Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande JsUB 15/2016 rd RP 194/2016 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och av 23 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (RP 194/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lantbruksråd Esko Juvonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • regeringssekreterare Jarno Virta 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • direktör Heli Backman 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Maire Lumiaho 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • utvecklingschef Sonja Lilius 
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Renbeteslagsföreningen.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet
 • Pensionsskyddscentralen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Till följd av de föreslagna ändringarna i lagstiftningen om avträdelsestöd förblir stödvillkoren, oberoende av de ändringar i arbetspensionslagstiftningen som träder i kraft vid ingången av 2017, sådana att de motsvarar de gällande villkoren så länge systemet med avträdelsestöd tillämpas. Enligt gällande bestämmelser i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk beviljas avträdelsestöd inte för upphörande med att bedriva jordbruk som inträffar efter 2018.  

Avträdelsestödets grundbelopp ska också i fortsättningen omvandlas till ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare när stödmottagaren fyller 63 år. Dessutom föreslås det att partiell förtida ålderspension ska utgöra ett hinder för avträdelsestöd och att arbetslivspension som beviljas en stödmottagare ska medföra att avträdelsestödets kompletteringsdel dras in. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 194/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Mikko Kärnä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.