Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande FvUB 5/2018 rd RP 23/2018 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (RP 23/2018 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Elina Rydman 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam 
  justitieministeriet
 • överinspektör Jemina Fabritius 
  Polisstyrelsen
 • överinspektör Timo Aalto 
  Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ålands landskapsregering.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändras så att tillsynsmyndigheternas behörighet också uttryckligen ska omfatta i Ålands landskapslagstiftning avsedda penningspelssammanslutningar samt fastighetsförmedlare och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som är verksamma i landskapet Åland. Polisstyrelsen ska enligt förslaget ansvara för tillsynen över penningspelssammanslutningar samt över näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagarkostnader i anknytning till penningspel som tillhandahålls av en penningspelssammanslutning. Regionförvaltningsverket ska ansvara för tillsynen över fastighetsförmedlare och rörelser för förmedling av hyreslägenheter. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, nedan penningtvättslagen) trädde i kraft den 3 juli 2017. I penningtvättslagen föreskrivs om de rapporteringsskyldigas skyldigheter i fråga om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, om de verksamhetsövervakande myndigheternas och advokatföreningarnas befogenheter och om tillsynsmyndigheternas befogenhet att påföra administrativa påföljder. 

Av motiven i den aktuella propositionen framgår att enligt Ålandsdelegationens utlåtande (nr 15/16, 13.7.2016) ligger ansvaret för tillsyn enligt penningtvättslagstiftningen på grundval av 30 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet på riksmyndigheterna. Men dessa myndigheter nämns inte i den gällande lagen. I propositionen föreslås att Polisstyrelsen ska ansvara för tillsynen över penningspelssammanslutningar samt över näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagarkostnader i anknytning till penningspel som tillhandahålls av en penningspelssammanslutning. Regionförvaltningsverket ska ansvara för tillsynen över fastighetsförmedlare och rörelser för förmedling av hyreslägenheter. Av propositionsmotiven framgår också att så snart lagen trätt i kraft ska behörigheten för tillsynen överföras till myndigheterna i landskapet Åland genom en överenskommelseförordning enligt självstyrelselagen för Åland. Att nämna riksmyndigheterna i lagen är nödvändigt för att tillsynsansvaret ska kunna överföras till Åland genom en överenskommelseförordning. 

I propositionen om att förnya penningtvättslagen (RP 228/2016 rd) beräknas i samband med bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna kostnadseffekter som förorsakas olika tillsynsmyndigheter. Kostnaderna för tillsynen ska täckas inom respektive myndighets ram. Kostnadseffekterna har beräknats också för de åländska myndigheternas del med beaktande av att ansvaret för tillsynen över penningspelssammanslutningar och fastighetsförmedlare som är verksamma i landskapet Åland redan från början skulle överföras till landskapet Ålands myndigheter genom en överenskommelseförordning. 

Utskottet vill inskärpa att kostnadseffekterna för tillsynen enligt penningtvättslagstiftningen över de penningspelssammanslutningar och fastighetsförmedlare som avses i Ålands landskapslagstiftning i den nu aktuella propositionen inte beaktas som effekter som förorsakas Polisstyrelsen och regionförvaltningsverket, utan de beräknas som kostnader som förorsakas ministeriet som helhet. Huvudregeln för tidigare överenskommelseförordningar har varit att ansvaret för kostnaderna ligger hos det ministerium inom vars förvaltningsområde den överförda uppgiften ingår. 

Penningspelssystemet i landskapet Åland är — med avvikelse från Fastlandsfinland — licensbaserat. Enligt utredning till utskottet har Ålands landskapsregering enligt en lägesrapport från den 25 april 2018 inte beviljat andra aktörer än PAF licens. I fråga om kostnader för tillsyn över penningspelsverksamhet bör det också noteras att enligt 5 § i Ålands landskapslag om lotterier (1966:10) ska den som verkställer lotteri som penningspel ersätta landskapet för kostnaderna för tillsynen. Bestämmelsen motsvarar 46 § i lotterilagen (1047/2001). 

Förvaltningsutskottet konstaterar att om ingen överenskommelseförordning utfärdas eller om den i ett senare skede sägs upp, ska Polisstyrelsens och regionförvaltningsverkets resursbehov analyseras separat i samband med ramförhandlingarna. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tapani Tölli cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.