Senast publicerat 13-04-2021 16:07

Betänkande JsUB 5/2021 rd RP 133/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 133/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Kirsi Taipale 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektör Niina Riissanen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Korhonen 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Emilia Laitala 
  finansministeriet
 • intern revisor Asta Härkönen 
  Finlands skogscentral
 • skogsdirektör Anna Rakemaa 
  Finlands skogscentral
 • ledande expert på skogslagstiftning Janne Uitamo 
  Finlands skogscentral.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • sekreterare Pauli Sibakov 
  Suomen yhteismetsät ry
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands Jägarförbund
 • Finlands viltcentral
 • Dataombudsmannens byrå
 • Konkurrens- och konsumentverket.

Inget yttrande av 

 • Livsmedelsverket.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att bestämmelserna om utlämnande av uppgifter ur registret över samfällda skogar i lagen om samfällda skogar ändras. Det föreslås dessutom att bestämmelserna om rapporteringen till kommissionen om genomförandet av EU:s lagstiftning ändras i lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror och i lagen om systemet med Flegtlicenser. Det föreslås ytterligare att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information, jaktlagen och lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ändras till den del de innehåller bestämmelser om utlämnande av personuppgifter med hjälp av en teknisk anslutning. Vidare fogas till lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information en bestämmelse som gör det möjligt att lämna ut uppgifter ur registret över samfällda skogar för direktmarknadsföring och vissa andra ändamål. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter i lagen om samfällda skogar (109/2003). Syftet är också att uppdatera de bestämmelser i den nationella lagstiftningen om olaglig avverkning som gäller rapporteringen om genomförandet av EU-lagstiftningen så att bestämmelserna stämmer överens med EU:s miljörapporteringsförordning (förordning (EU) 2019/1010). Ett ytterligare syfte är att uppdatera bestämmelserna i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), jaktlagen (615/1993) och lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) till den del de hänför sig till bestämmelserna om tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser i informationshanteringslagen. 

I enlighet med vad som konstaterats ovan föreslås det i propositionen att bestämmelsen om samfällt skogsregister ändras till den del det är fråga om utlämnande av uppgifter. I fortsättningen ska det vara möjligt att lämna ut uppgifter ur registret över samfällda skogar som informationstjänst i ett öppet datanät. I lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror och lagen om systemet med Flegtlicenser görs tekniska ändringar som följer av miljörapporteringsförordningen. Ändringarna hänför sig till rapportering till kommissionen om genomförandet av timmerförordningen och Flegtlicensförordningen. 

Utskottet fäster också uppmärksamhet vid att lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift och jaktlagen ändras så att bestämmelserna om teknisk anslutning stryks ur lagen. Bestämmelserna behövs inte, eftersom det i informationshanteringslagen föreskrivs om utlämnande av uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt och om öppnande av en elektronisk förbindelse. 

Såsom framgår ovan föreslås det också att lagen om skoglig information ändras. Utskottet konstaterar att lagstiftningen om offentlighet och dataskydd tillsammans med lagstiftningen om informationshantering och digitala tjänster inom den offentliga förvaltningen bildar en helhet som måste beaktas i regleringen. Det är viktigt att information om skogstillgångar kan utnyttjas inom skogssektorn, men samtidigt måste man sörja för dataskyddet och informationssäkerheten. Enligt uppgift ligger de ändringar som utskottet föreslår nedan i linje med den allmänna lagstiftningen. Utskottets ändringsförslag gäller lagen om skoglig information, närmare bestämt dess bestämmelser om olika sätt att lämna ut uppgifter elektroniskt. Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

4. Lagen om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 

1 §. Lagens tillämpningsområde.

Utskottet konstaterar att det nationella handlingsutrymme som dataskyddsförordningen tillåter bör utnyttjas inom ramen för förordningen. Därför föreslår utskottet att uttrycket ”om inte något annat föreskrivs i denna lag” stryks ur paragrafen på det stället. Utskottet föreslår att paragrafens formulering också ska beakta att det inte heller tas in bestämmelser som avviker från dataskyddslagen i lagen om skoglig information. 

