Senast publicerat 21-10-2021 11:30

Betänkande JsUB 14/2021 rd RP 114/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (RP 114/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Timo Halonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Heta Ratasvuori 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • enhetschef Okku Kalliokoski 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • fiskeribiolog Malin Lönnroth 
  Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • verkställande direktör Kim Jordas 
  Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
 • ordförande Irja Skyten-Suominen 
  Finlands Fiskodlarförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • miljöministeriet
 • UF-centret
 • Kymmenedalens förbund.

Inget yttrande av 

 • Suomen Sisävesiammattikalastajat ry.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Samtidigt upphävs den gällande lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden. Lagen ska enligt förslaget tillämpas på beredningen, förvaltningen, utvärderingen, övervakningen, samordningen och genomförandet av det program för Finland för perioden 2021—2027 som finansieras ur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Propositionen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar om allmänna bestämmelser om fonder med delad förvaltning samt om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande synpunkter och ändringsförslag. 

Författningsgrunden för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021—2027 utgörs på EU-nivå av Europaparlamentets och rådets allmänna förordning (EU) 2021/1060 och förordningen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EU) 2021/1139. Förordningarna har antagits och kommissionen bereder med stöd av dem ännu delegerade akter och genomförandeakter. Utskottet konstaterar att det centrala dokument med tanke på det nationella genomförandet av EU:s havs- och fiskerifond är det nationella operativa programmet, där de åtgärder som ska stödjas nationellt fastställs. Finansieringen av investerings- och utvecklingsprojekt ur EU:s fond inleds när kommissionen har godkänt Finlands operativa program. Det väntas ske i början av 2022. För att säkerställa en smidig övergång till nästa programperiod föreslås det att lagen träder i kraft redan före årsskiftet. Utskottet anser att det med tanke på en smidig förvaltning av stöden är viktigt att den föreslagna nya lagen, i enlighet med propositionen, träder i kraft så snart som möjligt. 

Utskottet konstaterar att de viktigaste ändringarna jämfört med den gällande lagen är att förutsättningarna för mottagare av investeringsstöd för fiske ändras och att det blir obligatoriskt att sköta ärendena elektroniskt. Det är motiverat att fiskare som hör till grupp II kan vara berättigade till stöd. Genom att det blir möjligt att bevilja stöd också till fiskare i grupp II ökar flexibiliteten och möjliggörs en mer omfattande prövning från fall till fall vid beviljande av stöd och eventuella återkrav. Det är särskilt viktigt med tanke på nya fiskare som inleder sin verksamhet. Genomsnittsåldern för fiskare är hög, så under den kommande programperioden är det nödvändigt att rikta stöden så att de gynnar nya fiskare. Dessutom är det viktigt att rikta stödet till yrkesfiskare som har för avsikt att bedriva och utveckla sitt fiske på lång sikt. Utskottet betonar att verkställigheten av lagen och allokeringen av stöden bör följas upp så att det kan säkerställas att de nämnda målen uppnås. 

I propositionen föreslås det att man till alla delar övergår till ett elektroniskt stödförfarande. Att ansökningsförfarandet förenklas genom att det elektroniska systemets användbarhet och tillgänglighet förbättras medför fördelar för både sökandena och förvaltningen. Datasystemets kundgränssnitt förblir detsamma som under perioden 2014—2020, så förutsättningarna för övergång till ett elektroniskt förfarande är tekniskt goda. Ungefär hälften av stödansökningarna görs dock fortfarande i pappersform. Utskottet betonar att man vid verkställigheten av den nya lagen måste förbereda sig på att i varje kommun ge tillräckligt med stöd för övergången till elektroniska tjänster, så att alla tillförsäkras lika möjligheter att ansöka om och få stöd. Dessutom måste det säkerställas att webbtjänsterna för ansökan om stöd fungerar klanderfritt genast när den nya programperioden börjar. 

