Senast publicerat 18-12-2020 13:55

Betänkande JsUB 5/2020 rd RP 76/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (RP 76/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lantbruksrådEskoJuvonen
  jord- och skogsbruksministeriet (distanskontakt)
 • regeringssekreterareSaraVänttinen
  jord- och skogsbruksministeriet (distanskontakt).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Livsmedelsverket
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket. I lagen föreslås det bestämmelser om att vissa villkor enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare som gäller betalning av avträdelsestöd och inledande av betalning, avbrytande av betalning av avträdelsestöd samt avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter inte ska tillämpas under perioden den 16 mars—31 december 2020. Målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena temporärt göra det möjligt för stödtagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under perioden den 16 mars—31 december 2020. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och avses gälla till utgången av 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena temporärt göra det möjligt för stödmottagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under tiden mellan den 16 mars och 31 december 2020.  

Den temporära lagen ska i större utsträckning än för närvarande främja att deras arbetsinsats och kompetens utnyttjas som får avträdelsestöd och på så sätt stödja uppnåendet av försörjningsberedskapsmålen under undantagsförhållanden inom sektorer som är kritiska med tanke på primärproduktionen, i synnerhet inom jordbruk och trädgårdsodling. Redan nu möjliggör villkoren för avträdelsestöd plockning av skogsbär. 

Utskottet anser att de åtgärder behövs som redan vidtagits för att uppnå målen för försörjningsberedskapen, men med beaktande av det kända behovet av säsongsarbetskraft är de inte tillräckliga. Utskottet förutsätter därför att man utreder ytterligare metoder för att säkerställa arbetskraften inom de sektorer som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 76/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
RaimoPiirainensd
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MikkoSavolacent
medlem
JennaSimulasaf
medlem
PeterÖstmankd
ersättare
JuhaPylväscent.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.