Direkt till innehållet

GrUB 1/2020 rd

Senast publicerat 21-04-2020 15:51

Betänkande GrUB 1/2020 rd TKF 1/2020 rd Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • chef för plenumenhetenAnttiLinna
    Riksdagens kansli
  • professorMikaelHidén.

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att 13 § i riksdagens arbetsordning ändras så att den motsvarar den ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet som trädde i kraft den 1 januari 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser grundlagsutskottet att talmanskonferensens förslag behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker förslaget. 

Ändringen av riksdagens arbetsordning föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner förslaget till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 1/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 13 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 1190/2006 enligt följande: 
13 § 
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer 
Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 1 maj Slut på ändringsförslaget 20Utskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannaOjala-Niemeläsd
vice ordförande
AnttiHäkkänensaml
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
MarkusLohicent
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
JukkaMäkynensaf
medlem
SakariPuistosaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
HeikkiVestmansaml
medlem
TuulaVäätäinensd.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen.