Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande GrUB 11/2018 rd RP 251/2018 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ (RP 251/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Laura Nurminen 
    justitieministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Markku Suksi. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om medborgarinitiativ ändras. Avsikten är att göra medborgarinitiativsförfarandet smidigare och tydligare genom ändringar av teknisk karaktär som bland annat gäller processen för väckande av initiativ och stödförklaringarnas offentlighet. 

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019. 

I motiven till lagstiftningsordningen granskas lagförslaget framför allt med avseende på grundlagens 49 § om fortsatt behandling av ärenden och 53 § om folkomröstning och medborgarinitiativ. Regeringen anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att lagen om medborgarinitiativ ändras. Avsikten är att göra medborgarinitiativsförfarandet smidigare och tydligare genom ändringar av teknisk karaktär som bland annat gäller processen för väckande av initiativ. 

Grundlagsutskottet anser utifrån de uppgifter det fått att lagförslaget behövs och fyller sitt syfte och föreslår att det godkänns, men med vissa ändringar som hänför sig till de ändrade myndighetsstrukturerna. 

Regeringen föreslår i propositionen att Befolkningsregistercentralens namn i lagen om medborgarinitiativ ändras till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Riksdagen har mottagit en proposition med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (RP 233/2018 rd). I den propositionen föreslås det att de uppgifter som nu åligger Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland ska sammanföras till en ny helhet vid Befolkningsregistercentralen. På samma gång ändras Befolkningsregistercentralens namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Behandlingen av propositionen pågår fortfarande i riksdagen. Hänvisningarna till Befolkningsregistercentralen i de föreslagna 3, 7, 9, 11, 12 och 15 § ska därför inte ändras till hänvisningar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom bör 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen strykas eftersom det är onödigt. Grundlagsutskottet föreslår också att ikraftträdandebestämmelsen formuleras på sedvanligt sätt. 

