Senast publicerat 08-05-2021 16:20

Betänkande FvUB 9/2016 rd RP 42/2016 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster (RP 42/2016 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Timo Kerttula 
  inrikesministeriet
 • polisöverinspektör Marko Rahikainen 
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Servicefacket PAM rf
 • Suomen Turvaurakoitsijaliitto – Finlands Säkerhetsentreprenörsförbund ry
 • Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry
 • Turva-alan yrittäjät ry.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att den lag om privata säkerhetstjänster som träder i kraft vid ingången av 2017 ändras. De föreslagna ändringarna gäller huvudsakligen att göra tillståndsprocesserna i anknytning till privata säkerhetstjänster smidigare. I lagen föreslås också ändringar närmast av teknisk natur. 

Bestämmelserna om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras så att den godkännande myndigheten i stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun kan vara vilken polisinrättning som helst. Godkännandet kan också återkallas av vilken polisinrättning som helst. 

Vidare ändras att procedurbestämmelserna för ansökan om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Ansökan ska lämnas till en polisinrättning men den kan också anhängiggöras elektroniskt. Polisinrättningen kan dock av särskilda skäl ålägga sökanden att infinna sig personligen på polisinrättningen. 

För tydlighetens skull föreslås också en ändring, enligt vilken näringstillstånd för säkerhetsbranschen berättigar till att utöva verksamhet som kräver tillstånd förutom i hela Finland också ombord på finländska fartyg. De övriga ändringsförslagen gäller bland annat ett tillägg av teknisk natur i fråga om väktares uppgifter, en precisering av bestämmelserna om händelserapporter samt förslaget att Polisstyrelsen ska ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om vissa av de utbildningar som föreskrivs i lagen och i förordningar som utfärdats med stöd av den. Även i övergångsbestämmelserna föreslås vissa preciseringar. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Den gällande lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) trädde i kraft 2002 och lagen om ordningsvakter (533/1999) trädde i kraft 1999. Den nya lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) och de lagar som har samband med den träder i kraft vid ingången av 2017.  

Genom den lag som träder i kraft vid ingången av 2017 samlas lagstiftningen om privata säkerhetstjänster i en lag. I lagen ingår bestämmelser om bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet. Efter övergångsperioden i lagen blir ordningsvaktsverksamhet en tillståndspliktig näringsverksamhet, med vissa undantag. Också säkerhetsskyddande verksamhet blir efter övergångsperioden till vissa delar en tillståndspliktig näring. Bevakningsrörelse kvarstår som en tillståndspliktig näring. Alla dessa tillståndspliktiga näringar kommer att omfattas av ett gemensamt näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Bestämmelserna om det tillståndet motsvarar i huvudsak de gällande bestämmelserna om auktorisation av bevakningsföretag. I och med den nya lagen träder också vissa andra ändringar som gäller bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet i kraft. 

Förvaltningsutskottet ansåg i sitt betänkande (FvUB 57/2014 rd) med anledning av regeringens proposition (RP 22/2014 rd) att det är motiverat att förtydliga normeringen genom att samla lagstiftningen om bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet i en ny lag. Utskottet har också ansett det motiverat att förenhetliga befogenheterna för dem som arbetar inom den privata säkerhetsbranschen och att klarlägga lagstiftningen även i detta avseende.  

Syftet med den nu aktuella propositionen är att förenkla och förtydliga bestämmelserna om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter och göra dem smidigare. Genom propositionen kompletteras och förtydligas dessutom den lag som träder i kraft vid ingången av 2017. Utskottet konstaterar att de ändringar som föreslås i lagen huvudsakligen är tekniska. 

Enligt motiveringen till propositionen har polisinrättningarna årligen behandlat cirka 15 000 tillståndsärenden för säkerhetsbranschen. Merparten av ansökningarna gäller godkännande som ordningsvakt. Antalet ansökningar och behandlingstiderna för ansökningarna varierar beroende av polisinrättning. Utskottet konstaterar att andelen tillståndsärenden för säkerhetsbranschen är en förhållandevis liten andel av alla tillståndsärenden som behandlas vid polisinrättningarna. Det krävs ändå cirka 15 årsverken varje år för behandlingen av dem. 

Det föreslås att tillståndsförfarandena i anknytning till godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förenklas. I dag är polisinrättningen i sökandens hemkommun den godkännande myndigheten. Ansökan kan redan nu ges in till någon annan polisinrättning, men det är bara polisinrättningen i sökandens hemkommun som får godkänna den. Enligt förslaget kan vilken polisinrättning som helst i framtiden godkänna eller återkalla tillstånd. Utskottet anser att detta effektiviserar myndigheternas verksamhet och gör tillståndsförfarandet smidigare för sökanden. Också arbetsbördan mellan polisinrättningarna fördelas jämnare till följd av de föreslagna ändringarna. 