Utöver den föreslagna lagen tillämpas till många delar bestämmelserna i de allmänna förvaltningslagarna på förfarandet för ansökan om, beviljande och återkrav av stöd som avses i lagförslaget. Bland annat har bestämmelserna om omprövningsförfarandet förenhetligats med bestämmelserna i statsunderstödslagen. I lagförslaget föreslås bestämmelser om de lokala aktionsgrupperna inom fiskerihushållningen, vars uppgifter till vissa delar är offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen. Vid behandlingen av ärenden enligt den föreslagna lagen ska aktionsgrupperna i likhet med myndigheterna också följa de allmänna förvaltningslagarna. Lagförslagets förhållande till de allmänna förvaltningslagarna, såsom offentlighetslagen och förvaltningslagen, bör för tydlighetens skull preciseras på det sätt som anges nedan i detaljmotiveringen. 

DETALJMOTIVERING

Lagen om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

7 kap. Särskilda bestämmelser

27 §. Lokala fiskeaktionsgruppers rätt att se uppgifter i informationssystemet.

Enligt propositionen föreskrivs det i paragrafen om rätt för en lokal fiskeaktionsgrupp att se de finansierings- och övervakningsuppgifter som hänför sig till stöd som beviljats inom ramen för finansieringskvoten för den lokala fiskeaktionsgruppen. Finansierings- och övervakningsuppgifterna är i princip offentliga uppgifter, men i vissa situationer kan skötseln av aktionsgruppens uppgifter också kräva att sekretessbelagda uppgifter granskas i informationssystemet. Det föreslås att paragrafen kompletteras så att den lokala fiskeaktionsgruppen trots sekretessbestämmelserna har rätt att ur registret få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivits för gruppen. För att ett utlåtande enligt 16 § behöver aktionsgruppen uppgifter ur stödansökningarna, vilket kan förutsätta rätt att se också uppgifter som den som ansöker om stöd har meddelat att ska hållas hemliga stöd därför att uppgifterna utgör företagshemligheter. Med tanke på genomförandet av den lokala strategin är det dessutom väsentligt att aktionsgrupperna kan följa utbetalningen av stöd till projekten. Till aktionsgruppen kan också lämnas exempelvis uppgifter om återkrav som inverkar på användningen av finansieringen enligt aktionsgruppens strategi eller på avtal mellan aktionsgruppen och stödmottagaren. Det ska dock separat för varje begäran att få se uppgifter motiveras varför den sekretessbelagda informationen är nödvändig för skötseln av aktionsgruppens uppgifter. 

28 §. Inspektionsrätt.

För att förtydliga förhållandet mellan bestämmelserna föreslås det att hänvisningen till statsunderstödslagen i 1 mom., som gäller inspektionsrätt, utvidgas så att den också omfattar 17 § i statsunderstödslagen, som gäller utförande av granskning. 

För tydlighetens skull föreslås det att det till 3 mom. fogas en hänvisning till de allmänna bestämmelserna om inspektion i 39 § i förvaltningslagen. Grundlagsutskottet har i sin praxis påpekat att det i lagstiftning om inspektioner som har karaktären av tillsyn bör hänvisas till bestämmelserna om förfarandet för inspektioner vid behandlingen av förvaltningsärenden i 39 § i förvaltningslagen (se t.ex. GrUU 17/2018 rd och GrUU 39/2016 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 114/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag)  