Transport- och kommunikationsverket inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Det föreslås därför att hänvisningarna till Kommunikationsverket i 7, 10 och 15 § i lagen om medborgarinitiativ ändras till hänvisningar till Transport- och kommunikationsverket. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 251/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medborgarinitiativ (12/2012) 3 §, 5 § 3 mom., 7—Utskottet föreslår en ändring 12 Slut på ändringsförslaget § Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 13 § 
1 mom., 15 och 16 § som följer: 
3 § 
Ansvarig för medborgarinitiativ 
Ett medborgarinitiativ får väckas av minst fem röstberättigade finska medborgare. 
De som väcker ett initiativ kallas för ansvariga för initiativet. 
Kontaktinformationen för de ansvariga för initiativet ska vid kontakt med Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget, justitieministeriet och riksdagen meddelas dessa för kommunikation som gäller initiativet. 
5 § 
Insamling av stödförklaringar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När stödförklaringar samlas in ska initiativet, uppgifter om vem som är ansvarig för det och deras kontaktinformation finnas tillgängliga för undertecknarna av initiativet. Initiativet får inte ändras efter det att insamlingen av stödförklaringar har inletts. 
7 § 
Tekniska krav på elektroniskt förfarande 
Elektronisk insamling av stödförklaringar i ett datanät ska ske med utnyttjande av datasystem som har godkänts av Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget. En förutsättning för godkännande är att 
1) insamlingen av stödförklaringar sker genom utnyttjande av sådan stark autentisering som avses i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009), 
2) olovlig ändring av uppgifterna i systemet och annan olovlig eller obefogad hantering förhindras genom ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang som rör förvaltningen av användarrättigheter och övervakningen av användningen samt datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna och genom andra åtgärder, 
3) systemet överensstämmer med de i 2 mom. avsedda föreskrifter som Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget har utfärdat. 
Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget utfärdar föreskrifter om vilken standardform de uppgifter som samlas in via ett datasystem ska ha för att elektroniskt kunna samköras med uppgifter i befolkningsdatasystemet för sådan kontroll som föreskrivs i 9 §. 
Avgift tas inte ut för godkännande av ett datasystem. 
Information om Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverkets Slut på ändringsförslaget godkännande ska finnas tillgänglig för undertecknarna av medborgarinitiativet på den webbplats där stödförklaringarna samlas in. 
8 § 
Justitieministeriets nättjänst 
Stödförklaringar kan även samlas in via en nättjänst som justitieministeriet upprätthåller. En förutsättning för detta är att initiativet uppfyller kraven i denna lag. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via dess nättjänst. 
Nättjänsten ska uppfylla de tekniska krav som föreskrivs i 7 §. 
Avgift tas inte ut för användning av nättjänsten. 
9 § 
Kontroll av stödförklaringar 
Den ansvariga för initiativet ska inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats lämna stödförklaringarna till Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget, som kontrollerar deras riktighet och behörighet. 
Justitieministeriet lämnar på begäran av den ansvariga personen in de stödförklaringar som har samlats in via nättjänsten till Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget för kontroll. 
Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget fastställer om kravet på minsta antal godkända stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts. 
Avgift tas inte ut för att kontrollera stödförklaringar och fastställa att minsta antal stödförklaringar har uppfyllts. 
Utskottet föreslår en ändring 10 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Myndighetsuppgifter som gäller medborgarinitiativ i Europeiska unionen 
I Finland är Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget den behöriga myndighet som avses i artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet. I Finland är Befolkningsregistercentralen den behöriga myndighet som avses i artikel 15.2 i den förordningen. 
11 § 
Överlämnande av medborgarinitiativ till riksdagen 
Den ansvariga personen överlämnar medborgarinitiativet och det beslut som Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget har fattat enligt 9 § till riksdagen, om de förutsättningar för att lägga fram initiativ som anges i grundlagen och i denna lag uppfylls. 
Initiativet förfaller, om det inte har överlämnats till riksdagen inom ett år från det att Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget fattade sitt beslut enligt 9 §. 
12 § 
Personuppgifter 
Personuppgifterna i de stödförklaringar som har samlats in får användas endast på det sätt som föreskrivs i denna lag. De ansvariga för initiativet får överlåta uppgifterna enbart till Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget. De uppgifter som myndigheterna innehar är offentliga när kravet på minsta antal stödförklaringar enligt grundlagen har uppfyllts. 
De ansvariga för initiativet och justitieministeriet ska se till att de stödförklaringar som de har i sin besittning förstörs inom sex månader från det att Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget fattade sitt beslut enligt 9 §. Om stödförklaringarna inte lämnas till Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget för kontroll, ska de förstöras inom ett år från det att insamlingen av stödförklaringar har avslutats. 
Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget ska förstöra stödförklaringar som den har i sin besittning fem år efter sitt beslut enligt 9 §. 
13 § 
Uppgift om ekonomiska bidrag 
Den som är ansvarig för medborgarinitiativet ska se till att ekonomiska bidrag för framläggande av initiativet och givaren uppges när stödförklaringar samlas in, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera bidrag från en och samma givare är minst 1 500 euro. Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes samtycke, om värdet på personens bidrag är mindre än 1 500 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket Slut på ändringsförslaget, justitieministeriet och Utskottet föreslår en ändring Befolkningsregistercentralen Slut på ändringsförslaget har fattat får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
16 § 
Straffbestämmelser 
Bestämmelser om straff för lämnande av oriktiga personuppgifter och för ingivande av osant intyg till myndighet samt för sekretessbrott och sekretessförseelse samt för dataskyddsbrott finns i strafflagen (39/1889). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den Utskottet föreslår en strykning 1 maj  Slut på strykningsförslaget20Utskottet föreslår en strykning 19 Slut på strykningsförslaget
Utskottet föreslår en strykning Befolkningsregistercentralen sköter de uppgifter som föreskrivits för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fram till den 31 december 2019. Slut på strykningsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
medlem 
Matti Torvinen blå 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.