I dag ska ansökan om godkännande lämnas personligen till polisinrättningen. Enligt förslaget behöver den som ansöker om godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter inte längre komma personligen till polisinrättningen, utan ansökan kan göras elektroniskt. Ändringen syftar till att göra förfarandet snabbare och effektivare. Utskottet konstaterar att man under de senaste åren i allt högre grad har gått över till e-tjänster inom polisens tillståndsförvaltning, bland annat inom passförfarandet. I fortsättningen är det också möjligt att ansöka om identitetskort elektroniskt. Utskottet ser gärna att möjligheterna att använda e-tjänster ökar också i de ärenden som det nu är fråga om. Användningen av e-tjänster frigör resurser vid polisinrättningarna som kan användas till andra kärnuppgifter inom polisen. Utskottet anser ändå att det är viktigt att en sökande fortfarande kan åläggas att komma till polisinrättningen personligen om det behövs av de särskilda skäl som anges i motiveringen till propositionen. Det är fortfarande också möjligt att lämna in ansökan personligen, påpekar utskottet. 

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om en väktares uppgifter och tjänstgöringsområden preciseras till vissa delar. Enligt den föreslagna ändringen av 4 § 2 mom. kan en väktare sköta sina uppgifter utanför bevakningsområdet också när är fråga om en bevakningsuppgift som stödjer eller annars anknyter till den uppgift som utförs på bevakningsområdet. Som exempel nämns i propositionsmotiven en väktare som är anställd av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen och som arbetar som operatör vid en larmcentral. Väktaren befinner sig då inte nödvändigtvis på bevakningsområdet utan förmedlar information om inbrottslarm i objektet till en väktare som arbetar på bevakningsområdet. Utskottet betonar att begränsningen av det geografiska området för utförande av bevakningsuppgifter också är av konstitutionell betydelse. Trots det anser utskottet inte att den föreslagna regleringen är problematisk heller till dessa delar och konstaterar att det redan enligt de bestämmelser som godkänts tidigare är möjligt att utföra bevakningsuppgifter utanför bevakningsområdet. De uppgifter som avses i den föreslagna ändringen har anknytning till bevakningsområdet, vilket utskottet anser vara nödvändigt för att säkerställa att inte den nya formuleringen leder till en alltför omfattande tillämpning. 

Det föreslås att bestämmelserna om avfattande av en händelserapport i 8 och 33 § ändras så att en väktare (8 §) och en ordningsvakt (33 §) har rätt att avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder än de som anknyter till skyldigheten att avfatta en händelserapport. Enligt uppgift till utskottet är syftet med den föreslagna regleringen inte i sig att begränsa möjligheten för väktare och ordningsvakter att rapportera skriftligt om till exempel andra händelseförlopp eller iakttagelser än sådana som föranleder åtgärder. Meningen är endast att säkerställa att också personuppgifterna för personer som blivit föremål för andra åtgärder än gripande eller användning av maktmedel vid behov kan antecknas i rapporten. 

Lagens bemyndiganden att utfärda förordning föreslås bli preciserade i vissa avseenden. Polisstyrelsen får också meddela närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om vissa av de utbildningar som föreskrivs i lagen och i förordningar som utfärdats med stöd av den. Det föreslås också vissa preciseringar i lagens övergångsbestämmelser. Utskottet finner även dessa preciseringar motiverade. De förtydligar bestämmelserna i den nya lag som träder i kraft vid ingången av 2017.  

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande synpunkter och ändringsförslag. 

DETALJMOTIVERING

2 §. Definitioner.

Enligt uppgifter till utskottet används begreppet säkerhetsskyddsföretag inte längre i den nya lagen. I övergångsbestämmelsen i lagens 114 § 5 mom. sägs det att en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet har två år på sig att ansöka om näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Av detta följer att det under övergångstiden kan finnas både utövare som saknar tillstånd och utövare som redan har ansökt om och beviljats tillstånd. Utskottet föreslår därför att definitionen av begreppet utförare av säkerhetsskyddsuppgifter i 17 punkten preciseras så att med det avses den som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. 

9 §. Tystnadsplikt.

Enligt uppgifter till utskottet behöver tystnadsplikten i 9 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 67 § 1 mom. preciseras så att den gäller förutom uppgifter som fåtts i bevakningsuppgifter, ordningsövervakningsuppgifter och säkerhetsskyddsuppgifter också uppgifter som fåtts i bevakningsrörelser, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet. Utskottet anser att preciseringarna är motiverade för att alla de aktörer som nämns i bestämmelserna om tystnadsplikt tydligare än i dag ska omfattas av tystnadsplikten. Till exempel utför en ansvarig föreståndare för en bevakningsrörelse inte nödvändigtvis bevakningsuppgifter, eller så kan föreståndaren få sekretessbelagda uppgifter i bevakningsrörelsen på något annat sätt än vid utförandet av bevakningsuppgifter. Av de orsaker som anges ovan föreslår utskottet att 1 mom. preciseras så att tystnadsplikten också gäller uppgifter som fåtts i bevakningsrörelser. Genom ändringen utvidgas inte tystnadsplikten, utan den förtydligas i enlighet med regleringens ursprungliga syfte. 

