Senast publicerat 02-06-2022 11:45

Betänkande JsUB 4/2022 rd LM 33/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

INLEDNING

Remiss

Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (LM 33/2022 rd): Ärendet har remitterats till utskottet. 

LAGMOTIONEN

I lagmotionen föreslås en lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Den föreslagna lagen motsvarar till väsentliga delar innehållet i det förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag som ingick i regeringens proposition RP 56/2022 rd. Jord- och skogsbruksutskottet ansåg i sitt betänkande (JsUB 3/2022 rd — RP 56/2022 rd) att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrkte lagförslaget, men med vissa ändringar. Utskottet upprepar övervägandena och de allmänna motiven i betänkandet. Utskottet föreslog ändringar i 6 § om tillsynsmyndigheter och fiskeövervakare samt i 7 § om ikraftträdande. Enligt propositionen avsågs lagen träda i kraft den 1 juni 2022 och gälla till och med den 31 december 2022. På grund av den tid som behövs för riksdagens svar och för stadfästelse av lagen behövde tidpunkten för ikraftträdandet senareläggas något, och därför föreslog utskottet att dagen för ikraftträdandet lämnas öppet i 7 §. Utskottet ansåg dock att det är viktigt att lagen träder i kraft så snart som möjligt. 

Efter det av betänkandet godkänts och lagförslaget i propositionen behandlats i plenum har det framkommit ett behov att skyndsamt ändra 1 och 2 § i lagförslaget. De föreslagna 1 och 2 § gäller ett förbud mot fiske i Tana älvs vattendrag med vissa fångstredskap avsedda för laxfiske, och de hade formulerats så att förbuden oberoende av tidpunkten för lagens ikraftträdande skulle ha trätt i kraft redan den 1 juni 2022. Detta skulle i sin tur i kombination med straffbestämmelsen i 3 § ha lett till retroaktiv kriminalisering, vilket strider mot den straffrättsliga legalitetsprincipen i grundlagen. Avsikten när propositionen om förbud mot laxfiske i Tana älv bereddes och ärendet behandlades i riksdagen var att förbuden enligt de föreslagna 1 och 2 § ska träda i kraft när lagen träder i kraft och gälla under den tid som den temporära lagen är i kraft, dvs. till och med den 31 december 2022. Detsamma föreslås i lagförslaget i lagmotionen. Jord- och skogsbruksutskottet anser att lagförslaget behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i lagmotion LM 33/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.