader för processen. Det är inte enbart fråga om en teknisk precisering utan om en ändring av bestämmelserna som förutsätter ändringar i informationssystemen. Därför bör också övergångsperioden vara klart längre än vad som föreslås i lagförslaget, och det har vid utfrågningen har föreslagits att övergångsperioden förlängs till och med den 31 december 2021. 

Förvaltningsutskottet konstaterar att det är fråga om att avhjälpa en brist som kommissionen har påvisat för Finland. Artikel 3.6 a ii i det fjärde penningtvättsdirektivet förutsätter att de rapporteringsskyldiga ska dokumentera de åtgärder som vidtas för att identifiera den verkliga ägaren och förmånstagaren. Förvaltningsutskottet förordar att 6 § 2mom. i lagförslaget godkänns i den form det har i propositionen. 

Förvaltningsutskottet föreslår att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att 3 kap. 6 § 2 mom. träder i kraft den 1 januari 2022. 

4 kap. Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner

4 §. Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten i fråga om tvivelaktiga transaktioner.

Det föreslås i propositionen att ordalydelsen i 4 kap. 4 § 2 mom. ändras så att informationsutbyte om rapporter om tvivelaktiga transaktioner ska omfatta hela koncernen eller hela den ekonomiska sammanslutningen. Enligt det gällande 2 mom. är informationsutbyte möjligt endast inom finans- och försäkringskonglomerat. Dessutom föreslås 2 mom. bli kompletterat så att utlämnandet av uppgifter ska vara nödvändigt för bedömning av en tvivelaktig transaktion och centralen för utredning av penningtvätt inte har begärt att utlämnande av information begränsas. Syftet är att bestämmelsen också ska uppfylla kraven i fråga om utlämnande av känsliga uppgifter, eftersom uppgifter om en tvivelaktig transaktion vid en potentiell brottsmisstanke kan klassificeras som känsliga uppgifter. Syftet med de föreslagna ändringarna är att paragrafens 2 mom. ska motsvara ordalydelsen i artikel 39.3 och 39.4 samt 45.8 i penningtvättsdirektivet. 

Vid sakkunnigutfrågningen framfördes uppfattningen att den föreslagna paragrafformuleringen är för restriktiv, eftersom den begränsar utlämnandet av uppgifter endast till situationer där utlämnandet är nödvändigt för att en tvivelaktig transaktion ska kunna bedömas. Det föreslagna kriteriet att utlämnande av uppgifter ska vara nödvändigt anses i betydande grad hindra utbytet av uppgifter, eftersom det i de flesta fall är möjligt att först i efterhand göra en bedömning av om utlämnandet av uppgifterna var nödvändigt eller inte. Dessutom påpekades det vid utfrågningen att det ofta är nödvändigt att lämna ut uppgifter inom samma koncern eller ekonomiska sammanslutning också för att exempelvis identifiera och bedöma de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänför sig till kundförhållandet, även om det inte finns något konkret misstanke om penningtvätt eller andra oegentligheter. På dessa grunder har det vid sakkunnigutfrågningen föreslagits för förvaltningsutskottet att det i 4 § 2 mom. i lagförslaget i stället för kravet på nödvändighet föreskrivs om en behövlighetsgrund som förutsättning för utlämnande av uppgifter. 

Förvaltningsutskottet konstaterar att kommissionen har påvisat att den finska lagstiftningen om penningtvätt är bristfällig på så sätt att det informationsutbyte som föreskrivs i paragrafen inte täcker hela koncernen enligt penningtvättsdirektivet. I artikel 45.8 i direktivet föreskrivs det att medlemsstaterna ska se till att informationsutbytet inom en koncern tillåts. Vidare ska information till centralen för utredning av penningtvätt när det gäller misstankar om att medel utgör vinning av brottslig handling eller har koppling till finansiering av terrorism utbytas inom koncernen, om centralen för utredning av penningtvätt inte anger något annat. Det föreslås i propositionen att ordalydelsen i 4 § 2 mom. ändras så att informationsutbyte om rapporter om tvivelaktiga transaktioner ska omfatta hela koncernen eller hela den ekonomiska sammanslutningen. Förslaget är enligt utskottet ändamålsenligt. 

