Senast publicerat 08-05-2021 13:04

Betänkande JsUB 1/2020 rd RP 105/2019 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker (RP 105/2019 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Pekka Kemppainen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsråd Erja Werdi 
  miljöministeriet
 • utvecklingsingenjör Antti Parjanne 
  Finlands miljöcentral.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
 • Enare kommun
 • Österbottens förbund
 • Rovaniemi stad
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Finlands Vattenförsörjningandelslag rf.

Inget yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om hantering av översvämningsrisker ändras. Bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter i lagen ändras så att centralerna vid skötseln av uppgifterna utöver översvämningssituationer även ska beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala, såsom exempelvis störtregn och torka, samt beakta hanteringen av vattensituationer under sådana förhållanden. Till lagen fogas också bestämmelser om övervakningen av hur målen för hantering av översvämningsrisker uppfylls och om lämnande av uppgifter i informationssystem i digital form. I lagen görs dessutom vissa tekniska ändringar. Propositionen syftar till att förbättra beredskapen för förändringar i väder- och vattenförhållandena, i synnerhet allt oftare förekommande fenomen som avviker från det normala, och på så sätt främja anpassningen till klimatförändringen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att det i lagen om hantering av översvämningsrisker föreskrivs om riskhanteringsplanering i syfte att identifiera sådana objekt i avrinningsområden och kustområden som lätt drabbas av exceptionella översvämningar och betydande skador till följd av dessa, och föreslår åtgärder för att förhindra och minska dessa skador. Regeringen föreslår i propositionen att lagen om hantering av översvämningsrisker ändras så att NTM-centralen vid uppgifter i anslutning till översvämningssituationer och beredskapen för dem också ska beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala och hanteringen av exceptionella vattensituationer under sådana förhållanden. 

Hanteringen av översvämningsrisker är en del av den övergripande hanteringen av vattnets kretslopp och vattentillgångarna, där man utöver översvämningar även måste beakta andra vattenförhållanden som avviker från det normala, exempelvis störtregn, särskilda isfenomen såsom översvämning till följd av kravisproppar samt torka, och beakta hanteringen av exceptionella vattensituationer under sådana förhållanden. När klimatet förändras förutspås det bli vanligare med vatten- och väderförhållanden som avviker från det normala, bland annat exceptionella översvämningar och problem med vattentjänster. Utifrån de erfarenheter man haft under de senaste åren anser utskottet att det är motiverat och viktigt att man både i lagstiftningen och i praxis utöver översvämningssituationerna beaktar också de särskilda situationer som kan uppstå på grund av väder- och vattenförhållandena och de betydande risker de medför. 

Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker tillsätter jord- och skogsbruksministeriet, för det samarbete mellan myndigheterna som behövs för att utarbeta en rikshanteringsplan, översvämningsgrupper för sådana avrinningsområden och kustområden där det utifrån en bedömning har angetts ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. NTM-centralen sammanställer det material som behövs för planeringen av riskhanteringen och lägger fram ett förslag till riskhanteringsplan inom sitt verksamhetsområde. Materialet och förslaget behandlas i avrinningsområdets översvämningsgrupp, som består av representanter för de berörda NTM-centralerna, landskapsförbunden, kommunerna och de lokala räddningsväsendena. För att hanteringen av översvämningsrisker ska lyckas är det av avgörande betydelse att åtgärderna i de planer som översvämningsgrupperna utarbetat genomförs i praktiken. Utskottet ser det som motiverat att lagen ändras i enlighet med förslaget så att översvämningsgruppen ska följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls mellan planeringsperioderna. Översvämningsgruppen ska följa genomslaget för de åtgärder som vidtas inom olika förvaltningsområden och bedöma behovet av och möjligheterna att effektivisera åtgärderna. Uppföljningen av hur målen uppfylls stöder då också beredningen inför nästa planeringsperiod. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.