Direkt till innehållet

JsUB 1/2017 rd

Senast publicerat 17-02-2020 15:30

Betänkande JsUB 1/2017 rd RP 1/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen (RP 1/2017 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterareHannuMiettinen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • jordbruksöverinspektörToveJern
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektörTiiaMäkinen-Töykkä
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • gruppchefKaijaKallio-Mannila
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att livsmedelslagen ändras. 

Lagen ger Livsmedelssäkerhetsverket befogenhet att fastställa ett tillfälligt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester.  

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bestämmelser om det huvudsakliga förfarandet för godkännande av växtskyddsmedel finns i artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel (artikel 28). Artikel 53 föreskriver att en medlemsstat i särskilda fall får avvika från godkännandeförfarandet i artikel 28 och tillåta att ett växtskyddsmedel i högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning. 

Till 30 § i livsmedelslagen (23/2006) föreslås en ny punkt om ett nationellt gränsvärde för bekämpningsmedelsrester (Maximum Residue Level). Med stöd av den kan Livsmedelssäkerhetsverket fastställa sådana tillfälliga gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som avses i artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. 

I och med ändringen kan odlingen av oljehampa utökas i vårt land, framhåller utskottet. Därmed kan vi höja vår nationella självförsörjningsgrad vad gäller protein, eftersom växten både är en oljeväxt och innehåller mycket protein. Det är av central betydelse för den nationella försörjningsberedskapen. 

Vidare påpekar utskottet att Finland globalt sett använder lite växtskyddsmedel. Det är ett faktum som talar för att import från länder utanför EU ersätts med inhemsk produktion. Trots att behovet av växtskyddsmedel minskar till följd av vårt geografiska läge, måste en del kemiska föreningar användas här. I det här sammanhanget understryker utskottet också vikten av att följa försiktighetsprincipen. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.2.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
KariKulmalasaf
medlem
MatsNylundsv
medlem
HarryWallinsd
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
EeroSuutarisaml.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.