22 §. Användning av väktares dräkt.

Utskottet påpekar att begreppet bevakningsföretag inte längre används i lagen. Utskottet föreslår därför att 1 mom. ändras så att begreppet ersätts med uttrycket innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

24 §. Tillståndsplikt.

I propositionen föreslås det att 1 mom. ändras så att det i fråga om tillståndsplikten hänvisas till den ordningsövervakningsuppgift som definieras i 2 § 11 punkten. Utskottet konstaterar att det i 2 mom. hänvisas till 1 mom., som föreslås bli ändrat, och understryker att samma terminologi måste användas också i 2 mom. Utskottet föreslår att 2 mom. ändras så att där används begreppet ordningsövervakningsuppgifter i stället för ordningsvaktsverksamhet, på samma sätt som i 1 mom. Därmed måste också ingressen preciseras. 

34 §. Tystnadsplikt.

Utskottet hänvisar till det som sägs i motiveringen till 9 § och föreslår att 1 mom. preciseras så att tystnadsplikten också gäller uppgifter som fåtts i ordningsvaktsverksamhet.  

61 §. Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Längre fram föreslår utskottet ändringar i 65 §. På grund av de ändringarna måste också hänvisningen till 65 § i 61 § 1 mom. ses över. 

64 §. Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

I propositionen föreslås det ändringar i 1 och 2 mom. Eftersom utskottet föreslår att lagens 65 § ska ändras, måste också hänvisningen till 65 § i 64 § 3 mom. ses över. Därmed måste också ingressen preciseras. 

65 §. Uppgifter som ska framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter.

Enligt den bestämmelse som godkändes tidigare ska en persons skattenummer alltid framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Enligt uppgifter till utskottet hänför sig detta till att kortet också kan användas som ett sådant med fotografi försett personkort som enligt arbetarskyddslagen (738/2002) krävs för personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser. De personer som godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter arbetar ofta också på andra platser än gemensamma byggarbetsplatser. Eftersom syftet med systemet med skattenummer uttryckligen har varit att skattenumret ska användas på gemensamma byggarbetsplatser, anser utskottet att det är lämpligt att paragrafen ändras så att skattenumret ska antecknas på kortet bara om en person faktiskt också arbetar på en sådan byggarbetsplats. Personens uppgifter finns då redan i byggbranschens skattenummerregister. Detta är å sin sida en förutsättning för att skattenumret ska kunna antecknas på kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det finns inte någon skyldighet att göra en anteckning ens när villkoret som gäller anteckning i byggbranschens skattenummerregister är uppfyllt, utan anteckningen kan göras i dessa fall. Utskottet föreslår att paragrafen ändras så att i dess 1 mom. föreskrivs om de uppgifter som ska framgå av kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. I 2 mom. föreslås det en bestämmelse om att skattenumret för en person som godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan antecknas på kortet, om de villkor som anges ovan är uppfyllda. På grund av ändringen måste också ingressen preciseras. 

67 §. Tystnadsplikt.

Utskottet hänvisar till det som sägs i motiveringen till 9 § och föreslår att 1 mom. preciseras så att tystnadsplikten också gäller uppgifter som fåtts i säkerhetsskyddande verksamhet.  

69 §. Villkor och begränsningar i näringstillstånd för säkerhetsbranschen samt ändring av dem.

I propositionen föreslås en teknisk justering i 1 mom. Utskottet föreslår att 1 mom. dessutom preciseras så att de villkor och begränsningar som avses där gäller förutom bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter också säkerhetsskyddsuppgifter. 

72 §. Ändringsanmälan.

I paragrafen föreskrivs det om de situationer när en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska göra en ändringsanmälan till Polisstyrelsen. En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska göra en anmälan bland annat när företaget ändrar namn eller bolagsform eller inrättar eller lägger ner ett verksamhetsställe eller när ett verksamhetsställes adress ändras. Utskottet föreslår att det föreskrivs särskilt att en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen är skyldig att göra en anmälan när det huvudsakliga verksamhetsställets adress ändras. Huvudsakligt verksamhetsställe definieras i 2 §. För att regleringen ska vara tydlig anser utskottet att det är motiverat att en särskild anmälan ska göras också när det huvudsakliga verksamhetsställets adress ändras. Samtidigt föreslår utskottet att begreppet innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen används i stället för företag i 1 mom. 1—3 punkten, för att regleringen ska vara konsekvent. 

82 §. Instruktioner.