Utskottet konstaterar att när personuppgifter lämnas ut på skogscentralens webbplats via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger elektroniskt, är det fråga om en digital tjänst och bestämmelserna i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), nedan kallad lagen om digitala tjänster, ska tillämpas. Därför föreslår utskottet att sista meningen i paragrafen får en hänvisning till den lagen. 

Dessutom föreslår utskottet tekniska preciseringar och även att paragrafens rubrik ändras så att det av den framgår att bestämmelserna i paragrafen också handlar om deras förhållande till annan lagstiftning. 

6 §. Registerföring och Livsmedelsverkets rätt att få uppgifter.

Utskottet föreslår att 3 mom. preciseras med ett omnämnande av att det är fråga om uppgifter som fås ur systemet för skoglig information. 

13 §. Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter.

Utskottet föreslår att 2 mom. stryks och konstaterar att 13 § 2 mom. i offentlighetslagen (621/1999) innehåller en mer allmän bestämmelse som gör det möjligt att begära en utredning om skyddet av uppgifter. Dessutom är den föreslagna bestämmelsen, som hänvisar till 16 § 3 mom. i offentlighetslagen, onödig eftersom det framgår av 1 § i lagförslaget att offentlighetslagen ska tillämpas. 

13 a §. Utlämnande av uppgifter med hjälp av tekniskt gränssnitt och öppnande av elektronisk förbindelse för privata användningsändamål.

Paragrafen gäller beslutsfattande vid utlämnande av uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt, en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger på elektronisk väg. Bestämmelsen om utlämnande med hjälp av ett tekniskt gränssnitt kompletterar bestämmelserna i informationshanteringslagen. Dessutom gäller paragrafen överlåtelser till enskilda. 

Utskottet konstaterar att skogscentralen ska fatta ett registreringsbeslut, om uppgifter lämnas ut med hjälp av en elektronisk förbindelse eller annars lämnas ut upprepade gånger elektroniskt för kommersiellt eller annat godtagbart ändamål i anslutning till skogsbruket. Det är fråga om att registreras som användare av skogscentralens digitala tjänst. Ett registreringsbeslut ska också fattas när uppgifter lämnas ut med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Överlåtelse med hjälp av ett tekniskt gränssnitt är dock inte en sådan tjänst som avses i lagen om digitala tjänster, utan det är fråga om att bli registrerad som användare av en tjänst som skogscentralen tillhandahåller. På dessa grunder föreslår utskottet att 1 mom. omformuleras och att dess innehåll preciseras. 

Utskottet konstaterar att tillgång till markägarens uppgifter förutsätter beslut av skogscentralen om godkännande av grunden för behandlingen av personuppgifter för varje markägare. Bestämmelserna i förvaltningslagen gör det möjligt att sambehandla ett registreringsbeslut och ett ärende som gäller behandling av personuppgifter. Till exempel i fråga om nya kunder möjliggör regleringen utlämnande av uppgifter efter det att skogscentralen har fattat beslut om grunden för behandlingen av personuppgifter. Utskottet föreslår att bestämmelser om detta införs i 2 mom. Utskottet föreslår att momentet också kompletteras med en bestämmelse enligt den föreslagna 13 b § om samtycke som ges elektroniskt. Om markägaren på elektronisk väg har gett sitt samtycke till skogscentralen, behöver det inte fattas något separat beslut om grunden för behandlingen av personuppgifter. 

I det föreslagna 2 mom. ingår en bestämmelse om avvikelse från lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), nedan informationshanteringslagen. Utskottet föreslår att 2 mom. stryks som onödigt och anser att det är viktigt att bestämmelserna överensstämmer med den allmänna lagstiftningen. 

Utskottet konstaterar att 3 mom. gäller förenande av registreringsbeslutet med ett villkor. Utifrån erhållen utredning anser utskottet att det är nödvändigt att föreslå att bestämmelsen uttryckligen också nämner upphörande av kundförhållandet som ett ärende som ska anmälas till skogscentralen. 

Dessutom föreslår utskottet som en teknisk ändring att de tre sista meningarna i 3 mom. ska bli nytt 4 mom. 

Med hänvisning till dessa föreslagna ändringar i paragrafens innehåll föreslår utskottet att också paragrafens rubrik ändras. 