Enligt inkommen utredning har 4 § 2 mom. i den fortsatta beredningen av propositionen kompletterats med de förutsättningar som gäller nödvändigheten av att lämna ut uppgifter. Förvaltningsutskottet konstaterar till denna del att penningtvättslagstiftningen som helhet betraktat är speciallagstiftning om ändamålsbunden behandling av personuppgifter. Dessutom ska det beaktas att 4 kap. i penningtvättslagen endast reglerar situationer som gäller tvivelaktiga transaktioner, däremot inte andra skyldigheter som föreskrivits för rapporteringsskyldiga. Eventuella andra situationer där uppgifter lämnas ut i anslutning till förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska beaktas annanstans i penningtvättslagen än i 4 kap., om de på basis av en separat beredning anses motiverade. Av propositionens specialmotivering och motiv till lagstiftningsordning framgår tydligt att det är fråga om utlämnande av känsliga uppgifter. Förvaltningsutskottet förordar att 4 § 2 mom. i lagförslaget godkänns i den form det har i propositionen också i fråga om nödvändighetskravet. Förslaget tar vederbörlig hänsyn till kraven på behandling av känsliga uppgifter. Utskottet konstaterar att kravet på nödvändighet i fråga om utlämnande av uppgifter ska bedömas med hjälp av de uppgifter som står till förfogande vid bedömningstidpunkten. 

9 kap. Särskilda bestämmelser

2 §. Rapporteringsskyldigas filialer och andra bolag.

I 2 § 1 och 2 mom. i lagförslaget föreslås det att den gällande regleringen ändras så att det till momenten fogas en hänvisning till EES-stater. FATF har i sin länderrapport om Finland påpekat att den nuvarande ordalydelsen hänvisar till att bestämmelsen endast gäller andra stater än EES-stater och därmed inte helt motsvarar FATF:s rekommendationer 18 och 23. 

Med stöd av 2 § 2 mom. i lagförslaget ska de rapporteringsskyldiga se till att skyldigheterna enligt penningtvättslagen fullgörs i dotterföretag både i EES-stater och i andra än EES-stater. I anslutning till detta ansåg sakkunniga under utfrågningen att skyldigheterna enligt penningtvättslagen enligt ordalydelsen också ska tillämpas på dotterföretag som är verksamma inom vilken som helst bransch utom finansbranschen och som annars inte skulle omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättslagen, även om detta säkerligen inte har varit avsikten med bestämmelserna. Förvaltningsutskottet konstaterar att det i propositionen föreslås att 2 mom. till denna del preciseras endast genom att en uttrycklig hänvisning till EES-stater fogas till momentet. Till övriga delar är bestämmelsen oförändrad, och dess tillämpningsområde har inte föreslagits eller avsetts bli ändrat. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

I propositionen föreslås det att 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten och 3 kap. 6 § 2 mom. ska träda i kraft först den 1 september 2021. Med hänvisning till det som sägs ovan i detaljmotiven föreslår förvaltningsutskottet att övergångsperioden förlängs så att de bestämmelserna träder i kraft först den 1 januari 2022. Dessutom föreslår förvaltningsutskottet att det för 3 kap. 5 § 2 mom. i lagförslaget föreskrivs om en övergångsperiod så att också det momentet träder i kraft först den 1 januari 2022. 

2. Lagen om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt

2 §. Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter.

Det föreslås att det till 2 § 1 mom. fogas en ny 8 punkt, där det i överensstämmelse med det fjärde penningtvättsdirektivet föreskrivs att centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt ska göra operativa och strategiska analyser. Centralen för utredning av penningtvätt har gjort såväl operativa som strategiska analyser också under den gällande lagens giltighetstid, så lagändringen bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för centralens praktiska verksamhet. 