Enligt 1 mom. ska en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ha allmänna skriftliga anvisningar med vars hjälp en väktare eller ordningsvakt kan utföra sina bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter på ett behörigt och tryggt sätt (instruktioner). Om förhållandena på bevakningsområdet eller ordningsvaktens tjänstgöringsområde eller i fråga om bevakningsobjektet kräver det, ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen dessutom ha särskilda instruktioner för respektive bevakningsområde eller tjänstgöringsområde. Utskottet föreslår att 1 mom. kompletteras med instruktioner för respektive bevakningsobjekt, vid sidan av instruktioner för respektive bevakningsområde och tjänstgöringsområde. Detta är enligt utskottet motiverat eftersom att det i paragrafen också i övrigt hänvisas till förhållandena i fråga om bevakningsobjektet, vid sidan av förhållandena på bevakningsområdet eller ordningsvaktens tjänstgöringsområde. 

111 §. Närmare bestämmelser.

Enligt 2 mom. 5 punkten får närmare bestämmelser om egenskaper hos väktares och ordningsvakters maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt om de utbildningar som avses i 18 § 2 och 4 mom. och 49 § 2 och 3 mom. och om anordnare av dem utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. I propositionen föreslås det att bestämmelsen ändras så att den gäller de utbildningar som nämns, utan närmare precisering. Utskottet föreslår att 1 mom. 5 punkten kompletteras så att det genom förordning av inrikesministeriet också får utfärdas närmare bestämmelser om skicklighet i hanteringen av skjutvapen som avses i 19 § 2 mom. och skjutskicklighet. I 19 § 2 mom. sägs det att det för att en väktare ska få bära skjutvapen krävs att väktaren årligen visar att han eller hon har tillräcklig skicklighet i hanteringen av skjutvapen och tillräcklig skjutskicklighet. I lagen föreskrivs det inte närmare om hur detta ska visas. Utskottet föreslår därför att närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. Samtidigt föreslår utskottet att hänvisningen till 18 § i momentets 5 punkt preciseras. I momentet ska det hänvisas till 18 § 2—4 mom., i stället för till 18 § 2 och 4 mom. 

I propositionen föreslås Polisstyrelsen få befogenheter att meddela närmare föreskrifter om vissa utbildningar som föreskrivs i lagen och i förordningar. Med beaktande av utskottets ändringsförslag ovan föreslår utskottet att 3 mom. kompletteras så att Polisstyrelsen har befogenheter att meddela föreskrifter också om skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet.  

114 §. Övergångsbestämmelser om näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

I propositionen föreslås ett nytt 6 mom. enligt vilket en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet inte innan ett tillstånd enligt 5 mom. har beviljats får anlita andra anställda hos utövaren för att utföra säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande än de som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Enligt uppgift till utskottet bör paragrafen även kompletteras med en bestämmelse om hur man ska gå till väga om ett godkännande som ansvarig föreståndare för ett bevakningsföretag tillfälligt har återkallats innan lagen trätt i kraft. Enligt 49 § i den gällande lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) kan auktorisationen av ett bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare tillfälligt återkallas under de förutsättningar som anges i paragrafen. Beslutet är i kraft högst tre månader åt gången. För att ett beslut ska vara i kraft också när den nya lagen träder i kraft utan att man är tvungen att fatta ett nytt beslut enligt den lagen, föreslår utskottet att 114 § kompletteras med ett nytt 7 mom.  

115 §. Övriga övergångsbestämmelser.

