Betänkande
GrUB
1
2019 rd
Grundlagsutskottet
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
INLEDNING
Remiss
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd) (VLF 1/2019 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Janina
Groop-Bondestam
justitieministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Ålands landskapsregering.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat betänkandet GrUB 6/2018 rd i ärendet. 
DET VILANDE LAGFÖRSLAGET
Enligt det vilande förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Grundlagsutskottet lämnade vid riksmötet 2018 ett betänkande, GrUB 6/2018 rd, där det motiverade varför lagförslaget bör godkännas. Utskottet vidhåller skälen till att förslaget bör godkännas. Utskottet tillstyrker det vilande lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner det vilande lagförslaget i VLF 1/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Mikko
Kinnunen
cent
medlem
Anna
Kontula
vänst
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jukka
Mäkynen
saf
medlem
Sakari
Puisto
saf
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Heikki
Vestman
saml
medlem
Tuula
Väätäinen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 10-10-2019 14:06