Betänkande
JsUB
11
2015 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral (RP 108/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
forstråd
Marja
Kokkonen
jord- och skogsbruksministeriet
direktör
Ari
Eini
Finlands skogscentral.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
Skogsindustrin rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att övergångsbestämmelsen i lagen om Finlands skogscentral ändras så att åtskiljandet av verksamheten vid Finlands skogscentral skjuts upp från slutet av 2015 till slutet av 2016. Skogscentralen är ett offentligrättsligt samfund där bolagiseringen av affärsverksamhetsenheten (Otso skogstjänster) kräver en längre övergångstid än beräknat med beaktande av marknadsläget, utvecklingen av affärsfunktionerna, utvecklingen av ekonomiförvaltningen och rapporteringssystemen samt förändringarna i fråga om det nya stödsystemet för finansieringen av hållbart skogsbruk. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Finlands skogscentral (nedan skogscentralen) inledde sin verksamhet i början av 2012. Då trädde lagen om Finlands skogscentral (418/2011, nedan skogscentralslagen) i kraft. Redan då konstaterades det i lagens 39 § 2 mom. att skogscentralens affärsverksamhet senast den 31 december 2014 i sin helhet ska åtskiljas från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. i den lagen ska åtskiljas. Genom lag 142/2014 ändrades skogscentralslagen och tidsplanen för åtskiljande förlängdes med ett år. I sitt betänkande om det lagförslaget (JsUB 27/2014 rd — RP 191/2014 rd) konstaterade utskottet att senareläggningen inte får inverka på utvecklingen av affärsverksamhetsenheten som fristående enhet eller på hur skogscentralens offentliga tjänster fungerar. 
I en utredning till utskottet sägs det att den ekonomiska kopplingen mellan skogscentralens enhet för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenhet (Otso skogstjänster) påverkar ställningen för skogscentralens offentliga tjänster som oberoende främjare av skogsnäringarna. Trots att enheternas funktioner har skiljts åt fullständigt är skogscentralen fortfarande en enda juridisk person, vilket medför ekonomiska risker också för enheten för offentliga tjänster. Otso skogstjänster, som driver affärsverksamhet, utgör ett tydligt imageproblem för enheten för offentliga tjänster. 
Det är nödvändigt att åtskiljandet av skogscentralens affärsverksamhet slutförs omedelbart för att skapa en konkurrensneutral lösning. En längre övergångstid medför i enlighet med vad som sägs ovan en betydande ekonomisk och operativ risk för skogscentralens offentliga tjänster. Med tanke på främjandet av skogsnäringarna är det nödvändigt att se till att verksamheten vid enheten för offentliga tjänster är neutral. 
Utskottet konstaterar att Finlands framtid är starkt beroende av hur bioekonomin utvecklas. Skogarna har en central roll för vårt lands framgång. Skogscentralen utvecklar skogssektorns verksamhetsbetingelser och intar en nyckelställning när det gäller att bygga upp bioekonomin. Om åtskiljandet av skogscentralens verksamheter drar ut på tiden kan det äventyra utvecklingen av hela skogssektorn. Den ekonomiska ställningen eller trovärdigheten för enheten för offentliga tjänster får inte försvagas. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.12.2015 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Jari
Leppä
cent
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Kari
Kulmala
saf
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 24-08-2016 10:22