I propositionen föreslås det att ett nytt 3 och 4 mom. tas in i paragrafen. I 49 a § i den gällande lagen om privata säkerhetstjänster föreskrivs det om tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare i användningen av maktmedel och i dess 50 § om tillfälligt återkallande av godkännande som väktare eller som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Bestämmelser om tillfälligt återkallande av godkännande som ordningsvakt och av godkännande som utbildare av ordningsvakter finns i 21 och 23 § i lagen om ordningsvakter (533/1999), som upphävs genom den nya lagen om privata säkerhetstjänster. För att besluten om tillfälligt återkallande ska vara i kraft också när den nya lagen träder i kraft utan att man är tvungen att fatta nya beslut enligt den lagen, föreslår utskottet att 115 § även kompletteras med ett nytt 5 mom., utöver det 3 och 4 mom. som föreslås i propositionen.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 42/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) Utskottet föreslår en ändring 2 § 17 punkten, Slut på ändringsförslaget 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., Utskottet föreslår en ändring 9 § 1 mom., Slut på ändringsförslaget 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 och 2 mom., Utskottet föreslår en ändring 22 § 1 mom.,  Slut på ändringsförslaget24 §Utskottet föreslår en strykning  1 mom. Slut på strykningsförslaget, 26 § 4 mom., 28 § 4 mom., 33 § 1 mom., Utskottet föreslår en ändring 34 § 1 mom., Slut på ändringsförslaget 35 § 1 och 3 mom., 36 §, 38 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom., 55 och 57 §, den finska språkdräkten i 58 § 3 mom. och i 60 §, 61 § 2 mom. 62 §, 63 § 1 mom., 64 Utskottet föreslår en ändring och 65 § Slut på ändringsförslaget, 66 § 1 och 2 mom., Utskottet föreslår en ändring 67 § 1 mom., Slut på ändringsförslaget 68 §, 69 § 1 mom., Utskottet föreslår en ändring 72 § 1 mom., 82 § 1 mom.,  Slut på ändringsförslaget88 § 2 mom. 91 § 1 och 2 mom., 95 § 3 mom., 105 § 2 mom., 107 §, 111 § 2 och 3 mom. samt 114 § 3 mom. och 
fogas till 114 § Utskottet föreslår en ändring nya Slut på ändringsförslaget 6 Utskottet föreslår en ändring och 7 Slut på ändringsförslaget mom. och till 115 § nya 3Utskottet föreslår en ändring —5 Slut på ändringsförslaget mom. som följer: 
2 § (Ny) 
Definitioner 
I denna lag avses med: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17) utförare av säkerhetsskyddsuppgifter den som anställd hos Utskottet föreslår en ändring en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet  Slut på ändringsförslagetutför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Väktares uppgifter och tjänstgöringsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bevakningsuppgifter som omfattar bevakning av fristående egendom, skyddande av en persons integritet eller avslöjande av brott samt stödjer eller annars anknyter till den bevakningsuppgift som utförs på bevakningsområdet kan utföras av väktare även på andra platser än bevakningsområden. 
8 § 
Händelserapport 
För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en väktare som i samband med bevakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En väktare får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska väktarens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § (Ny) 
Tystnadsplikt 
De som utövar verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, ansvariga föreståndare och väktare får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i sin Utskottet föreslår en ändring bevakningsrörelse eller  Slut på ändringsförslagetbevakningsuppgift har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart eller arbetsgivaren håller hemliga eller som är sekretessbelagda. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Godkännande som väktare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En sökande godkänns som väktare av en polisinrättning. Ett godkännande som väktare innebär att ett tidigare gällande godkännande som väktare förfaller. 
Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för väktare kan trots bestämmelserna i 10 § 1 mom. 2 punkten på nytt godkännas som väktare på ansökan som ska göras innan det tidigare godkännandet som väktare upphörde att gälla. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Villkor och begränsningar i ett godkännande som väktare samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som väktare med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar i väktarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som väktare har förenats med. 
12 § 
Godkännande som tillfällig väktare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En sökande godkänns som tillfällig väktare av en polisinrättning. En polisinrättning kan av särskilda skäl förena ett godkännande som tillfällig väktare med villkor och begränsningar som avses i 11 §. 
13 § 
Ansökan och beslut om godkännande som väktare 
Ansökan om att bli godkänd som väktare ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Väktarkort 
Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av en polisinrättning. Väktaren ska bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av väktaren, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och för företrädare för i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet överlämnas till väktaren.  
En väktare ska ansöka om en dubblett av väktarkortet utan dröjsmål hos en polisinrättning, om 
1) väktarens personuppgifter har ändrats, 
2) väktaren med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 18 § 2 mom. eller hunden med väktaren som förare har godkänts i den i 21 § avsedda lydnadskontrollen och detta inte har antecknats på väktarkortet, 
eller 
3) väktarkortet har förkommit eller förstörts. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 § (Ny) 
Användning av väktares dräkt 
En väktare i bevakningsuppgifter ska bära väktares dräkt. Väktare som är anställda Utskottet föreslår en ändring hos Slut på ändringsförslaget samma innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen i likadana uppgifter ska vara enhetligt klädda. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Tillståndsplikt 
Ordningsövervakningsuppgifter som grundar sig på uppdragsavtal får i förvärvssyfte utövas av en sådan i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring avsedd fysisk eller juridisk person som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
Utskottet föreslår en ändring Ordningsövervakningsuppgifter Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget enligt 1 mom. får med avvikelse från vad som föreskrivs i det momentet utövas utan näringstillstånd för säkerhetsbranschen vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i 26 § 1 mom. 1 punkten. (Nytt 2 mom.) 
