Senast publicerat 08-05-2021 11:55

Betänkande JsUB 3/2016 rd RP 141/2015 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet (RP 141/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Pirjo Tomperi 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektör Sari Haikola 
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • växtodlingsombudsman Mika Virtanen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • verkställande direktör Timo Taulavuori 
  Trädgårdsförbundet rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Skogsindustrin rf
 • Finlands skogscentral.

PROPOSITIONEN

Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras för att beakta de bestämmelser om stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn som behövs på grund av Europeiska unionens reviderade bestämmelser om statligt stöd. I enlighet med unionens bestämmelser ska de ersättningar som betalas enligt lagen inte omfatta företag i svårigheter, företag av vilka olagligt stöd eller stöd som är oförenligt med den inre marknaden återkrävs med stöd av ett kommissionsbeslut och inte heller de företag inom jordbrukssektorn som inte är små och medelstora företag.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer.  

Utskottet konstaterar att lagen om skydd för växters sundhet föreslås bli preciserad så att lagen beaktar bestämmelserna om stöd inom jord- och skogsbrukssektorn enligt EU:s reviderade regler om statligt stöd. EU-reglerna om statligt stöd för jord- och skogsbrukssektorn har reviderats för åren 2014—2020 och är betydligt mer detaljerade än förr. Kommissionen har underrättat Finland om nationella brister i stödsystemen för skadegörarersättningar. Genom den föreslagna lagändringen korrigeras läget i enlighet med kraven i EU:s nuvarande regler om statligt stöd. 

I lagförslaget föreslås det att ersättningarna enligt lagen om skydd för växters sundhet i enlighet med EU:s bestämmelser inte ska omfatta företag i svårigheter. Enligt bestämmelserna kan stöd dock betalas ut även till företag i svårigheter om företaget har hamnat i svårigheter på grund av förluster eller skador som orsakats av skadegörare på växter. Ersättningarna ska inte heller gälla sådana företag av vilka olagligt stöd eller stöd som är oförenligt med den inre marknaden återkrävs med stöd av ett kommissionsbeslut och inte heller de företag inom jordbrukssektorn som inte är små och medelstora företag. Utskottet konstaterar att preciseringarna är ändringar av teknisk natur som inte väntas inverka på beloppen på de ersättningar som betalas ut med stöd av lagen.  

Utskottet hänvisar här också till att lagen om skydd för växters sundhet på grund av statens budgetnedskärningar ändrades i fråga om ersättningsbestämmelserna för två år sedan. Som en följd av det har ersättningar för kostnader förorsakade av bekämpning av skadegörare i princip inte längre betalats ut efter den 1 januari 2014. Kostnader för åtgärder som åläggs för att utrota skadegörare ersätts numera med statliga medel endast om bekämpningskostnaderna är exceptionellt höga.  

Utskottet vill betona att myndigheterna sannolikt inte längre så ofta som förr underrättas om upptäckta skadegörare och spridning av dem, eftersom tröskeln för ersättning är mycket hög och aktörerna kan orsakas betydande kostnader och ålägganden när det gäller att bekämpa och förhindra spridningen av skadegörare. Som en följd av denna utveckling kan spridningen av skadegörare försnabbas och läget i fråga om växters sundhet totalt sett försvagas. Det är nödvändigt, anser utskottet, att jord- och skogsbruksministeriet utreder möjligheterna att se över systemet för att betala ersättning för bekämpning och utrotning av skadegörare. Utskottet menar att man i det sammanhanget också bör utreda möjligheterna att finansiera kostnaderna för systemet i enlighet med EU-förordning nr 652/2014, det vill säga genom att utnyttja EU-finansiering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 141/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Timo V. Korhonen cent 
 
ersättare 
Pirkko Mattila saf 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Jaakko Autio.