13 b §. Utlämnande av uppgifter med hjälp av tekniskt gränssnitt och öppnande av elektronisk förbindelse på basis av samtycke.

Det föreslås ovan att bestämmelsen i den föreslagna paragrafen flyttas till 13 a § 2 mom. Utskottet föreslår att det i paragrafen tas in en ny bestämmelse som gäller både öppnande av en anslutning och annan utlämning som sker upprepade gånger på elektronisk väg. Då är det fråga om en digital tjänst som avses i lagen om digitala tjänster och på vilken också bestämmelserna i informationshanteringslagen tillämpas. En förutsättning för utlämnandet är ett registreringsbeslut och ett beslut om grunden för behandlingen av personuppgifter, om vilka det föreslås bestämmelser i 13 a §. Ett beslut om grunden för behandling av personuppgifter innebär i praktiken att exempelvis endast uppgifter om företagets kunder lämnas ut till ett företag. Utgångspunkten i den nya bestämmelsen är bestämmelsen i informationshanteringslagen om öppnande av en anslutning till myndigheterna (23 § i informationshanteringslagen). Därför ska den digitala tjänsten ordnas så att det frågas om ändamålet med uppgifterna och så att det automatiskt förhindras att uppgifter lämnas ut på ett sätt som avviker från det tillåtna. Den allmänna lagstiftningen ställer dessutom ytterligare krav på ordnandet av tjänsten (bl.a. identifiering när tjänsten används och insamling av logguppgifter). 

Med anledning av det som anförts ovan föreslår utskottet att också paragrafens rubrik ändras. 

13 d §. Utlämnande av uppgifter med hjälp av tekniskt gränssnitt och öppnande av elektronisk förbindelse till myndigheter eller aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Utskottet föreslår att 13 d § stryks som obehövlig. I 1 § i lagen om skoglig information hänvisas det till informationshanteringslagen och därför är det också i övrigt klart att informationshanteringslagen tillämpas på utlämnande av uppgifter med hjälp av ett tekniskt gränssnitt och på öppnande av en anslutning till myndigheter eller aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. Den föreslagna 13 d § innehåller en bestämmelse om villkoret för beslut om utlämnande av uppgifter. Utskottet föreslår att också denna bestämmelse stryks som obehövlig. Utskottet konstaterar att skogscentralen även i övrigt har rätt att uppställa villkor för beslutet om utlämnande av uppgifter för att säkerställa en lagenlig behandling av personuppgifter. Således blir den föreslagna 13 e § (Utlämnande av miljöinformation) 13 d § i den lag som ska stiftas. När numreringen av paragraferna ändras föreslår utskottet att nya 13 d § 1 mom. ändras så att det inte längre hänvisar till 13 d § i lagen om skoglig information. 

Utskottet föreslår dessutom som en precisering att det i nya 13 d § 2 mom. i stället för ett öppet datanät nämns ett allmänt datanät och att hänvisningen till ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse stryks som onödig. 

13 e §. Utlämnande av miljöinformation.

Det föreslås ovan att 13 d § i propositionen stryks, vilket leder till att 13 f § (Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen) blir 13 e §. Dessutom föreslår utskottet att den sista meningen i nya 13 e § 2 mom., enligt vilken uppgifterna kan lämnas till skogscentralen med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form, stryks som onödig. Bestämmelser om dessa utlämningssätt finns i informationshanteringslagen. 

14 a §. Information till mottagaren.

Bestämmelser om utlämnande av miljöinformation finns i 13 d § i den gällande lagen och även efter de föreslagna ändringarna i 13 d §, varför hänvisningsbestämmelsen i 14 a § i den gällande lagen inte behöver ändras. Utskottet föreslår därför att paragrafen utgår ur lagförslaget. 

Övergångsbestämmelsen.

Utskottet konstaterar att den gällande lagen innehåller bestämmelser om teknisk anslutning. Avsikten är att skogscentralen ska få tid att göra behövliga ändringar i informationssystemen. Övergångsperioden för informationshanteringslagen är i fråga om regleringen av tekniska gränssnitt och elektroniska förbindelser med vissa begränsningar till utgången av 2023. Därför föreslår utskottet samma övergångsperiod för denna lag. 

Ingressen.

Utskottet föreslår att lagens ingress ses över på grund av de ändringar som föreslås ovan. 

