Betänkande
JsUB
14
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 128/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
äldre regeringssekreterare
Teemu
Nikula
jord- och skogsbruksministeriet
expert
Marko
Mikkola
Finlands viltcentral
natur- och viltvårdschef
Ere
Grenfors
Finlands Jägarförbund.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att jaktvårdsavgiften för den som är under 18 år sänks från nuvarande 39 euro till 20 euro. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Betänkande
JsUB
14
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 128/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
äldre regeringssekreterare
Teemu
Nikula
jord- och skogsbruksministeriet
expert
Marko
Mikkola
Finlands viltcentral
natur- och viltvårdschef
Ere
Grenfors
Finlands Jägarförbund.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att jaktvårdsavgiften för den som är under 18 år sänks från nuvarande 39 euro till 20 euro. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 04-05-2020 14:48