Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande JsUB 12/2016 rd RP 104/2016 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen (RP 104/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Anne Haikonen 
    jord- och skogsbruksministeriet
  • översinspektör Sari Sippola 
    Livsmedelssäkerhetsverket
  • veterinär Leena Suojala 
    Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finlands Kommunförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att livsmedelslagen ändras. 

De krav som gäller utarbetande av tillsynsplaner och tillsynsprogram ska lättas upp. Livsmedelssäkerhetsverket föreslås få behörighet att bedöma lagenligheten i hälsopåståenden som används i EU-finansierade informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter. Dessutom kompletteras förteckningen över Europeiska unionens lagstiftning.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att det är mycket angeläget att lätta upp bestämmelserna om de tillsynsprogram som utarbetas av de centrala ämbetsverken inom livsmedelstillsynen och om de kommunala tillsynsplanerna. Livsmedelslagen ska inte längre ha bestämmelser om obligatoriska uppgifter i dessa program och planer. De behöver inte heller längre ses över vart tredje år, utan enbart vid behov. Kommunernas obligatoriska skyldigheter i fråga om planeringen föreslås också bli färre genom att bemyndigandet att utfärda förordning om det närmare innehållet i planerna för livsmedelstillsyn slopas. Också statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet föreslås bli upphävd.  

Utskottet konstaterar att kommunernas uppgifter blir färre när de obligatoriska planeringsskyldigheterna minskar. Genom att göra den planmässiga tillsynen lättare kan man också bättre än för närvarande göra en riskbaserad kanalisering av tillsynsresurserna till de verksamheter och objekt där det behövs tillsyn. Det blir då möjligt att bättre beakta lokala tillsynsbehov med avseende på hälsorisker. Vissa företag kommer att kontrolleras oftare på grund av hälsorisker, tillvägagångssätt och verksamhetskultur och andra mer sällan än nu. Utskottet betonar att den minskade planmässiga tillsynen inte får öka risken för olägenheter för hälsan. Tillsynsresurserna måste därför i högre grad riktas till de objekt där det behövs tillsyn, såsom det sägs ovan. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att livsmedelssäkerhetsverket i den föreslagna lagen ges behörighet att vara nationell behörig myndighet i enlighet med den delegerade förordningen och genomförandeförordningen vid bedömningen av lagenligheten i hälsopåståenden som används i informationsmaterial och säljfrämjande material som avser jordbruksprodukter. Utskottet konstaterar att ändringen gör det lättare att göra de förordningsrelaterade nationella riktlinjerna mer enhetliga. Då kan man undvika eventuella konflikter om vad som ska anses vara ett godtagbart påstående i ett marknadsföringsmaterial. Detta minskar överlappningarna i fråga om myndigheternas riktlinjer och sparar på deras resurser. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

30 §. Central myndighet.

Enligt uppgift till utskottet är avsikten att 12 punkten ska hänvisa till led a och inte led b i artikel 3.2 i kommissionens delegerade förordning. Utskottet föreslår att felet korrigeras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 104/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 3 § 1 mom. 24 punkten, 30 § 11 punkten samt 47 och 48 §, av dem 3 § 1 mom. 24 punkten sådan den lyder i lag 295/2015, 30 § 11 punkten sådan den lyder i lag 503/2014 och 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1495/2009, samt 
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 352/2011, 365/2013, 881/2014 och 295/2015, nya 25 och 26 punkter och till 30 §, sådan den lyder i lagarna 352/2011, 365/2013 och 503/2014, en ny 12 punkt som följer: 
3 § 
Europeiska unionens lagstiftning 
Denna lag tillämpas också på genomförandet av följande rättsakter om livsmedel och livsmedelstillsyn som utfärdats av Europeiska unionen och rättsakter som utfärdats med stöd av dessa, till den del inte något annat föreskrivs om genomförandet av dessa rättsakter någon annanstans i lag: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, 
25) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, nedan förordningen om livsmedelsinformation, 
26) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009. 
30 § 
Central myndighet 
Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr, utvecklar och verkställer livsmedelstillsynen nationellt och på det sätt som anges i denna lag, och ska dessutom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) övervaka att de krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden som avses i trikinförordningen uppfylls på de primärproduktionsställen och grupper av primärproduktionsställen som verket har förklarat att uppfyller dessa krav, 
12) vid bedömningen av lagenligheten i hälsopåståenden som används i marknadsföringsmaterial vara nationell myndighet enligt artikel 3.2 Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1829 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland. 
47 § 
Det riksomfattande tillsynsprogrammet 
För styrningen och samordningen av livsmedelstillsynen ska Livsmedelssäkerhetsverket utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram för livsmedelstillsynen som en del av den fleråriga nationella tillsynsplan som avses i kontrollförordningen och som omfattar hela livsmedelskedjan. 
Tillsynsprogrammet ska ses över vid behov. I tillsynsprogrammet ska hänsyn tas till de gemensamma mål för miljö- och hälsoskyddet som har satts upp i det riksomfattande programmet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet. 
48 § 
Tillsynsplaner 
Kommunen ska utarbeta en tillsynsplan för regelbunden livsmedelstillsyn i kommunen på så sätt att tillsynen beaktar riskerna med verksamheten i enlighet med 6 a § och att tillsynen motsvarar de allmänna krav som gäller tillsynen, förebygger hälsofaror och skyddar konsumenterna från ekonomisk förlust.  
I den kommunala tillsynsplanen ska det riksomfattande tillsynsprogrammet beaktas. Tillsynsplanen ska ses över vid behov. 
Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Tullen, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Försvarsmakten ska utarbeta tillsynsplaner för den livsmedelstillsyn som de ansvarar för. På dessa tillsynsplaner tillämpas det som föreskrivs om kommunala tillsynsplaner i 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.