Betänkande
FvUB
6
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (RP 51/2019 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tarja
Reivonen-Kavonius
arbets- och näringsministeriet
regeringsråd
Tuula
Manelius
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Hanna-Maria
Urjankangas
arbets- och näringsministeriet
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Norra Karelens landskapsförbund
Lapplands förbund
Egentliga Finlands förbund
Nylands förbund
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt ändras. Till lagen fogas bestämmelser om förvaltningen av det nya nationella anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna. Anslaget ersätter det tidigare anslaget för regionala innovationer och försök. Propositionen grundar sig på avsnittet Ett livskraftigt Finland i regeringen Rinnes regeringsprogram. Enligt programmet ska regionutvecklingspengar som kan utnyttjas snabbt och smidigt ges ut till landskapsförbunden. Vidare föreslås vissa tekniska ändringar. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) får bestämmelser om ett nytt nationellt anslag för regionutveckling som ingår i budgetpropositionen (32.30.40 Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna). Lagförslaget kompletterar finansieringsinstrumenten för regionutveckling och stöder landskapsförbunden i deras uppdrag som regionutvecklingsmyndighet. Propositionen genomför avsnittet Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet, där det sägs att landskapsförbunden anvisas regionutvecklingspengar som kan utnyttjas snabbt och smidigt. 
I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen under moment 32.30.40 totalt 21 miljoner euro till projekt som främjar hållbar tillväxt och livskraft i städer och regioner och till avtalsbaserat samarbete. Vidare får det användas till regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga och för frivillig utveckling av landskapen i syfte att stödja regionutveckling och främja näringspolitiskt samarbete mellan kommunerna. Enligt förklaringen till momentet avsätts 5 miljoner euro av anslaget till frivillig utveckling av landskapen och 15 miljoner euro till avtalsbaserat samarbete. Dessutom avsätts 1 miljon euro till avtalsbaserat samarbete inom ramen för konceptet Talent Hub. 
Med det nya anslaget främjas hållbar tillväxt i regioner, städer och kommuner av olika slag. Landskapsförbunden får större möjligheter att stödja frivillig utveckling i landskapen tack vare anslaget till frivillig utveckling av landskapen. Enligt utskottet är det viktigt att frivillig utveckling också skrivs in i lagen på samma sätt som i samband med de tidigare landskapsutvecklingspengarna. Landskapen arbetar i varierande verksamhetsmiljöer och det är angeläget att anslagen flexibelt kan användas för olika utvecklingsåtgärder utifrån landskapets egna prioriteringar, styrkor och specialiteter. Landskapsprogrammet är ett centralt dokument i sammanhanget. Det bereds gemensamt av olika aktörer i landskapet och godkänns av landskapsfullmäktige. Programmet lägger fast målen för utvecklingen av landskapet. 
Med anslaget stöds också det avtalsbaserade samarbetet enligt regeringsprogrammet. Den regionbaserade alternativt temabaserade verksamhetsmodellen för regionutvecklingen baserad på avtal och partnerskap bereds i samband med regeringens regionutvecklingsbeslut. Enligt uppgifter till utskottet är det tänkt att det avtalsenliga samarbetet ska inriktas på avtal om positiv strukturomvandling, stadspolitiska åtgärder, bland annat programmet för regionstäder och stadsstrategin, prognostisering och hantering av strukturomvandlingar och andra utvecklingsinsatser baserade på partnerskap. Med anslaget stöds också samarbete och nätverksbygge mellan regionerna. Enligt uppgift kommer de avtal som tar sikte på att utveckla globalt konkurrenskraftiga ekosystem för universitetsstäderna emellertid att finansieras med strukturfondsmedel från EU 2021—2027 (hållbar stadsutveckling). 
Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna får också användas till rikstäckande regionutvecklingsprojekt. Avsikten är att arbets- och näringsministeriet ska få använda högst två procent av det årliga anslaget till omfattande utredningar och projekt som stöder regionutvecklingen och som kräver beslut på riksnivå för att kunna genomföras, sägs det i motiven till propositionen. Utskottet betonar att rikstäckande projekt måste beredas i samarbete med landskapsförbunden för att kontakten med utvecklingsarbetet i landskapen ska fungera. 
De administrativa procedurerna kring ansökan, utbetalning och rapportering om anslag ska vara så enkla som möjligt. Utskottet anser det vara viktigt att följa upp hur anslaget fördelas och används och vilka resultat det ger. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 51/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Riikka
Purra
saf
medlem
Tiina
Elo
gröna
medlem
Jussi
Halla-aho
saf
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Hanna
Huttunen
cent
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Mari
Rantanen
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Minna-Liisa
Rinne.
Senast publicerat 15-11-2019 15:21