Ålands landskapsregering hänvisar i sitt utlåtande till 17 § i grundlagen och fäster i fråga om 2 § i lagförslaget uppmärksamhet vid det missförhållandet att viktiga rapporter om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte har funnits tillgängliga på svenska, med följden att tillsynsmyndigheterna i landskapet Åland och de svenskspråkiga anmälningsskyldiga såväl i landskapet som i Fastlandsfinland hamnar i en sämre ställning än de finskspråkiga. 

Vid sakkunnigutfrågningen föreslogs det att man i den föreslagna 2 § i fråga om uppgiftsområdet för centralen för utredning av penningtvätt ska använda samma terminologi som i lagen i övrigt. Förvaltningsutskottet anser att förslaget är motiverat och föreslår att 2 § 1 mom. 8 punkten godkänns med följande ordalydelse: 

8) göra operativa och strategiska analyser av gärningssätt, fenomen, trender och metoder rörande penningtvätt, (utesl.) finansiering av terrorism och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

4 §. Centralens rätt att få, använda och lämna ut uppgifter.

I propositionen föreslås det att 4 § 1 mom. i den gällande lagen ändras så att det motsvarar penningtvättsdirektivet till den del som rapporteringsskyldigas chefer och anställda vid behov ska samarbeta med centralen för utredning av penningtvätt. 

Under sakkunnigutfrågningen föreslogs det att det i motiveringen tydligt ska konstateras att centralen för utredning av penningtvätt i första hand ska inhämta uppgifterna hos andra än chefer eller anställda hos den rapporteringsskyldiga. 

Dessutom har sakkunniga fäst utskottets uppmärksamhet vid advokaternas särställning och tystnadsplikt och påpekat att detta bör beaktas i samband med förslaget till ändring av 4 §. I ett sakkunnigyttrande konstateras att advokaterna enligt lagen om advokater är skyldiga att bevara advokathemligheter. Det är fråga om ett sådant skydd för förtroendet mellan klienten och advokaten som har föreskrivits för att skydda klienten. Dessutom är advokaterna bundna av bestämmelserna om sekretess och vittnesförbud i rättegångsbalken, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen. Enligt yttrandet förutsätter tryggandet av den särskilda ställningen för advokater och rättegångsbiträden med tillstånd att bestämmelsen uttryckligen skrivs in i lagens 4 § och att beaktandet av den inte är beroende av förarbetena till lagen. 

Förvaltningsutskottet konstaterar att syftet med 4 § 1 mom. i lagförslaget är att genomföra artikel 33 i penningtvättsdirektivet. Enligt punkt 1 i den artikeln ska medlemsstaterna kräva att ansvariga enheter, och i tillämpliga fall deras styrelseledamöter och anställda, utan dröjsmål samarbetar fullt ut med centralen för utredning av penningtvätt på det sätt som beskrivs i artikeln. 

I detaljmotiveringen till paragrafen beskrivs tydligt advokaternas särskilda ställning och tystnadsplikt. Dessutom föreslår förvaltningsutskottet för tydlighetens skull att följande mening fogas till slutet av 4 § 1 mom. i lagförslaget: 

Bestämmelser i någon annan lag om tystnadsplikt och vittnesförbud för advokater och rättegångsbiträden med tillstånd begränsar dock rätten för centralen för utredning av penningtvätt att få uppgifter. 

5 §. Utbyte av information.

I 5 § i den gällande lagen finns de viktigaste bestämmelserna om rätten för centralen för utredning av penningtvätt att begära uppgifter som avses i paragrafen av finansunderrättelseenheten eller en annan behörig myndighet i en främmande stat för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt att använda dessa uppgifter och lämna ut dem (se närmare ordalydelsen i 5 §). 

Syftet med lagförslaget är att avhjälpa de brister i genomförandet av artiklarna 53 och 56 i penningtvättsdirektivet som upptäckts i 5 § 3 och 4 mom. i lagförslaget. Förvaltningsutskottet har till denna del inget att anmärka på lagförslaget. 