26 § 
Rätt att utse ordningsvakter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordningsövervakningsuppgifter vid tillställningar som avses i 1 mom. 2 punkten får endast skötas av innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
28 § 
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordningsövervakningsuppgifter på sådana områden och platser som avses i denna paragraf får endast skötas av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som kan låta uppgifterna utföras av en hos innehavaren anställd ordningsvakt som uppfyller kraven i 35 § och som på ett godkänt sätt har genomgått den utbildning som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten eller har ett giltigt godkännande som väktare och som inte har fyllt 68 år. 
33 § 
Händelserapport 
För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en ordningsvakt som i samband med ordningsövervakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En ordningsvakt får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska ordningsvaktens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
34 § (Ny) 
Tystnadsplikt 
Den som utövar verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, ansvariga föreståndare och ordningsvakter får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i sin Utskottet föreslår en ändring ordningsvaktsverksamhet eller Slut på ändringsförslaget ordningsövervakningsuppgift har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart, arbetsgivaren, innehavaren av ett tjänstgöringsområde eller arrangören av en tillställning håller hemliga eller som är sekretessbelagda. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
35 § 
Godkännande som ordningsvakt 
Som ordningsvakt kan den godkännas som 
1) har fyllt 18 år, 
2) är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften, 
3) med godkänt resultat har genomgått en utbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone omfattar undervisningsämnen där ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters uppgifter samt ordningsvakters rättigheter och skyldigheter behandlas (grundutbildning för ordningsvakter), och 
4) med godkänt resultat tidigast sex månader före ansökan om ett nytt godkännande har genomgått en repetitionsutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet (repetitionsutbildning för ordningsvakter), om den som ansöker om godkännande som ordningsvakt redan tidigare har godkänts som ordningsvakt med stöd av 3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En sökande godkänns som ordningsvakt av en polisinrättning. Ett godkännande som ordningsvakt innebär att ett tidigare gällande godkännande som ordningsvakt förfaller. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
36 § 
Villkor och begränsningar i ett godkännande som ordningsvakt samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som ordningsvakt med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller ordningsövervakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar som skett i fråga om ordningsvaktens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som ordningsvakt har förenats med. 
38 § 
Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt  
Ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
39 § 
Ordningsvaktskort och intyg över godkännande 
Den som har godkänts som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort av en polisinrättning. Ordningsvakten ska bära med sig kortet i ordningsövervakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av ordningsvakten, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare samt för företrädare för en tillsynsmyndighet som avses i 84 §. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som ordningsvakt fungerar som ordningsvaktskort innan det egentliga ordningsvaktskortet överlämnas till ordningsvakten samt som ordningsvaktskort för en tillfällig ordningsvakt som har godkänts i enlighet med 37 §. 
En ordningsvakt ska utan dröjsmål ansöka om en dubblett av ordningsvaktkortet hos en polisinrättning, om 
1) ordningsvaktens personuppgifter har ändrats, 
2) ordningsvakten med godkänt resultat har genomgått utbildning som avses i 27 §, 28 § 4 mom. eller 49 § 2 mom. eller hunden med ordningsvakten som förare har godkänts i den i 51 § avsedda lydnadskontrollen och dessa uppgifter inte har antecknats på ordningsvaktskortet, eller 
3) ordningsvaktskortet har förkommit eller förstörts.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
55 § 
Villkor och begränsningar i ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter som gäller en utbildare i användningen av maktmedel ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utbildare av maktmedel har förenats med. 
57 § 
Villkor och begränsningar i ett godkännande som skytteinstruktör samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som skytteinstruktör med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om skytteinstruktörens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som skytteinstruktör har förenats med.  
61 § 
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innebär att ett tidigare gällande godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förfaller, om de uppgifter enligt 65 § Utskottet föreslår en ändring 1 mom. Slut på ändringsförslaget som ska antecknas i kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kvarstår oförändrade. 
62 § 
Villkor och begränsningar i ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller säkerhetsskyddsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar som skett i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter hos utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med. 
63 § 
Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
64 § 
Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Den som har fått ett sådant kort ska bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande och på begäran visa upp det för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och andra som har anknytning till hans eller hennes arbete samt för en i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet överlämnas till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter.  
Om personuppgifterna för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har ändrats eller om kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förkommit eller förstörts, ska utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter utan dröjsmål ansöka om en dubblett av kortet hos en polisinrättning. 
Ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska omedelbart överlämnas till polisen, om godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har återkallats eller om en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter under den giltighetstid för godkännandet som har antecknats på det tidigare utfärdade kortet får ett nytt kort där anteckningarna om de uppgifter som avses i 65 § Utskottet föreslår en ändring 1 mom.  Slut på ändringsförslagetär desamma som på det tidigare kortet. (Nytt 3 mom.) 
65 § (Ny) 
Uppgifter som ska framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska följande framgå: 
Utskottet föreslår en ändring 1) Slut på ändringsförslaget huruvida den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller självständig yrkesutövare, och 
Utskottet föreslår en ändring 2)  Slut på ändringsförslagetarbetsgivaren för utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter, om den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande. 
Utskottet föreslår en ändring På ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan dessutom antecknas skattenumret enligt lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) för en person som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om personens uppgifter finns i skattenummerregistret för byggbranschen. Slut på ändringsförslaget (Nytt 2 mom.) 
66 § 
Anmälningsplikt när skötseln av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande upphör 
När arbetsavtalsförhållandet för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter upphör ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen göra en anmälan om saken till en polisinrättning. 
En självständig yrkesutövare som upphör att sköta uppgifter som avses i 1 mom. ska göra en anmälan om saken till en polisinrättning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
67 § (Ny) 
Tystnadsplikt 
Den som utövar säkerhetsskyddande verksamhet, en ansvarig föreståndare hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får inte obehörigen röja eller till nytta för sig själv eller någon annan eller i syfte att skada någon annan utnyttja det som de i Utskottet föreslår en ändring sin säkerhetsskyddande verksamhet eller i Slut på ändringsförslaget sina säkerhetsskyddsuppgifter har fått veta om säkerhetsarrangemang, affärs- eller yrkeshemligheter eller omständigheter som hör till privatlivet och som en uppdragspart eller arbetsgivaren håller hemliga eller som är sekretessbelagda. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
68 § 
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
Ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva i tillståndet avsedd verksamhet i hela landet och ombord på finländska fartyg, om inte annat föreskrivs nedan. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndet utfärdas av Polisstyrelsen. 
69 § 
Villkor och begränsningar i näringstillstånd för säkerhetsbranschen samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan, med anledning av arten och omfattningen av den verksamhet som kräver tillstånd, det antal verksamhetsställen som innehavaren av tillståndet har, verksamhetsställenas placering eller andra motsvarande omständigheter, förena ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevaknings-Utskottet föreslår en ändring , ordningsövervaknings- eller säkerhetsskyddsuppgifter Slut på ändringsförslaget
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
72 § (Ny) 
Ändringsanmälan 
En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska göra en skriftlig anmälan till Polisstyrelsen (ändringsanmälan
1) när Utskottet föreslår en ändring innehavaren Slut på ändringsförslaget ändrar namn eller bolagsform eller inrättar eller lägger ner ett verksamhetsställe eller när ett verksamhetsställes Utskottet föreslår en ändring eller det huvudsakliga verksamhetsställets Slut på ändringsförslaget adress ändras, 
2) när en person i Utskottet föreslår en ändring innehavarens Slut på ändringsförslaget förvaltningsorgan, verkställande direktören eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag byts ut, 
3) när Utskottet föreslår en ändring innehavarens Slut på ändringsförslaget verksamhetUtskottet föreslår en strykning en vid företaget Slut på strykningsförslaget avslutas eller avbryts för längre tid än en månad, och 
4) när verksamhet som har avbrutits för längre tid än en månad fortsätter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
82 § (Ny) 
Instruktioner 
En innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska ha allmänna skriftliga anvisningar med vars hjälp en väktare eller ordningsvakt kan utföra sina bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter på ett behörigt och tryggt sätt (instruktioner). Om förhållandena på bevakningsområdet eller ordningsvaktens tjänstgöringsområde eller i fråga om bevakningsobjektet kräver det, ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen dessutom ha särskilda instruktioner för respektive bevakningsområdeUtskottet föreslår en ändring , bevakningsobjekt Slut på ändringsförslaget eller tjänstgöringsområde. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
88 § 
Återkallande av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisstyrelsen kan återkalla ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen helt och hållet eller för viss tid, om 
1) den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen har avbrutits för en längre tid än tre månader, 
2) tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven i 71 § 1 mom. 2 - 4 punkten eller i 71 § 2 mom. 1 eller 2 punkten och inte inom en eventuellt utsatt tid har avhjälpt bristerna, 
3) utövaren av verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en i 71 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarig person hos innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt inom den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, 
4) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som näringstillståndet för säkerhetsbranschen har förenats med, eller 
5) tillståndshavaren inte gör den årsanmälan som avses i 87 § inom föreskriven tid och därefter trots uppmaning inte lämnar en årsanmälan inom en av Polisstyrelsen utsatt skälig tid. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
91 § 
Återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
En polisinrättning ska återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter begär det. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska även återkallas, om arbetsavtalsförhållandet har upphört eller om personen i fråga inte längre som självständig yrkesutövare utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. 
En polisinrättning kan återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter helt och hållet eller för viss tid, om 
