Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande JsUB 11/2016 rd RP 143/2016 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen (RP 143/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • avdelningschef Pentti Lähteenoja 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • representant i sametinget Jan Saijets 
  sametinget
 • enhetschef Hannu Linjakumpu 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
 • kommundirektör Jyrki Hyttinen 
  Enare kommun
 • verksamhetsledare Anne Ollila 
  Renbeteslagsföreningen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Utsjoki kommun.

Inget yttrande av 

 • polisinrättningen i Lappland
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Finlands naturskyddsförbund rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det avtal mellan Finland och Norge som ingicks i Karasjok den 9 december 2014. Avtalet gäller uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område.  

Syftet med avtalet är att hindra renar från att ta sig över gränsen mellan Finland och Norge. Avtalet motsvarar i huvuddrag det tidigare motsvarande avtalet mellan Finland och Norge. De viktigaste ändringarna är att nya gärden ska byggas i Enare och Tana älvdal samt att utredningsförfarandet i anslutning till att renar tar sig över gränsen görs enklare och smidigare.  

Propositionen innehåller ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser son hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet. Bestämmelserna om underhåll av rengärden preciseras och det anges vilken myndighet som ansvarar för genomförandet av avtalet.  

Dessutom föreslås det ändringar i renskötsellagen. Ändringarna gäller bestämmelserna om gärden som ska uppföras vid riksgränsen.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 

Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den senare parten har meddelat den andra parten att de nationella förfarandena för godkännande av avtalet har slutförts. Lagarna avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet samtidigt som avtalet träder i kraft.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker avtalet och lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner det avtal som avses i RP 143/2016. Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 143/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 21.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.