Betänkande
JsUB
1
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter (RP 11/2019 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Pirjo
Tomperi
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Johanna
Korpi
miljöministeriet
forskare
Jaana
Laamanen
Naturresursinstitutet
överinspektör
Sari
Haikola
Livsmedelsverket
växtodlingsombudsman
Mika
Virtanen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
verkställande direktör
Timo
Taulavuori
Trädgårdsförbundet rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Finlands skogscentral
Skogsindustrin rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
Propositionen
I propositionen föreslår regeringen att det stiftas en ny växtskyddslag. Genom lagen kompletteras de förordningar av Europaparlamentet och rådet som gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Den gällande lagen om skydd för växters sundhet föreslås bli upphävd. 
Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om behöriga myndigheter och deras uppgifter samt bestämmelser om straff för överträdelse av bestämmelserna. Som ett nytt administrativt tvångsmedel föreslås en administrativ påföljdsavgift som gör det lättare att reagera på eventuella försummelser. Den föreslagna lagen innehåller också bestämmelser om vissa åtgärder för hantering av växtskyddsrisker som inte omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, såsom förhindrande av spridning av skadegörare som inte förekommer permanent i Finland och som inte är reglerade i den förordning och krav på makroorganismer för biologisk bekämpning eller pollinering. 
EU-förordningar är som sådana tillämplig rätt i medlemsstaterna. Lagen kompletterar förordningarna och är inte en självständig och samlad lagstiftningshelhet, utan ska tillämpas parallellt med EU:s förordningar. 
Med anledning av den föreslagna administrativa påföljdsavgiften föreslås det i propositionen dessutom en ändring i lagen om verkställighet av böter. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 14 december 2019 samtidigt som Europeiska unionens förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet börjar tillämpas. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Regeringen föreslår en ny växtskyddslag som ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 (växtskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (förordningen om offentlig kontroll). Samtidigt upphävs den gällande lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), genom vilken rådets direktiv 2000/29/EG (växtskyddsdirektivet) genomfördes. Direktivet upphävs i och med växtskyddsförordningen. 
Syftet med propositionen är att utfärda lagbestämmelser som kompletterar EU-förordningarna, till exempel bestämmelser om behöriga myndigheter, vissa administrativa tvångsmedel, straff, ändringssökande och ersättningar. Lagen ska tillämpas parallellt med EU-förordningarna och det materiella innehållet i bestämmelserna om växtskydd följer direkt av växtskyddsförordningen. För att bevara nuläget är avsikten dock att utfärda nationella bestämmelser till den del tillämpningsområdet för växtskyddsförordningen inte hindrar det. Med anledning av den föreslagna administrativa påföljdsavgiften föreslås dessutom en ändring i lagen om verkställighet av böter. 
Betalning av ersättningar för kostnader för utrotningsåtgärder på grund av beslut om bekämpning av skadegörare begränsades i Finland genom en lagändring som trädde i kraft 2014. Ersättningssystemet behöver ses över, men i den aktuella propositionen föreslås inga ändringar i bestämmelserna om ersättningar för växtskydd. Bestämmelserna förblir desamma som i den gällande lagen. Orsaken är att EU bereder en ny förordning (Single Market Programme) som kommer att innehålla bestämmelser om kommissionens stöd till medlemsstaterna på grund av kostnader för utrotning av vissa växtskadegörare. Ett annat argument är att det finns behov av att invänta följderna av att försäkringspremieskatten på försäkringar mot växtskadegörare slopas. Utskottet framhåller att ersättnings- eller försäkringssystemen måste bli ett incitament för aktörerna att till myndigheterna anmäla förekomster av växtskadegörare som måste åtgärdas. 
Enligt 26 § i den nya växtskyddslagen får Livsmedelsverket behörighet att påföra en påföljdsavgift i administrativt förfarande. Påföljdsavgiften ska tillämpas på försummelser som är enkla att bevisa och inte kräver utredningsmässiga åtgärder. Enligt propositionsmotiven är påföljdsavgiften enligt Livsmedelsverkets bedömning avsedd att användas bara i undantagsfall. I första hand ska brister och överträdelser åtgärdas genom rättelseuppmaningar till aktörerna. Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats, står det i 26 § 2 mom. Avgiften behöver inte påföras eller avgiften kan påföras till ett mindre belopp än minimibeloppet (300 euro), om gärningen kan anses vara ringa eller om det med tanke på försummelsens art, hur ofta den upprepats, försummelsens planmässighet och andra omständigheter är skäligt att ingen avgift påförs eller att den är lägre än minimibeloppet. Utskottet ser det som ytterst angeläget att kraven på proportionalitet och ändamålsenlighet i förvaltningen beaktas i påföljdsbesluten. 
Vid utfrågningen av sakkunniga väcktes frågan om överlappningar mellan strafflagen och den föreslagna lagens bestämmelser om administrativ påföljdsavgift för fysiska personer. En administrativ påföljdsavgift ska enligt lagförslaget endast kunna påföras av Livsmedelsverket. Däremot ska NTM-centralerna och Tullen inte ha befogenheter av det slaget. För att garantera en samordnad tillämpningspraxis ska de 15 NTM-centralerna inte kunna påföra påföljdsavgifter. Som sagt ska avgifter kunna påföras enbart för försummelser som är enkla att bevisa och inte kräver utredningsmässiga åtgärder. Växtskyddslagens 26 § 4 mom. föreskriver att påföljdsavgift heller inte får påföras om det har förflutit mer än sex månader sedan gärningen begicks. Enligt propositionen handlar det om mindre förseelser och försummelser än straffrättsliga överträdelser. Befogenheten att påföra påföljdsavgift ska endast tillkomma Livsmedelsverket. Utskottet anser följaktligen att det enligt inkommen utredning inte finns något hinder för att föreskriva om administrativ påföljdsavgift i växtskyddslagen. 
Användningen av makroorganismer i biologisk bekämpning kan förbjudas om organismerna utgör en växtskyddsrisk. Utskottet ser det som motiverat att utreda om det på motsvarande sätt behövs beredskap för situationer där användningen av makroorganismer hotar naturens mångfald. 
Utskottet anser att det finns behov av att bevaka och utvärdera hur lagstiftningen fungerar och att utskottet bör få en utredning över resultaten senast 2021. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner ett uttalande om saken (Utskottets förslag till uttalande). 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 11/2019 rd utan ändringar. 
Riksdagen godkänner ett uttalande.(Utskottets förslag till uttalande) 
Utskottets förslag till uttalande 
Riksdagen förutsätter att regeringen följer och utvärderar hur lagstiftningen fungerar samt lämnar jord- och skogsbruksutskottet en utredning i ärendet före utgången av 2021.  
Helsingfors 22.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Heikki
Autto
saml
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Piritta
Rantanen
sd.
Sekreterare var
plenarråd
Miika
Suves.
Senast publicerat 23.10.2019 14:06