Senast publicerat 08-05-2021 12:40

Betänkande JsUB 14/2018 rd RP 128/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 128/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • äldre regeringssekreterare Teemu Nikula 
    jord- och skogsbruksministeriet
  • expert Marko Mikkola 
    Finlands viltcentral
  • natur- och viltvårdschef Ere Grenfors 
    Finlands Jägarförbund.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att jaktvårdsavgiften för den som är under 18 år sänks från nuvarande 39 euro till 20 euro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.