Utskottets ändringsförslag

Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på beredningen, förvaltningen, utvärderingen, övervakningen, samordningen och genomförandet av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland för perioden 2021–2027 samt på stöd som beviljas enligt programmet och som finansieras med anslag som i statsbudgeten anvisats Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. 
Genom denna lag kompletteras den nationella tillämpningen av följande förordningar av Europaparlamentet och rådet: 
1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/---- om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, nedan allmänna förordningen, 
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1139 om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning (EU) 2017/1004, nedan specialförordningen. 
På stöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs i allmänna förordningen, specialförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, eller i denna lag. 
2 kap. 
Myndigheter och andra organ 
2 § 
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter 
Jord- och skogsbruksministeriet är förvaltande myndighet och revisionsmyndighet enligt artikel 71 i allmänna förordningen och svarar för 
1) utarbetandet av det program som avses i artikel 21 i allmänna förordningen och av ändringar i det samt för planeringen av genomförandet av programmet, 
2) lämnande av förslag om ändringar av liten betydelse i programmet till Europeiska kommissionen för godkännande, 
3) planeringen av användningen av medlen för programmet och beredningen av fördelningen av medlen mellan de aktörer som sköter de uppgifter som avses i denna lag, 
4) att den finansieringsandel som Europeiska unionen svarar för inom programmet och som gäller landskapet Åland anvisas Ålands landskapsregering, 
5) skötseln av den förvaltande myndighetens uppgifter enligt artikel 72 i allmänna förordningen, 
6) skötseln av de uppgifter inom redovisningsfunktionen som anges i artikel 76 i allmänna förordningen, 
7) skötseln av revisionsmyndighetens uppgifter enligt artikel 77 i allmänna förordningen. 
I syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt och effektivt styr och övervakar jord- och skogsbruksministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, nedan utvecklings- och förvaltningscentret, och de i 5 § avsedda lokala fiskeaktionsgrupperna när dessa utför uppgifter som avses i denna lag. 
3 § 
Övervakningskommitté 
Statsrådet tillsätter den övervakningskommitté som avses i artikel 38 i allmänna förordningen och bestämmer dess sammansättning. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utnämnande av en ledamot i övervakningskommittén i stället för en ledamot som har avgått. 
När övervakningskommittén sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som har föreskrivits för den ska den iaktta bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På ledamöterna i övervakningskommittén tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som ankommer på övervakningskommittén. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
4 § 
Förmedlande organ och statsbidragsmyndigheter 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt utvecklings- och förvaltningscentret är sådana förmedlande organ som avses i artikel 71.3 i allmänna förordningen. Dessa myndigheter är också sådana statsbidragsmyndigheter som avses i 4 § 1 punkten i statsunderstödslagen. 
Varje förmedlande organ svarar inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som anknyter till beviljande, utbetalning och övervakning av stöd. 
5 § 
Lokal fiskeaktionsgrupp 
En lokal fiskeaktionsgrupp enligt artikel 33 i allmänna förordningen eller den aktör som administrerar den lokala fiskeaktionsgruppen ska vara en registrerad förening. 
När den lokala fiskeaktionsgruppen sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som har föreskrivits för den ska den iaktta bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den verksamhet som bedrivs av de personer som deltar i den lokala fiskeaktionsgruppens beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som ankommer på den lokala fiskeaktionsgruppen. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
6 § 
Samordning av programmet 
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att programmet samordnas med övriga fondprogram och finansieringsinstrument som hör till tillämpningsområdet för allmänna förordningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för att genomförandet av de regionala åtgärder som ingår i programmet samordnas med de övriga ovannämnda program som genomförs i regionen och de utvecklingsåtgärder som ingår i dem. De lokala fiskeaktionsgrupperna svarar för samordningen av de lokala strategierna med andra regionala utvecklingsåtgärder i samarbete med områdets närings-, trafik- och miljöcentral. 
3 kap. 
Åtgärder som stöds, förutsättningar för beviljande av stöd samt godtagbara kostnader 
7 § 
Åtgärder som stöds 
