Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 19/2018 rd

Senast publicerat 12-12-2018 12:58

Betänkande JsUB 19/2018 rd RP 153/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (RP 153/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådKirsiTaipale
  jord- och skogsbruksministeriet
 • skogsdirektörAnnaRakemaa
  Finlands skogscentral
 • skogsexpertLeaJylhä
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • direktör för skogsärendenMattiMäkelä
  Skogsindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Maskinföretagarnas förbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras. Lagen föreslås få en bestämmelse som möjliggör automatiserat beslutsfattande vid beviljande av stöd för tidig vård av plantbestånd, tidig vård av ungskog och vitaliseringsgödsling samt vid beslut om det slutliga stödbeloppet. Samtidigt ändras bestämmelsen om ändringssökande till den del det är fråga om sökande av ändring i ett beslut som meddelats av förvaltningsdomstolen med anledning av begäran om omprövning. I fortsättningen ska besvärsmyndigheten inte heller vara skyldig att ge Finlands skogscentral möjlighet att bli hörd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

31 a §. Automatiserade beslut.

Utskottet föreslår en precisering av paragrafen. 

46 §. Ändringssökande.

Bestämmelsen om sökande av ändring bör svara mot nuvarande lagstiftningspraxis och utskottet föreslår därför att paragrafen ändras på så sätt att förvaltningsdomstolens beslut i fortsättningen får överklagas genom besvär bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärsrätt (nytt 3 mom.). Förfarandet med besvärstillstånd avses också gälla de beslut där den första etappen består av besvär hos förvaltningsdomstolen (dvs. ärenden som gäller återkrav, upphävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud). Dessutom föreslår utskottet att paragrafen förtydligas genom omfördelning av styckena och annan ordning på meningarna. 

Övergångsbestämmelsen.

Utskottet föreslår att övergångsbestämmelsen preciseras genom en ändring i 2 mom. om ändringssökande och genom ett nytt 3 mom. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 153/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 46 §, och 
fogas till lagen en ny 31 a § som följer: 
31 a § 
Automatiserade beslut 
Med avvikelse från 14 § 3 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) får beslut om beviljande av stöd för tidig vård av plantbestånd, tidig vård av ungskog och vitaliseringsgödsling och beslut om det slutliga stödbeloppet fattas automatiskt. Med avvikelse från Utskottet föreslår en ändring vad som i 6 § 1 mom. i denna lag föreskrivs Slut på ändringsförslaget om att det arbete som får stöd ska vara ändamålsenligt både ekonomiskt och med tanke på bevarandet av skogarnas biologiska mångfald, ska dessa omständigheter beaktas vid beviljandet av stöd endast till den del som uppgifter för att bedöma ändamålsenligheten av det arbete som ska stödjas finns tillgängliga elektroniskt vid det automatiserade beslutsfattandet. 
46 § 
Ändringssökande 
På sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Utskottet föreslår en strykning Ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud överklagas emellertid genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande.  Slut på strykningsförslagetOmprövning av skogscentralens beslut begärs hos skogscentralen. Ändring i skogscentralens beslut med anledning av begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Utskottet föreslår en ändring Ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud överklagas emellertid genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande. Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning  Ändring i förvaltningsdomstolens beslut med anledning av begäran om omprövning får överklagas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Slut på strykningsförslaget 
Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av den aktuella skogsbruksmarken är belägen. 
Utskottet föreslår en ändring Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Vid ändringssökande i ett beslut av förvaltningsdomstolen som meddelats Slut på ändringsförslaget före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Utskottet föreslår en ändring Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut i fråga om vilket ändringssökandet ska ske med tillämpning av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet dock behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
ReijoHongistoblå
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
MatsNylundsv
medlem
JuhaPylväscent
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
TyttiTuppurainensd
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.