Det föreslogs under sakkunnigutfrågningen att det till slutet av 5 § 3 mom. fogas en bestämmelse om att centralen för utredning av penningtvätt ska ge myndigheterna i ett annat land respons på effekterna av och kvaliteten på det informationsutbyte som sker med stöd av denna lag. Utskottet anser att förslaget är motiverat. Förslaget baserar sig enligt inkommen utredning på den brist i fråga om rekommendation 40.10 som framförts i FATF:s landsutvärdering av Finland, det vill säga att centralen för utredning av penningtvätt enligt bestämmelsen inte har skyldighet att lämna respons till myndigheterna i ett annat land. 

Förvaltningsutskottet föreslår att följande mening fogas till slutet av 5 § 3 mom.: 

Centralen för utredning av penningtvätt ska ge en myndighet i ett annat land respons på effekterna av och kvaliteten på det informationsutbyte som skett med stöd av denna lag. 

3. Lagen om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

6 §. Uppgifter som ska föras in i registret över bank- och betalkonton.

Regeringen föreslår att det till paragrafens 2 mom. 1 punkt fogas ett motsvarande omnämnande som i 3 mom. 1 punkten och 4 § 2 mom. 1 punkten, det vill säga att om kontoinnehavaren är en juridisk person ska uppgifter föras in i registret också om vilka som har rätt att använda kontot och sådana uppgifter om dem som nämns tidigare i bestämmelsen. Preciseringen är nödvändig för att förtydliga att det i registret över bank- och betalkonton också ska föras in uppgifter om dem som har rätt att använda juridiska personers konton. Genom ändringen preciseras bestämmelsen och främjas en korrekt lagtillämpning. Detta tillägg skulle våren 2020 ha föreslagits i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den nu aktuella lagen (RP 55/2020 rd). Förslaget nämndes då i detaljmotiveringen till lagförslaget men togs då inte med i lagtexten. Förvaltningsutskottet har ingenting att anmärka med anledning av lagförslag 3. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 261/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 261/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 1 mom. 9 punkten, 13 punkten underpunkt aUtskottet föreslår en ändring  och b Slut på ändringsförslaget och 18 punkten underpunkt b samt 6 §, 3 kap. 1 § 2 och 3 mom., det inledande stycket i 2 § 1 mom. och 2 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 2 mom. 3 punkten, 5 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 § 1 mom., det inledande stycket i 12 § 5 mom. och 12 § 5 mom. 1 punkten, 4 kap. 4 § 2 mom. och 9 kap. 2 §, 
av dem 1 kap. 6 §, 3 kap. 1 § 2 mom. och det inledande stycket i 12 § 5 mom. och 12 § 5 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 406/2018 samt 3 kap. 1 § 3 mom. och 3 § 2 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 573/2019, samt 
fogas till 1 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1089/2017 och 573/2019, en ny 19 punkt och till 3 kap. 6 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—5 mom. blir 3—6 mom., som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) fysiska och juridiska personer enligt 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och registreringsskyldiga förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) utländsk trust en trust eller liknande juridisk konstruktion enligt artikel 3.7 i penningtvättsdirektivet, dock inte i den punkten avsedda tillhandahållare av företagstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13) medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning
a) varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
Utskottet föreslår en ändring b) varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning, Slut på ändringsförslaget
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18) korrespondentförbindelse
b) förbindelser mellan kreditinstitut och finansiella institut där liknande tjänster tillhandahålls av ett korrespondentinstitut eller motpartsinstitut, och inbegripet förbindelse som etablerats för värdepapperstransaktioner eller överföring av medel,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) brevlådebank ett kredit- eller finansiellt institut eller ett institut som bedriver motsvarande verksamhet som ett kredit- eller finansiellt institut och som är registrerat i en jurisdiktion där det saknar ett fysiskt verksamhetsställe och en faktisk ledning, och som inte hör till en kredit- eller finanskoncern eller motsvarande annan ekonomisk sammanslutning som är föremål för offentlig tillsyn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Verkliga förmånstagare i utländska truster 
Med en utländsk trusts verkliga förmånstagare avses en fysisk person som är trustens eller en liknande juridisk konstruktions 
1) instiftare eller en av denne eventuellt tillsatt beskyddare, 
2) förvaltare, 
3) förmånstagare, eller 
4) någon annan person som har en motsvarande eller en likvärdig ställning som en person som avses i 1—3 punkten. 
