Betänkande
JsUB
2
2019 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket (RP 49/2019 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Johanna
Wallius
jord- och skogsbruksministeriet
jurist
Heini
Peltoniemi
Livsmedelsverket
ordförande
Päivi
Lahti
Finlands Veterinärförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Livsmedelsindustriförbundet rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om utövning av veterinäryrket ändras. Enligt förslaget får veterinärmedicine studerande efter föreskrivna avlagda studier temporärt utöva veterinäryrket som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Genom de föreslagna bestämmelserna börjar man tillämpa ett undantag som gäller kompetenskraven för tjänsteveterinärer som de nya EU-bestämmelserna om köttbesiktning och kontroll i anslutning därtill medger. En studerande får endast arbeta i ett sådant slakteri där samtidigt en tjänsteveterinär som uppfyller kompetenskraven ständigt är närvarande. Målet med propositionen är att underlätta tillgången till vikarier för tjänsteveterinärer samt att på så vis trygga kontinuiteten i köttbesiktningen. 
Lagen avses träda i kraft den 14 december 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet konstaterar att enligt propositionen får en studerande endast arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär i ett slakteri där samtidigt en legitimerad veterinär ständigt är närvarande. Studerandenas rätt att utöva yrke och annan i lag föreskriven begränsad rätt till verksamhetsutövning får enligt bestämmelserna och den etablerade tolkningen av dem endast utnyttjas i den roll där en yrkesutövare enligt lag har rätt att utöva verksamhet. En studerande som har kompetens att vikariera för en tjänsteveterinär men som inte har kandidaträttigheter får således inte vid sidan av tjänsteutövningen utöva yrket genom att erbjuda veterinärhjälp i form av att till exempel ordinera och överlåta läkemedel. 
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 49/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Heikki
Autto
saml
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Juha
Pylväs
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 08-11-2019 10:09