Stöd kan beviljas för uppförande, utvidgning, reparation eller anskaffning av byggnader, konstruktioner eller anläggningar eller för förvärv av andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar (investering), för utvecklingsverksamhet som grundar sig på en tidsbegränsad plan och för andra åtgärder som anges i programmet. 
8 § 
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd 
Stöd kan beviljas om det 
1) uppfyller villkoren och förutsättningarna för de åtgärder som anges i programmet, 
2) är motiverat med avseende på de mål som i programmet uppställts för dess användning och stödet på ett betydande sätt bidrar till genomförandet av projektet, 
3) inte utgör allmänt verksamhetsstöd. 
9 § 
Krav som gäller stödmottagare 
Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlingsförmåga. En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin vanliga vistelseort inom programmets tillämpningsområde. 
Stöd kan beviljas en eller flera sökande gemensamt. Samtliga sökande som ansöker om stöd för samprojekt ska uppfylla de krav som ställs på stödmottagaren. 
Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet. En mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en allmännyttig investering. Stödmottagaren ska dessutom ha förutsättningar att svara för kontinuiteten i den verksamhet som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats, om detta inte på grund av projektets art är onödigt. 
Investeringsstöd för kommersiella fiskare kan beviljas sådana kommersiella fiskare som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015). 
10 § 
Godtagbara kostnader, bidragsformer och stödbelopp 
Stöd kan beviljas för de behövliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit den dag då stödansökan blev anhängig eller därefter. 
Kostnaderna för åtgärder enligt artiklarna 22 och 23 i specialförordningen samt artikel 34.1 a och artikel 36 i allmänna förordningen betraktas dock som godtagbara kostnader från och med den 1 januari 2021, även om stödet söks efter den dagen. 
Stöd kan beviljas som en procentandel på basis av de faktiska kostnaderna för projektet eller i enlighet med de bidragsformer som avses i artikel 53.1 i allmänna förordningen. 
Det arbete som utförts utan vederlag för ett projekt kan godkännas som en del av projektets privata finansiering. 
Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader, stödbelopp, användningsändamål för bidragsformerna, grunder för och omfattning av användningen samt det vederlagsfria arbetets värde och maximala mängd får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 § 
Villkor för användning av stöd 
Om ägande- eller besittningsrätten till en sådan investering som stöds överlåts till någon annan innan den i stödbeslutet angivna tidsfristen har löpt ut, måste stödmottagaren före överlåtelsen ha fått tillstånd till överlåtelsen av den som beviljat stödet. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att mottagaren av överlåtelsen uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd och att stödets användningsändamål inte förändras väsentligt. 
Överlåtelse av äganderätten till ett företag som fått stöd betraktas inte som sådan överlåtelse som avses i 1 mom., om den investering som stöds kvarstår i företaget i det syfte för vilket stödet har beviljats och mottagaren av överlåtelsen är berättigad till stöd. 
12 § 
Bokföringsskyldighet 
Stödmottagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del av stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen av den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen. Om 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödmottagaren, ska bokföringen på motsvarande sätt ordnas i enlighet med det kapitlet och god bokföringssed. 
Om stödmottagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen av den åtgärd som stöds ordnas med iakttagande av bokföringslagen. 
4 kap. 
Ansökan om och beviljande av stöd 
13 § 
Ansökan om stöd 
Stöd ska sökas elektroniskt i den nättjänst som utgör en del av informationssystemet. Ansökan ska vara undertecknad. På underskriften tillämpas lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). 
Stöd söks genom ett kontinuerligt eller tidsbundet ansökningsförfarande. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de åtgärder som omfattas av det kontinuerliga ansökningsförfarandet och om öppnandet av tidsbundna ansökningsförfaranden. I fråga om stöd som beviljas ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp har lokal fiskeaktionsgruppen motsvarande rätt. 
14 § 
Sökandens utredningsskyldighet 
Utöver vad som föreskrivs i 10 § i statsunderstödslagen kan det av den som ansöker om investeringsstöd också krävas att det läggs fram en utvecklingsplan som innehåller allt som är väsentligt med avseende på utvecklandet av företagets eller yrkesutövarens verksamhet, om det projekt som stöds är omfattande eller betydande jämfört med företagets nuvarande omsättning. 
Närmare bestämmelser om innehållet i utvecklingsplanen och om hur utvecklingsplanen läggs fram får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
