Betänkande
JsUB
3
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat (RP 3/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Timo
Rämänen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Törmäkangas
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Salla
Niemi-Konkari
Livsmedelsverket
chefsforskare
Tapio
Salo
Naturresursinstitutet
växtodlingsombudsman
Mika
Virtanen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
Inget yttrande av 
Finlands miljöcentral.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om gödselfabrikat ändras. I EU har Europaparlamentet och rådet utfärdat en ny förordning om gödselprodukter. Förordningen förpliktar medlemsstaterna att utfärda nationella bestämmelser om att godkänna och utse organ för bedömning av överensstämmelse av gödselprodukter till anmälda organ. Lagen om gödselfabrikat föreslås bli kompletterad med de bestämmelser som förutsätts i förordningen. Livsmedelsverket föreslås vara den ansvariga myndighet som ska godkänna och anmäla organ för bedömning av överensstämmelse. Regeringen föreslår också att ett beslut som utarbetats med automatisk databehandling ska kunna undertecknas maskinellt. 
Lagen avses träda i kraft den 16 april 2020 samtidigt som de bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning som gäller organ för bedömning av överensstämmelse börjar tillämpas. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Översynen av den nationella lagen om gödselfabrikat till följd EU:s nya förordning om gödselprodukter inleds i år, framhåller utskottet. Då är avsikten att göra de ändringar som EU:s lagstiftning om gödselprodukter kräver och att dessutom ta hänsyn till de förändringar som skett inom den nationella sektorn för gödselprodukter, bland annat ändringar i råvaror till följd av cirkulär ekonomi. Bland annat återvinning av näringsämnen till gödselprodukter väcker vissa frågor kring organiska råvaror och kontaktytorna i regleringen. Dessa frågor bör behandlas närmare när lagen om gödeselfabrikat revideras. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringar. 
DETALJMOTIVERING
3 a kap. Organ för bedömning av överensstämmelse
15 b §. Ansökan om godkännande som anmält organ för bedömning av överensstämmelse
Utskottet föreslår att 3 mom., som hänvisar till de allmänna förvaltningslagar som ska tillämpas på anmälda organ, ses över för att motsvara normal hänvisningsteknik i lagstiftningen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 3/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om ändring av lagen om gödselfabrikat 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 2 § 2 mom. och 
fogas till lagen ett nytt 3 a kap. och en ny 28 a § som följer: 
2 § 
I denna lag finns det också bestämmelser om tillsynen över Europaparlamentets och rådets förordning nr 2003/2003 om gödselmedel, nedan gödselmedelsförordningen, och om annan verkställighet som den förutsätter. Dessutom finns det i denna lag bestämmelser om godkännande som och utseende till anmälda organ av sådana organ för bedömning av överensstämmelse av gödselfabrikat som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003, nedan EU:s förordning om gödselprodukter, och om annan verkställighet som har samband med den. 
3 a kap. 
Organ för bedömning av överensstämmelse 
15 a § 
Anmälande myndighet 
Den i artikel 21 i EU:s förordning om gödselprodukter avsedda myndighet som svarar för att anmäla, godkänna och utse organ för bedömning av överensstämmelse är Livsmedelsverket. 
15 b § 
Ansökan om godkännande som anmält organ för bedömning av överensstämmelse 
Ett organ för bedömning av överensstämmelse som är etablerat i Finland ska ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ hos Livsmedelsverket. Bestämmelser om krav som gäller organ för bedömning av överensstämmelse finns i artikel 24 i EU:s förordning om gödselprodukter. 
Till ansökan ska fogas uppgifter och intyg om att kraven när det gäller förfarandena för bedömning som förutsätts av organet för bedömning av överensstämmelse har uppfyllts i fråga om de typer eller kategorier av gödselfabrikat för vilka organet anser sig vara kompetent. Till ansökan ska dessutom fogas ett av ackrediteringstjänsten FINAS vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet utfärdat ackrediteringsintyg där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter. 
Ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse eller ett dotterbolag eller en underleverantör som organet använder ska följa när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag följa förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), och språklagen (423/2003), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). På personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse eller ett dotterbolag eller en underleverantör som organet använder tillämpas dessutom bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när personalen sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
15 c § 
Godkännande som anmält organ samt begränsning eller återkallelse av godkännande 
Livsmedelsverket godkänner och utser ett organ för bedömning av överensstämmelse till anmält organ, om organet uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter och inga sådana invändningar som avses i artikel 28.4 i EU:s förordning om gödselprodukter har gjorts. 
I beslutet om godkännande anges behörighetsområdet för det anmälda organet för bedömning av överensstämmelse, fastställs arrangemang för tillsynen över organet samt uppställs vid behov sådana krav, begränsningar och villkor för organets verksamhet med hjälp av vilka det säkerställs att uppgifterna utförs korrekt. 
Bestämmelser om begränsning eller återkallelse av godkännanden finns i artikel 30 i EU:s förordning om gödselprodukter. 
15 d § 
Rätt att få information 
Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få nödvändiga uppgifter enligt artikel 34 i EU:s förordning om gödselprodukter för tillsynen av ett sådant anmält organ för bedömning av överensstämmelse som omfattas av skyldigheterna i EU:s förordning om gödselprodukter. 
15 e § 
Sökande av ändring i ett anmält organs beslut 
Omprövning får begäras i fråga om beslut av ett sådant organ för bedömning av överensstämmelse som i enlighet med 15 c § godkänts som anmält organ. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
28 a § 
Maskinell underskrift 
Beslut enligt denna lag som fattats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 25.3.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Piritta
Rantanen
sd
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
ersättare
Marko
Asell
sd
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 30-03-2020 09:24