Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande JsUB 5/2017 rd RP 7/2017 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen (RP 7/2017 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Johanna Wallius 
    jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur från1921 upphävs. Lagen är till alla delar föråldrad och tillämpas inte längre. Följaktligen undanröjs onödig reglering och förtydligas rättsläget när lagen upphävs. 

I renskötsellagen föreslås hänvisningen till lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur bli struken. 

Lagarna avses träda i kraft våren 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1–2 i proposition RP 7/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.4.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.