Om en i 1 mom. avsedd förmånstagare ännu inte har fastställts avses med verklig förmånstagare, i stället för förmånstagaren, de persongrupper för vilka den juridiska konstruktionen eller den juridiska personen främst har inrättats eller verkar. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betraktas som en verklig förmånstagare också en annan fysisk person som ytterst utövar bestämmande inflytande i en utländsk trust eller liknande juridisk konstruktion genom direkt eller indirekt ägande eller genom andra medel. 
3 kap. 
Kundkontroll 
1 § 
Kundkontroll och riskbaserad bedömning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den rapporteringsskyldiga ska vid bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anknytning till kundförhållandet beakta de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som är förenade med nya och befintliga kunder, länder och geografiska områden samt med nya, under utveckling varande och redan befintliga produkter, tjänster och transaktioner samt distributionskanaler och tekniker (riskbaserad bedömning). 
De åtgärder för kundkontroll som anges i detta kapitel ska utifrån den riskbaserade bedömningen iakttas så länge kundförhållandet består. Vidare ska den rapporteringsskyldiga iaktta bestämmelserna om kundkontroll, om den rapporteringsskyldiga med stöd av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) eller med stöd av annan lagstiftning som gäller motsvarande skyldighet har eller har haften lagstadgad skyldighet att under kalenderåret kontakta en kund för att kontrollera relevanta uppgifter om den verkliga förmånstagaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Kundidentifiering och kontroll av kundens identitet 
De rapporteringsskyldiga får inte ha anonyma konton Utskottet föreslår en ändring eller anonyma kundförhållanden  Slut på ändringsförslageteller konton Utskottet föreslår en ändring eller kundförhållanden  Slut på ändringsförslagetunder fingerade namnUtskottet föreslår en ändring , med de undantag som föreskrivs i denna paragraf Slut på ändringsförslaget. De rapporteringsskyldiga ska identifiera sina kunder och kontrollera deras identitet vid etablering av ett fast kundförhållande. Dessutom ska den rapporteringsskyldiga identifiera sina kunder och kontrollera identiteten, om 
1) kundförhållandet är tillfälligt och
a) en enskild transaktion eller flera sammanhängande transaktioner sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro,
b) det är fråga om en sådan överföring av medel enligt artikel 3.9 i förordningen om information om betalaren som överstiger 1 000 euro, eller
c) det är fråga om en sådan transaktion som utförs inom en i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor avsedd tjänst i anslutning till virtuella valutor och som överstiger 1 000 euro,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Uppgifter om kundkontroll och bevarande av uppgifterna 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Av kundkontrolluppgifterna ska följande bevaras: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) juridiska personers fullständiga namn, registernummer, registreringsdag, registermyndighet, adress på hemorten och det huvudsakliga affärsställets adress, om den avviker från adressen på hemorten, samt vid behov bolagsordning eller organisationsregler, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Särskild identifieringsskyldighet i anslutning till försäkringsprodukter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kontrollen av identiteten på i 1 mom. avsedda förmånstagare ska ske vid utbetalningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Identifiering av verkliga förmånstagare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De rapporteringsskyldiga ska dokumentera de åtgärder som vidtagits för att identifiera verkliga förmånstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Fullgörande av skyldigheter i fråga om kundkontroll för den rapporteringsskyldigas räkning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan fullgöras också av en sådan aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig som har beviljats koncession eller registrerats i någon annan än en EES-stat, om aktören omfattas av sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll och bevarande av uppgifter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas. Dessutom förutsätts det att den aktör som motsvarar en rapporteringsskyldig är grundad i en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism enlig kommissionens bedömning inte innebär någon avsevärd risk för EU:s inre marknad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Förenklade åtgärder för kundkontroll 