15 § 
Beviljande av stöd 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan i samband med att ett tidsbundet ansökningsförfarande öppnas bestämma att närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta om beviljande av stöd efter att ha fått jord- och skogsbruksministeriets utlåtande om ärendet. Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från ministeriets utlåtande endast om beviljande av stödet skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen eller programmet eller om centralen inte har tillräckligt med anslag för att finansiera åtgärden. 
Vid avgörande av en ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp fattar närings-, trafik- och miljöcentralen beslut efter att ha fått det utlåtande som avses i 16 § av den behöriga lokala fiskeaktionsgruppen. Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från ett utlåtande av en lokal fiskeaktionsgrupp endast om beviljande av stödet skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen eller programmet eller om det anslag som finns i finansieringskvoten för den lokala fiskeaktionsgruppen inte räcker till för att finansiera åtgärden. 
16 § 
Beviljande av stöd ur anslag för lokala fiskeaktionsgrupper 
Om stöd söks ur anslaget för en lokal fiskeaktionsgrupp, ska den lokala fiskeaktionsgruppen ge ett utlåtande om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala strategin. Utlåtande ska dock inte ges om det är den lokala fiskeaktionsgruppen som är sökande. 
17 § 
Beviljande av stöd för åtgärder inom den integrerade havspolitiken 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för åtgärder som avses i artiklarna 31—34 i specialförordningen på basis av en dispositionsplan som fastställts av statsrådets kansli. 
Innehållet i dispositionsplanen avtalas inom en styrgrupp som tillsatts av statsrådets kansli och som består av företrädare för de ministerier som behandlar havsfrågor. Om ärendet inte kan avgöras enhälligt, beslutar statsrådets kansli om avgörandet enligt majoritetens ståndpunkt. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från dispositionsplanen endast om beviljandet av stöd skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för att bevilja stöd. 
Om den finansiering som beskrivs i dispositionsplanen beviljas inom ramen för ett tidsbundet ansökningsförfarande enligt 13 § 2 mom., ska 2 och 3 mom. i denna paragraf iakttas vid valet av projekt som stöds. 
18 § 
Beviljande av stöd på basis av en dispositionsplan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för tekniskt bistånd enligt artikel 36 i allmänna förordningen och för fiskerikontroll enligt artikel 22 i specialförordningen på basis av en dispositionsplan som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Utifrån dispositionsplanen kan stöd även beviljas för fleråriga forsknings- och utvecklingsprogram. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från dispositionsplanen endast om beviljandet av stöd skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för att bevilja stöd. 
19 § 
Avtal om samprojekt 
Vid samprojekt ska stödmottagarna ingå ett avtal om genomförande av projektet där parternas inbördes rättigheter, skyldigheter och ansvar anges och där det bestäms vilken av parterna som ansvarar för kontakterna med den finansierande myndigheten. 
5 kap. 
Utbetalning och återkrav av stöd 
20 § 
Ansökan om utbetalning 
Utbetalning ska sökas elektroniskt i den nättjänst som utgör en del av informationssystemet. Ansökan ska vara undertecknad. På underskriften tillämpas lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. 
21 § 
Utbetalning av stöd 
Beslut om utbetalning av stöd fattas av utvecklings- och förvaltningscentret. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar dock om utbetalningen av stöd, om det för en åtgärd betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfarandet i samband med ett i 13 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden. 
22 § 
Förfaranden vid återkrav 
Beslut om återkrav av stöd fattas av utvecklings- och förvaltningscentret. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att utvecklings- och förvaltningscentret ska återkräva stödet, om ministeriet anser att förutsättningarna enligt 21 eller 22 § i statsunderstödslagen uppfylls. 
6 kap. 
Informationssystem för programmet 
23 § 
Informationssystem för programmet 
Jord- och skogsbruksministeriet inför ett i artikel 69.8 i allmänna förordningen avsett elektroniskt system för datautbyte mellan dem som ansöker om stöd och myndigheterna för programmet (informationssystem). Informationssystemet används för skötseln av de uppgifter enligt Europeiska unionens lagstiftning och enligt denna lag som gäller 
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. 
För användning av informationssystemet och tillhörande nättjänst krävs det sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. 
24 § 
