Senast publicerat 08-05-2021 12:25

Betänkande JsUB 4/2018 rd RP 10/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (RP 10/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste 
  jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • sametinget
 • Lapin kalatalouskeskus
 • Forststyrelsen
 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Outakosken osakaskunta
 • Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
 • Tenon kiinteistönomistajat rf
 • Nuorgamin osakaskunta.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag ändras. Enligt propositionen ändras bestämmelserna om den avgift som tas ut för utförande av serviceproducentens uppgifter i samband med försäljningen av tillstånd för fiske och om de uppgifter som ska lämnas till registerföraren för fångstregistret. Dessutom kan turistfisketillstånd beviljas personer under 18 år mycket förmånligt eller avgiftsfritt. 

Propositionen syftar till att förenhetliga beloppet för utförande av uppgifter i samband med försäljning av fisketillstånd och att främja tillförlitlig insamling av fångstuppgifter. Ändringarna i prissättningen för fisketillstånd syftar till en mer flexibel prissättning av tillstånd som beviljas till barn. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att ändringarna gäller den avgift som tas ut för utförande av serviceproducentens uppgifter i samband med försäljningen av tillstånd för fiske och de uppgifter som ska lämnas till registerföraren för fångstregistret samt en mer flexibel prissättning för turistfisketillstånd som beviljas till barn. 

Regeringen föreslår i sin proposition att det belopp som serviceproducenten tar ut för tillståndsförsäljningsuppgiften ska preciseras så att det bättre motsvarar den arbetsmängd som uppgiften medför. I samband med försäljningen av tillstånd kontrolleras det bland annat att fiskeredskapen inte sprider parasiten Gyrodactylus salaris. Genom ändringen fastställs det ett fast arvode för den avgift som tas ut för fisketillstånd när det gäller tillstånd som har ett lågt pris. Det lägsta beloppet är 3 euro per fiskedygn, och för tillstånd som kostar mer än 60 euro är beloppet högst fem procent av tillståndets pris. Ändringen av försäljningsarvodet gäller bara försäljningen av turistfisketillstånd. Den gäller inte tillstånd för lokala fiskare eller tillstånd för fiskerättsinnehavare bosatta utanför Tana älvdal. Dessa köps direkt från NTM-centralen. Utskottet betonar att prisen på fisketillstånden inklusive försäljningsarvodena måste vara skäliga. 

För att säkerställa en tillförlitlig insamling av fångstuppgifter ska den som ansvarar för försäljningen av tillstånd och serviceproducenten vara skyldiga att rapportera köparnas namn- och kontaktuppgifter till den behöriga registerföraren för fångstregistret. Med hjälp av dessa uppgifter kan man bättre än i nuläget säkerställa en heltäckande insamling av fångstinformation för Tana älvs sidovattendrag där tillståndsförsäljningen inte sköts via det elektroniska systemet. Utskottet noterar att heltäckande och tillförlitliga fångstuppgifter är viktiga för att bedöma laxbeståndens tillstånd och tillstyrker den föreslagna ändringen. 

Utskottet konstaterar att bristen på fisketillstånd för barn under fiskesäsongen 2017 sågs som ett problem med tanke på turismen. I Norge tog man inte ut någon avgift av personer under 16 år sommaren 2017, men prisvariationsintervallet i Finland gjorde det inte möjligt att bevilja minderåriga avgiftsfria tillstånd eller så förmånliga tillstånd som ansågs nödvändigt. Efter de ändringar som föreslås i lagens 10 § kan turistfisketillstånd beviljas personer under 18 år mycket förmånligt eller avgiftsfritt. Utskottet anser att det är viktigt främja fiske som hobby för barn och unga. Den föreslagna ändringen är således välkommen till dessa delar. Utskottet påpekar ändå att en förutsättning för att bevilja ett turistfisketillstånd för barn är att det i samband med det finns ett fisketillstånd för vuxna och att den vuxna personen i fråga är omedelbart närvarande och övervakar fisket. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 10/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.3.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.