Betänkande
FvUB
9
2019 rd
Förvaltningsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 59/2019 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Linda
Viitala
inrikesministeriet
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
högsta förvaltningsdomstolen
Helsingfors förvaltningsdomstol.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslår regeringen att det i lagstiftningen om räddnings- och nödcentralsväsendet görs tekniska ändringar som i huvudsak beror på ändringar i den allmänna lagstiftningen. Enligt förslaget ändras bestämmelserna om ändringssökande i räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet och lagen om brandskyddsfonden så att de motsvarar vad som föreskrivs i den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förbudet för studerande vid Räddningsinstitutet att i vissa ärenden söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen upphävs. Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i räddningslagen ses också över. Den hänvisning till den upphävda personuppgiftslagen som finns i lagen om nödcentralsverksamhet upphävs. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft den 1 januari 2020. Den innehåller allmänna bestämmelser om ändringssökande i förvaltningsärenden, och därför föreslår regeringen i den aktuella propositionen att behövliga ändringar görs i lagstiftningen om räddningsväsendet. 
Förvaltningsutskottet behandlar samtidigt propositioner om uppdatering av bestämmelserna om ändringssökande inom Gränsbevakningsväsendet (RP 58/2019 rd), räddningsväsendet (RP 59/2019 rd) och polisen (RP 75/2019 rd). Utskottet ser det som viktigt att speciallagstiftningens hänvisningsbestämmelser till allmän lagstiftning är så samordnade som möjligt. 
Enligt det gällande 38 § 5 mom. i lagen om Räddningsinstitutet får ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller antagning av studerande, förlust eller avbrytande av studierätten, avstängning, förlust av rätten att bo på institutets internat eller skriftlig varning inte överklagas genom besvär. Den bestämmelsen ska nu upphävas och ändring i ett sådant beslut får härefter sökas i enlighet med den allmänna lagstiftningen. Beslutet får alltså överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd. 
Yrkeshögskolestuderandena inom räddningsväsendets befälsutbildning är studerande vid Polis-yrkeshögskolan, så på dem tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i 46 § i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013). Studerande vid Polisyrkeshögskolan kan till vissa delar ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i de situationer där Räddningsinstitutets studerande inte kan ansöka om det. När den föreslagna ändringen har trätt i kraft kommer jämlika villkor också i detta avseende att gälla de studerande vid Polisyrkeshögskolan och Räddningsinstitutet som avlägger examina inom räddningsväsendet. 
Räddningslagens 91 § 5 mom. 5 punkt och 7 mom. innehåller en hänvisning till känsliga personuppgifter och den upphävda personuppgiftslagen. I detta sammanhang justeras endast hänvisningarna till den upphävda personuppgiftslagen och den terminologi som används i den. Lagstiftningen om räddningsväsendet och lagen om nödcentralsverksamhet kommer att ändras senare till följd av EU:s nya dataskyddslagstiftning och den nationella allmänna lagstiftning som uppdaterats med anledning av den. 
Utskottet menar att de föreslagna bestämmelserna är tillräckligt noggrant avgränsade och exakta. Enligt propositionsmotiven är avsikten inte att ändra tolkningen av innehållet i bestämmelsen om utlämnande av uppgifter ur räddningsväsendets åtgärdsregister för vetenskaplig forskning trots sekretessbestämmelserna då det är nödvändigt att få uppgifterna. Den föreslagna ändringen har enligt uppgift inte heller någon betydelse för den vetenskapliga forskningen. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Förvaltningsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 59/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Riikka
Purra
saf
vice ordförande
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Tiina
Elo
gröna
medlem
Jussi
Halla-aho
saf
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Hanna
Huttunen
cent
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Matti
Semi
vänst
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
plenarråd
Henri
Helo.
Senast publicerat 26-11-2019 15:21