De rapporteringsskyldiga får vid tillämpningen av 2—4 och 6 § tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll, om de utifrån den 2 kap. 3 § avsedda riskbedömningen bedömer att ett kundförhållande är förenat eller en enskild transaktion är förenad med låg risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. De rapporteringsskyldiga ska dock följa kundförhållanden på det sätt som anges i 4 § 2 mom. för att upptäcka exceptionella eller ovanliga transaktioner. De rapporteringsskyldiga får inte tillämpa förenklade åtgärder för kundkontroll om de upptäcker exceptionella eller ovanliga transaktioner. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12 § 
Skärpta åtgärder för kundkontroll vid korrespondentförbindelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett kreditinstitut eller finansiellt institut tillhandahåller payable-through-konton till andra kreditinstitut och finansiella institut ska det säkerställa att det kreditinstitut eller finansiella institut som är motpart 
1) har identifierat de kunder som har direkt tillgång till kreditinstitutets eller det finansiella institutets konto och i fråga om dessa kunder fortlöpande vidtagit åtgärder för kundkontroll, samt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt och avbrytande av transaktioner 
4 § 
Tystnadsplikt och undantag från tystnadsplikten i fråga om tvivelaktiga transaktioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En rapporteringsskyldig får trots tystnadsplikten enligt 1 mom. lämna ut information om att en rapport enligt 1 § har gjorts och information om rapportens innehåll till ett annat företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i Finland eller i någon annan EES-stat, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för bedömning av en ovanlig transaktion och centralen för utredning av penningtvätt inte har begärt att utlämnande av information begränsas. Information kan under samma förutsättningar också lämnas ut till ett företag eller samfund som hör till samma koncern eller ekonomiska sammanslutning av annat slag som har fått koncession i någon annan stat än en EES-stat, om företaget eller samfundet omfattas av skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och iakttagandet av dessa skyldigheter övervakas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
2 § 
Rapporteringsskyldigas filialer och andra bolag 
De rapporteringsskyldiga ska i sina filialer både i EES-stater och i andra än EES-stater fullgöra sina i denna lag föreskrivna skyldigheter i fråga om kundkontroll. 
De rapporteringsskyldiga ska se till att skyldigheterna enligt denna lag fullgörs i sådana dotterföretag i både EES-stater och i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför. 
Rapporteringsskyldiga som har driftställen i andra medlemsstater ska säkerställa att driftställena iakttar de nationella bestämmelser som i medlemsstaterna i fråga utfärdats för att införliva penningtvättsdirektivet. 
Om lagstiftningen i en stat inte tillåter att de förfaranden för kundkontroll som anges i denna lag iakttas, ska den rapporteringsskyldiga anmäla detta till tillsynsmyndigheten och advokatföreningen. Den rapporteringsskyldiga ska dessutom säkerställa att dess filialer och majoritetsägda dotterbolag i staten i fråga för att minska och effektivt hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism vidtar sådana minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/758 om komplettering av Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som fastställer minimiåtgärder och ytterligare åtgärder som kreditinstitut och finansiella institut ska vidta för att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i vissa tredjeländer. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 3 kap. 3 § 2 mom. 3 punktenUtskottet föreslår en ändring , 5 § 2 mom. Slut på ändringsförslaget och 6 § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 Utskottet föreslår en ändring januari 2022 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) 2 § 1 mom. 7 punkten, 4 § 1 mom. samt 5 § 3 och 4 mom., 
av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 652/2018 och 5 § 3 mom. i lag 576/2019, samt 
fogas till 2 § 1 mom. en ny 8 punkt som följer: 
2 § 
Centralen för utredning av penningtvätt och dess uppgifter 
Centralen för utredning av penningtvätt finns vid centralkriminalpolisen och den har till uppgift att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) ta emot och behandla anmälningar enligt 3 § 2 mom. i lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), utreda grunderna för frysningsbeslut som avses i 4 § i den lagen och göra framställningar om frysningsbeslut, 
8) göra operativa och strategiska analyser av gärningssätt, fenomen, trender och metoder rörande penningtvättUtskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning och förbrott till penningtvätt samt  Slut på strykningsförslagetfinansiering av terrorismUtskottet föreslår en ändring  och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism Slut på ändringsförslaget. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Centralens rätt att få, använda och lämna ut uppgifter 
