Betänkande
JsUB
21
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter (RP 316/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Jyri
Inha
finansministeriet
jordbruksöverinspektör
Sanna
Koivumäki
jord- och skogsbruksministeriet
lagstiftningsråd
Mika
Saari
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Aulis
Kuusela
Livsmedelsverket
chef för landsbygdsenhet
Ritva
Rintapukka
Södra Österbotten närings-, trafik- och miljöcentral
utvecklingschef
Esa
Ala-Kantti
OP Gruppen
forskningschef
Juha
Lappalainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
ProAgria Keskusten Liitto ry
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår en lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter. Det föreslås att statsborgen beviljas gårdsbruksenheter för de likviditetslån som beviljas av bankerna och att borgen finansieras genom gårdsbrukets utvecklingsfond. Syftet med lagförslaget är att förbättra gårdsbruksenheternas likviditet i situationer där jordbrukets verksamhetsförutsättningar eller exceptionella väderförhållanden har ökat gårdsbruksenheternas ekonomiska börda. 
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt under början av 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Med hänvisning till propositionen konstaterar utskottet att jordbruksmarknaden under de senaste åren har drabbats av oväntade störningar som lantbruksföretagarna inte råder över och som lett till att producentpriserna inom jordbruket har sjunkit. Samtidigt har de exceptionella väderförhållandena 2017 och 2018 ytterligare ökat lantbruksföretagarnas ekonomiska trångmål. Gårdsbruksenheternas kortsiktiga likviditet har försvagats och de har svårigheter att klara de rörliga kostnader och amorteringar på skulder som hänför sig till den normala produktionsverksamheten. 
Därför föreslår regeringen en lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter. Det föreslås att statsborgen beviljas gårdsbruksenheter för de likviditetslån som beviljas av bankerna och att borgen finansieras genom gårdsbrukets utvecklingsfond. Syftet med lagförslaget är att förbättra gårdsbruksenheternas likviditet i situationer där jordbrukets verksamhetsförutsättningar eller exceptionella väderförhållanden har ökat gårdsbruksenheternas ekonomiska börda. 
Utskottet understryker att problemen med jordbrukets lönsamhet måste gå att lösa i sin helhet och på lång sikt så snart som möjligt. Den åtgärd som nu valts kan verkställas före våren 2019. 
Utskottet noterar att för en del av de gårdsbruksenheter som ansöker om borgen kommer en högsta borgen på 50 000 euro att te sig knapp. Utskottet understryker att informationen om stödet till odlarna bör ägnas särskild uppmärksamhet eftersom de minimis-stödet i fråga om en betydande del av gårdarna måste samordnas med stödets högsta belopp. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.1.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Kari
Kulmala
blå
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 30-01-2019 11:21