Senast publicerat 10-05-2022 11:12

Betänkande JsUB 2/2022 rd RP 33/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (RP 33/2022 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 22/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Markus Lounela 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • jurist Maire Lumiaho 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • direktör Antti Huhtamäki 
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk ändras. Syftet är att främja sysselsättningen genom att göra det möjligt för stödtagare med rätt till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta utan att beloppet av den inkomst som tjänats in i arbetet inverkar på avträdarens rätt till avträdelsestöd för upphörande med att bedriva jordbruk. Det föreslås att bestämmelserna om en förvärvsinkomstgräns upphävs. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att främja sysselsättningen och tillgången på arbetskraft i synnerhet på landsbygden. Den föreslagna lagen gör det möjligt för stödtagare med rätt till avträdelsestöd inom jordbruket att arbeta utan att beloppet av den inkomst som tjänats in i arbetet inverkar på avträdarens rätt till avträdelsestöd för upphörande med att bedriva jordbruk. 

Utskottet har redan tidigare vid behandlingen av den gällande bestämmelsen om slopande av förvärvsinkomstgränsen ansett det nödvändigt att utreda om det temporära arrangemanget bör göras permanent (JsUB 9/2021 rd — RP 77/2021 rd). Utskottet har satt sig in i grundlagsutskottets utlåtande om den aktuella propositionen, där det konstateras att propositionen eller motiveringen till den inte ger anledning till några anmärkningar i konstitutionellt hänseende (GrUU 22/2022 rd). Sammantaget sett anser utskottet propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 33/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Jenna Simula saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.