Senast publicerat 08-05-2021 12:55

Betänkande JsUB 1/2018 rd RP 4/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (RP 4/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Katri Valjakka 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektör Jussi Joutsiniemi 
  Landsbygdsverket
 • jordbruksdirektör Johan Åberg 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket ändras i fråga om stödet till unga jordbrukare. Stöd till unga jordbrukare ska också i fortsättningen kunna beviljas för högst fem stödår, men den maximitiden ska inte längre minskas med antalet år mellan etableringen av jordbruket eller följande stödår efter etableringen och den tidpunkt då den första ansökan om stöd till unga jordbrukare lämnades in. Den föreslagna ändringen ska också gälla unga jordbrukare som etablerat jordbruk efter 2013. I fråga om unga jordbrukare som etablerat jordbruk före 2014 tillämpas Europeiska unionens tidigare lagstiftning om maximitiden för stödet. Den föreslagna ändringen baserar sig på en ändring av Europeiska unionens lagstiftning. 

Det föreslås att lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen i sak ändras på motsvarande sätt som lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket. Således kommer villkoren för att bevilja stöd till unga jordbrukare och maximitiden för både det nationellt finansierade stödet och det stöd som beviljas inom ramen för systemet med Europeiska unionens direktstöd att motsvara varandra även i fortsättningen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 4/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.2.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.