Betänkande
GrUB
14
2018 rd
Grundlagsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster (RP 302/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 
Motion
I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 
Lagmotion
LM
16
2017 rd
Tom
Packalén
saf
m.fl.
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om sammankomster
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Timo
Makkonen
justitieministeriet
polisinspektör
Seppo
Sivula
inrikesministeriet
professor
Juha
Lavapuro
professor
Tuomas
Ojanen.
PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN
Propositionen
I propositionen föreslås det att lagen om sammankomster ändras. Enligt förslaget ska det senast 24 timmar innan en sammankomst ordnas utomhus på allmän plats lämnas en anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. För närvarande ska anmälan göras sex timmar före sammankomsten. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2019. 
I motiven till lagstiftningsordning bedöms lagförslaget mot grundlagens 13 § om mötesfrihet och 12 § om yttrandefrihet. Enligt regeringen kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
LM 16/2017 rd
I lagmotionen föreslås det att 9 § i lagen om sammankomster kompletteras med ett nytt 2 mom. bland annat om tiden för ordnande av allmänna sammankomster. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I propositionen föreslår regeringen att 7 § i lagen om sammankomster ändras så att det senast 24 timmar innan en sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska lämnas en anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Enligt den gällande lagen ska anmälan göras minst sex timmar innan sammankomsten börjar. 
Regleringen är relevant framför allt med avseende på 13 § i grundlagen. Enligt 13 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att utan tillstånd i förväg anordna sammankomster och demonstrationer samt att delta i sådana. Närmare bestämmelser om mötesfriheten och föreningsfriheten utfärdas enligt 3 mom. genom lag. Regleringen har också betydelse med avseende på yttrandefriheten enligt 12 § i grundlagen. 
Bestämmelsen om mötesfrihet tryggar både rätten att själv ordna sammankomster och demonstrationer och rätten att delta i sammankomster och demonstrationer som ordnats av andra. Då friheten tryggas utan föregående tillstånd är det enligt motiveringen till grundlagsbestämmelsen förbjudet för myndigheterna att kräva förhandstillstånd för en sammankomst. Inte heller ett sådant anmälningsförfarande som i praktiken förhindrar ett möte, till exempel genom att en anmälan ska göras oskäligt långt i förväg, motsvarar kraven i bestämmelsen (RP 309/1993 rd, s. 63). 
Utskottet ser det som uppenbart att förslaget inte innebär att mötesfriheten och till exempel demonstrationer ska bli tillståndspliktiga. Förslaget går ut på att ändra regleringen av ordningsfrågor som gäller mötesfriheten. Regleringen har tillkommit med grundlagsutskottets medverkan (GrUB 13/1998 rd). Mötesfriheten enligt grundlagen hindrar inte att man genom lag reglerar vissa ordningsfrågor (RP 309/1993 rd, s. 63). Det föreslagna anmälningsförfarandet leder heller inte till att ordnandet av möten faktiskt hindras. 
I propositionen (s. 5) kommer regeringen med godtagbara argument för de föreslagna bestämmelserna. Argumenten gäller att demonstrationerna har ändrat karaktär. I fråga om proportionaliteten pekar utskottet på anmälningstidens längd och menar att förslaget inte hindrar spontana demonstrationer. Utifrån förslaget ska anmälan fortfarande kunna göras också senare om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. Den straffrättsliga påföljden enligt 26 § för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 7 § är dessutom kopplad till villkoret att avsevärd fara orsakas för allmän ordning och säkerhet. 
Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Utskottet föreslår att lagförslaget i lagmotionen förkastas. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Grundlagsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd utan ändringar. 
Riksdagen förkastar lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd. 
Helsingfors 1.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Annika
Lapintie
vänst
vice ordförande
Tapani
Tölli
cent
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Anna-Maja
Henriksson
sv
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Antti
Kurvinen
cent
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Leena
Meri
saf
medlem
Juha
Rehula
cent
medlem
Wille
Rydman
saml
medlem
Kaj
Turunen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 1.3.2019 14:30