Senast publicerat 11-03-2022 10:36

Betänkande GrUB 22/2020 rd RP 122/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen (RP 122/2020 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att vallagen ändras så att bestämmelserna om indelningen i valkretsar stämmer överens med de ändringar i landskapsindelningen som träder i kraft vid ingången av 2021 samt med två ändringar i kommunindelningen, av vilka den ena trädde i kraft vid ingången av 2020 och den andra träder i kraft vid ingången av 2021. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser grundlagsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 122/2020 rd utan ändringar.  
Helsingfors 1.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Liisa Vanhala.