Gemensamt personuppgiftsansvariga för informationssystemet 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationssystemet och dess informationsresurs. 
För den personuppgiftsansvariges skyldigheter svarar 
1) närings-, trafik- och miljöcentralen, om de personuppgifter som behandlas gäller stödbeslutsprocessen, 
2) utvecklings- och förvaltningscentret, om de personuppgifter som behandlas gäller processen för beslut om utbetalning eller återkrav, 
3) i fråga om skötseln av uppgifter i anknytning till utlämnande av personuppgifter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, 
4) jord- och skogsbruksministeriet, om det är fråga om annan behandling av personuppgifter än sådan som avses i 1–3 punkten eller skötseln av allmänna uppgifter i anknytning till drift och användbarhet, skydd och bevarande av uppgifter samt informationssäkerhet. 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret får använda informationssystemet och informationsresursen i systemet i den utsträckning som skötseln av deras lagstadgade uppgifter förutsätter, och svarar i enlighet med dessa uppgifter för att den information som registreras i informationssystemet är korrekt och tillräcklig. 
Närmare bestämmelser om de gemensamt personuppgiftsansvarigas inbördes ansvar får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 kap. 
Särskilda bestämmelser 
25 § 
Rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och de som med stöd av 28 § 2 mom. förrättar inspektioner har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter, av aktörer som sköter offentliga uppdrag och av lokala fiskeaktionsgrupper få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden och stödmottagaren, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med avseende på stödet. 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter, till aktörer som sköter offentliga uppdrag och till institutioner inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller institutionen eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts. 
26 § 
Sökandens rätt att i informationssystemet följa behandlingen av ärendet 
Den som ansöker om stöd har rätt att i den nättjänst som ingår i informationssystemet följa hur sökandens ärende i fråga om ansökan om och utbetalning, inspektion och återkrav av stöd framskrider och avgörs samt följa behandlingen av övervakningsuppgifter i fråga om stödet. 
27 § 
Lokala fiskeaktionsgruppers rätt att se uppgifter i informationssystemet 
En lokal fiskeaktionsgrupp har rätt att i informationssystemet se de finansierings- och övervakningsuppgifter som hänför sig till stöd som beviljats i enlighet med 16 §Utskottet föreslår en ändring  och trots sekretessbestämmelserna få de uppgifter ur informationssystemet som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som föreskrivits för lokala fiskeaktionsgrupper Slut på ändringsförslaget
28 § 
Inspektionsrätt 
Bestämmelser om statsbidragsmyndighetens granskningsrätt Utskottet föreslår en ändring och utförande av granskning Slut på ändringsförslaget finns i 16 Utskottet föreslår en ändring och 17  Slut på ändringsförslaget§ i statsunderstödslagen. Därtill har jord- och skogsbruksministeriet rätt att förrätta inspektioner som gäller dem som beviljar stöd och stödmottagare i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. 
Den revisionsmyndighet som avses i 2 § kan i enlighet med 16 § i statsunderstödslagen bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att i enlighet med en revisionsstrategi som revisionsmyndigheten har utarbetat granska de åtgärder som en stödmottagare har genomfört samt förfarandena i anknytning till beviljande av stöd. 
Utskottet föreslår en ändring Vid inspektion gäller vad som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen (434/2003). Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
29 § 
Behörig närings-, trafik- och miljöcentral 
De uppgifter som enligt denna lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralen ska skötas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras eller inom vars område sökandens verksamhetsställe finns, om inte något annat föreskrivs om centralernas behörighet med stöd av 5 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009). 
30 § 
Delgivning av beslut 
Ett beslut med anledning av en elektronisk ansökan och andra beslut som avses i denna lag ska delges med iakttagande av vad som föreskrivs i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 
Beslutet är avgiftsfritt för sökanden. 
8 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
31 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 2021. 
Genom denna lag upphävs lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014). 
På ett operativt program för Finland för perioden 2014–2020 som har godkänts före ikraftträdandet av denna lag och på stöd som beviljats eller kommer att beviljas på basis av det tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml (delvis) 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Heikki Autto saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.