Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande JsUB 20/2018 rd RP 287/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (RP 287/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • ordförande Mika Aikio 
  Utsjoen kirkonkylän osakaskunta
 • fiskeriexpert Kare Koivisto 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Forststyrelsen.

Inget yttrande av 

 • sametinget.

PROPOSITIONEN

Det föreslås att 8 § 1 mom. i lagen ändras så att överföringen av ansvaret för att ordna försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet om fisket i Tana älv från närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland till det i området behöriga fiskeriområdet sker två år senare, det vill säga den 1 januari 2021 i stället för den 1 januari 2019. 

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Det föreslås att 8 § 1 mom. i ikraftträdandelagen ändras så att överföringen av uppgiften till det i området behöriga fiskeriområdet att sälja tillstånd sker två år senare, det vill säga den 1 januari 2021 i stället för den 1 januari 2019. Övergångstiden förlängs med två år för att säkerställa att fiskeriområdet får igång sin verksamhet innan det ska börja sköta tillståndsförsäljningen. En förlängning av övergångstiden med två år ger även bättre möjligheter för fiskeriområdet att hinna sätta sig in i de uppgifter som överförs till det och exempelvis vid behov hinna utbilda de personer som i framtiden ska sköta uppgifterna. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 287/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.1.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Sirkka-Liisa Anttila cent. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.