1) väktaren inte längre uppfyller kraven i 10 § 1 mom. 3 punkten, ordningsvakten inte längre uppfyller kraven i 35 § 1 mom. 2 punkten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter inte längre uppfyller kraven i 61 § 1 mom. 2 punkten, 
2) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, eller 
3) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
95 § 
Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska omedelbart anmälas till en polisinrättning. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft i högst tre månader. En polisinrättning kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas. 
105 § 
Säkerhetstjänstförseelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För säkerhetstjänstförseelse döms också 
1) den som försummar sin skyldighet att förvara och bevara en händelserapport enligt 8 § 2 mom. eller 33 § 2 mom., 
2) en ansvarig föreståndare som i strid med 18 §, 19 § 1 mom. eller 49 § fattar beslut om bärande av maktmedelsredskap eller som i strid med 21 § fattar beslut om medförande av hund, 
3) den som arbetar som utbildare i användningen av maktmedel utan giltigt godkännande som avses i 54 § vid utbildning som avses i den paragrafen eller den som arbetar som skytteinstruktör utan giltigt godkännande som avses i 56 § vid utbildning som avses i den paragrafen, och 
4) en polisman eller gränsbevakningsman eller en tullman som utför tullövervakning eller undersöker tullbrott, om han eller hon i strid med 106 § deltar i verksamheten hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller är ansvarig föreståndare hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
107 § 
Utländska behörighetsintyg 
Polisstyrelsen eller en polisinrättning kan i samband med att den beviljar tillstånd eller ger godkännande besluta att även ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling kan användas för att visa att kraven i 10 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 18 § 2 och 4 mom., 21 § 1 mom., 27 §, 28 § 4 mom., 35 § 1 mom., 49 § 2 och 3 mom., 51 § 1 mom., 54 § 1 mom., 56 § 1 mom., 58 § 1 mom., 61 § 1 mom., 71 § 1 och 2 mom., 77 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. är uppfyllda. På förfarandet i anslutning till uppfyllandet av kraven tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). 
111 § 
Närmare bestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om 
1) utbildningen för ansvariga föreståndare och väktare, 
2) utbildningen för utbildare i användningen av maktmedel samt skytteinstruktörsutbildningen och repetitionsutbildningen, 
3) utbildningen för ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter, 
4) märken och texter på väktares dräkter samt ordningsvakters igenkänningstecken och användningen av det, 
5) egenskaper hos väktares och ordningsvakters maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt om de utbildningar som avses i 18 § 2Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget4 mom. och 49 § 2 och 3 mom. Utskottet föreslår en ändring och om visande av skicklighet i hanteringen av skjutvapen och sjukskicklighet som avses i 19 § 2 mom.  Slut på ändringsförslaget, 
6) hållande av en gripen som avses i 42 § 2 mom. i förvar, 
7) visitation enligt 46 § samt om förvaring och överlämnande av omhändertagna föremål och ämnen, 
8) märken och texter på ordningsvakters dräkter som avses i 52 § 2 mom., samt 
9) grundutbildningen för värdetransportpersonal som utför gränsöverskridande transporter av kontanter i euro i enlighet med Europaparlamentets och rådets i 109 § nämnda förordning. 
Polisstyrelsen fastställer formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag och formulär för väktarkortet, ordningsvaktskortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt vilket utbildningsmaterial som ska användas vid utbildningen av ordningsvakter. Polisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om de utbildningar för väktare och ordningsvakt, den utbildning och repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap samt de utbildningar för utbildare i användningen av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter Utskottet föreslår en ändring och hur den skicklighet i hanteringen av skjutvapen och skjutskicklighet ska visas Slut på ändringsförslaget som föreskrivs i denna lag och i inrikesministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den. Polisyrkeshögskolan fastställer kraven i lydnadskontroll för hundar som används i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter. 
114 § 
Övergångsbestämmelser om näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Under den övergångsperiod som avses i 1 mom. tillämpas på innehavare av auktorisation av bevakningsföretag de bestämmelser i denna lag som gäller innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. De händelserapporter som avfattats före lagens ikraftträdande och som avses i 17 § i den upphävda lagen om privata säkerhetstjänster ska bevaras i fem år från den dag de skrevs, varefter de ska förstöras. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Innan ett tillstånd enligt 5 mom. har beviljats får en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet för utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande inte anlita andra anställda hos utövaren än de som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. På straffansvaret för utövare av säkerhetsskyddande verksamhet tillämpas då 105 § 1 mom. 5 punkten. 
Utskottet föreslår en ändring Om en auktorisation av bevakningsföretag eller ett godkännande som ansvarig föreståndare har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft. Slut på ändringsförslaget (Nytt 7 mom.) 
115 § 
Övriga övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillstånd att utse ordningsvakter som beviljats före denna lags ikraftträdande med stöd av 22 § i ordningslagen (612/2003) gäller jämte villkor och begräsningar under den tid tillståndet är i kraft. På ett ärende som gäller tillstånd att utse ordningsvakter och som har gjorts anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Väktare och ordningsvakter får medföra en hund som uppfyller kraven enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande i två år från det att en lydnadskontroll i enlighet med de tidigare bestämmelserna genomgåtts. 
Utskottet föreslår en ändring Om ett godkännande som väktare, ordningsvakt, utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, utbildare i användningen av maktmedel eller utbildare av ordningsvakter har återkallats tillfälligt enligt de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft, är återkallandet i kraft enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft. Slut på ändringsförslaget (Nytt 5 mom.) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Olli-Poika Parviainen gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo.