Senast publicerat 08-05-2021 11:22

Betänkande FvUB 8/2015 rd RP 56/2015 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen (RP 56/2015 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Tiina Sinkkanen 
    inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Helsingfors förvaltningsdomstol.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att en paragraf i utlänningslagen ändras. Den gäller anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Det är fråga om korrigering av en sådan brist i en hänvisningsbestämmelse som uppstod vid en tidigare ändring av paragrafen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att lagförslaget är behövligt och angeläget. Genom det korrigeras en hänvisningsbestämmelse i 193 § i utlänningslagen (301/2004). Hänvisningsbestämmelsen lämnades oförändrad vid en tidigare lagändring (194/2015). Enligt förslaget ska Helsingfors förvaltningsdomstol i sammansättning med en domare också kunna behandla besvär som gäller ansökningar om internationellt skydd som avgjorts enligt påskyndat förfarande. Förvaltningsdomstolen tillämpade denna praxis i den typen av ärenden redan innan den tidigare lagändringen trädde i kraft. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 56/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.