Senast publicerat 08-05-2021 15:58

Betänkande GrUB 1/2015 rd VLF 2/2015 rd Grundlagsutskottet Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

INLEDNING

Remiss

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd, VLF 2/2015 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam 
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Ålands landskapsregering.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat betänkandet GrUB 5/2014 rd i ärendet. 

VILANDE FÖRSLAG

Enligt det vilande förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ska skötas av kommunerna, på Åland i stället skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Grundlagsutskottet lämnade vid riksmötet 2014 ett betänkande, GrUB 5/2014 rd, där det motiverade varför lagförslaget bör godkännas. Utskottet vidhåller skälen till att förslaget godkänns. Utskottet tillstyrker det vilande lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner det vilande lagförslaget i VLF 2/2015 rd (RP 217/2014 rd) utan ändringar. 
Helsingfors 23.6.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
ersättare 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ritva Bäckström.