Trots bestämmelserna om hemlighållande av uppgifter om företagshemligheter eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller beskattningsuppgifter har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga, inbegripet vid behov deras chefer och anställda, avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som är nödvändiga för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Beslut om inhämtande av sekretessbelagda uppgifter fattas av en polisman som hör till befälet och arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt.Utskottet föreslår en ändring  Bestämmelser i någon annan lag om tystnadsplikt och vittnesförbud för advokater och rättegångsbiträden med tillstånd begränsar dock rätten för centralen för utredning av penningtvätt att få uppgifter. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Utbyte av information 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Centralen för utredning av penningtvätt kan efter en motiverad begäran lämna ut uppgifter som avses i 3 § 2 och 3 mom. till en central för utredning av penningtvätt eller en annan behörig myndighet i en främmande stat för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket den egendom eller den vinning har fåtts eller kan fås som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt för att föra ärendet till undersökning. En begäran om utlämnande av uppgifter ska besvaras utan ogrundat dröjsmål. Centralen för utredning av penningtvätt kan sätta begränsningar och ställa villkor för användningen av de uppgifter som lämnas ut. Centralen kan vägra att lämna ut uppgifter om det kan vara till skada för arbetet med att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt, finansiering av terrorism eller det brott genom vilket egendom eller vinning har fåtts av penningtvätt eller av finansiering av terrorism, eller om det kan utgöra hinder för att ärendet förs till undersökning, eller om utbyte av information skulle strida mot principerna för de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna eller på något annat sätt strida mot de grundläggande principerna i Finlands rättsordning. Centralen för utredning av penningtvätt kan lämna ut uppgifter till en central för utredning av penningtvätt eller en annan behörig myndighet i en främmande stat också utan begäran, om det behövs för ett ändamål som anges i detta moment. När centralen för utredning av penningtvätt fått en sådan i 4 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism avsedd rapport som berör en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska den utan dröjsmål förmedla rapporten till den berörda medlemsstaten.Utskottet föreslår en ändring  Centralen för utredning av penningtvätt ska ge en myndighet i ett annat land respons på effekterna av och kvaliteten på det informationsutbyte som skett med stöd av denna lag. Slut på ändringsförslaget 
Uppgifter som avses i denna paragraf får med användning av den senaste teknik som finns tillgänglig tas emot och lämnas ut som en datamängd eller i elektronisk form i ett gemensamt överenskommet förfarande. Centralen för utredning av penningtvätt får söka träffar i ett register som förvaltas av finansunderrättelseenheten i någon av Europeiska unionens medlemsstater, om den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har gett sitt samtycke. Finansunderrättelseenheten i någon av Europeiska unionens medlemsstater kan ges rätt att söka träffar i det register som avses i 3 § för att utreda om registret innehåller uppgifter om ett föremål för den statens sökningar. Beslut om utlämnande av uppgifter som avses i denna paragraf och av uppgifter om sökträffar fattas av en polisman som hör till befälet och arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019) 6 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 730/2020, som följer: 
6 § 
Uppgifter som ska föras in i registret över bank- och betalkonton 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret över bank- och betalkonton ska införas följande uppgifter om sådana kunder i betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och tillhandahållare av virtuella valutor som enligt 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska identifieras: 
1) fullständigt namn, födelsetid och finsk personbeteckning eller, om sådan saknas, medborgarskap för kontoinnehavaren och den som har rätt att använda kontot samt kunderna hos en tillhandahållare av virtuella valutor eller, om kontoinnehavaren eller en kund hos en tillhandahållare av virtuella valutor är en juridisk person, dess fullständiga namn, registernummer, registreringsdag och registermyndighet samt de ovan nämnda uppgifterna avseende alla fysiska personer som har rätt att använda kontot för den juridiska personen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Pekka Aittakumpu cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto.