Senast publicerat 08-05-2021 12:43

Betänkande JsUB 24/2018 rd RP 261/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (RP 261/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Sanna Paanukoski 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsråd Kirsi Taipale 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • skogsexpert Lea Jylhä 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • chef för EU-relaterade skogsfrågor Karoliina Niemi 
  Skogsindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Finlands skogscentral
 • Maskinföretagarnas förbund rf.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om bekämpning av skogsskador ändras. En ny temporär bestämmelse om krav som gäller ersättningstagare införs. Dessutom ändras ikraftträdandebestämmelsen, vilket innebär att bestämmelsen om ersättning för kostnader och skador till följd av bekämpning av omfattande skogsskador gäller till och med den 31 december 2021. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att syftet med lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013, nedan kallad skogsskadelagen) är att upprätthålla god hälsa i skogarna. Med lagen vill man framför allt hålla stammarna av de värsta skadeinsekterna i skogarna på tillräckligt låg nivå. Med skog avses ett område som skogslagen (1093/1996) tillämpas på. 

Finland har underrättat Europeiska kommissionen om stödsystemet för skogsskador och kommissionen fattade sitt beslut den 17 maj 2018. I beslutet behandlar kommissionen kumulering av stöd. Finland har anmält att det stöd som avses i skogsskadelagen inte kommer att kumuleras med andra stöd. I anslutning till detta föreslår regeringen att ersättning enligt 10 § inte ska beviljas om ersättningstagaren har fått något annat offentligt stöd eller stöd via skattesystemet eller bådadera för att ersätta de skador som avses i 10 §. 

Dessutom ingår det ett villkor i beslutet från kommissionen, som innebär att företag i svårigheter enligt definitionen i punkt 35.15 i riktlinjerna för 2014–2020 (2014/C 204/01) ska vara undantagna som stödmottagare. Inte heller företag som har oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut, som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, kan vara stödmottagare. Dessa bestämmelser tas in i 2 mom. i den nya 10 a § i skogsskadelagen. 

I skogsskadelagen avses alltså med skog ett område som skogslagen tillämpas på. Av 2 § 2 mom. 6 punkten i skogslagen framgår det att lagen inte tillämpas på områden som omfattas av en generalplan med rättsverkningar, med undantag för områden som har anvisats för jord- och skogsbruk. Med en generalplan styrs användningen av ett planområde i stora drag genom att exempelvis bostadsområden, arbetsplatser, service och trafikleder anges och sammanfogas. Utskottet påpekar att nya områden som är avsatta för byggande ofta finns på skogsområden. Alla planbeteckningar omsätts dock inte genast utan en del av dem fortsätter att vara skogbeklädda i flera år framåt. Trots det ingår de inte i tillämpningsområdet för skogslagen och därmed inte heller i tillämpningsområdet för skogsskadelagen. Om det inträffar en skogsskada, kan bekämpning som jord- och skogsbruksministeriet förordnar om enligt 9 § i skogsskadelagen inte innefatta sådana områden.  

För närvarande finns det cirka 2 700 gällande generalplaner. Det finns ingen information om hur stora dessa områden är totalt, eftersom planläggningsmaterialet inte har digitaliserats eller samordnats och inte finns tillgängligt i uppdaterad form. Vidare finns det ingen information tillgänglig om hur planerna har genomförts, och det går därför inte att bedöma hur många områden det finns eller hur stora de är. 

Utskottet framhåller att jord- och skogsbruksministeriet kommer att starta en utvärdering som inbegriper tillämpningsområdet för skogslagen och skogsskadelagen. Dessutom har miljöministeriet redan startat en genomgripande revidering av markanvändnings- och bygglagen. Den aktuella frågan om tillämpningsområdet för skogslagen respektive skogsskadelagen måste enligt utskottet utredas i utvärderingen och beaktas i revideringen.  

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 261/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.