Senast publicerat 21-03-2022 16:00

Betänkande GrUB 7/2021 rd TKF 1/2021 rd Grundlagsutskottet Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

INLEDNING

Remiss

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2021 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola 
    Riksdagens kansli
  • forskarprofessor Hannu Kiviranta 
    Institutet för hälsa och välfärd (THL)
  • professor Tuomas Ojanen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Mikael Hidén. 

TALMANSKONFERENSENS FÖRSLAG

Talmanskonferensen föreslår att bestämmelserna om utskottssammanträde på distans i 8 a kap. i riksdagens arbetsordning tillämpas på utskottsarbetet mellan den 14 april 2021 och den 31 maj 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Grundlagsutskottet anser att det för att trygga riksdagens funktionsförmåga är nödvändigt att bestämmelserna i 8 a kap. i riksdagens arbetsordning om utskottssammanträde på distans tillämpas på utskottsarbetet av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin och som framgår av motiveringen till talmanskonferensens förslag och av den utredning som utskottet fått. Utskottet finner det dock beklagligt att motiveringen till förslaget är relativt knapphändig. 

(2)Enligt 80 b § 2 mom. i riksdagens arbetsordning är en förutsättning för utskottssammanträde på distans att de som har rätt att delta och vara närvarande har en informationssäker förbindelse med varandra. Arrangemangen för ett utskottssammanträde på distans ska också vara sådana att diskussionerna under sammanträdet kan ske konfidentiellt och att utomstående inte får veta något om de behandlade ärendena eller handlingarna innan de blir offentliga. Enligt utskottet ska informationssäkerheten i systemen vara garanterad på ett heltäckande sätt (se GrUB 23/2020 rd). Utskottet betonar att det vid mötet ska säkerställas att rätten att delta tillgodoses för var och en som har rätt att delta. 

(3)Grundlagsutskottet anser det motiverat att talmanskonferensens förslag innehåller en rekommendation om att utskotten på officiella sammanträden på distans utöver brådskande och andra nödvändiga ärenden tar upp endast ostridiga frågor till avgörande behandling. 

(4)Utskottet tillstyrker lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Grundlagsutskottet föreslår att riksdagen godkänner talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Antti Rinne sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Mikael Koillinen 
 
utskottsråd Liisa Vanhala.