5. Lagen om ändring av 38 b § i jaktlagen 

Övergångsbestämmelsen.

Med hänvisning till den övergångsbestämmelse som utskottet föreslagit i fråga om lagförslag 4 föreslår utskottet att en motsvarande övergångsbestämmelse tas in i lagen. 

6. Lagen om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

Övergångsbestämmelsen.

Med hänvisning till den övergångsbestämmelse som utskottet föreslagit i fråga om lagförslag 4 föreslår utskottet att en motsvarande övergångsbestämmelse tas in i lagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 133/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 4—6 i proposition RP 133/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 48 § som följer: 
48 § 
Register över samfällda skogar 
Skogscentralen ska föra ett offentligt register över de samfällda skogar som finns inom dess verksamhetsområde. I registret ska antecknas 
1) reglementet för den samfällda skogens delägarlag och ändringar av reglementet, 
2) förvaltningsnämndens medlemmar, suppleanter och ombudsmän samt deras hemort och adress, 
3) de personer som har rätt att teckna den samfällda skogens namn samt deras hemort och adress, samt 
4) uppgift om en i 50 § avsedd utmätning samt om att utmätningen förfallit eller upphört. 
Delägarlaget för den samfällda skogen ska utan dröjsmål meddela skogscentralen de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten för anteckning i registret. I registret kan dessutom antecknas andra kontaktuppgifter för de personer som nämns i 1 mom. 2 och 3 punkten. 
Registret utgör en del av skogscentralens system för skoglig information enligt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011). Trots vad som föreskrivs i den lagen och i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om utlämnande av uppgifter har var och en rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten med undantag av adresser. Vad som har antecknats i registret anses ha kommit till tredje mans kännedom. 
De uppgifter som nämns i 1 mom., med undantag av adresser, kan publiceras på skogscentralens webbplats som informationstjänst. I informationstjänsten kan uppgifter sökas genom avgränsad sökning med namnet på den samfällda skogens delägarlag eller någon annan uppgift som specificerar den samfällda skogen som sökkriterium. En fysisk persons namn, adress eller andra kontaktuppgifter får inte användas som sökkriterium. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013) 2, 4–11, 14 och 15 § som följer: 
2 § 
Behörig myndighet 
Livsmedelsverket är behörig myndighet enligt timmerförordningen. Dessutom sköter Finlands skogscentral, Tullen och Finlands miljöcentral sina i lag föreskrivna uppgifter för verkställigheten av denna lag. 
4 § 
Tillsyn 
Livsmedelsverket svarar för tillsynen och genomförandet av tillsynen i anknytning till timmerförordningen. 
5 § 
Kontroller 
Livsmedelsverket har i den utsträckning det krävs för tillsynen över efterlevnaden av de EU-rättsakter som avses i 1 § rätt att utföra kontroller i de fordon och de affärs- och lagerlokaler och andra motsvarande utrymmen som används för utövande av yrke eller idkande av näring samt på andra områden där det finns handlingar som gäller systemet för tillbörlig aktsamhet eller spårbarheten, eller där det finns timmer eller trävaror. Vid kontrollerna ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. Kontroller får inte genomföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. 
På begäran av Livsmedelsverket kan en utomstående sakkunnig bistå vid kontrollen. På utomstående sakkunniga tillämpas förvaltningslagen, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) samt 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994). På sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
Verksamhetsutövare, handlare och andra som är föremål för kontroll ska bistå Livsmedelsverket vid kontrollen. Livsmedelsverket har vid en kontroll rätt att omhänderta de handlingar eller kopior av handlingar som gäller systemet för tillbörlig aktsamhet och spårbarheten för timmer och trävaror samt annat material som ska kontrolleras, om det är nödvändigt för att utreda omständigheter som gäller föremålet för kontrollen. Livsmedelsverket har dessutom rätt att i samband med en kontroll utföra undersökningar som gäller timmer eller trävaror och att utan ersättning ta så många prov som behövs för tillsynen. 
Finlands skogscentral har rätt att med stöd av ett bemyndigande från Livsmedelsverket utföra en sådan kontroll som avses i denna paragraf. 
6 § 
Rätt att få uppgifter av verksamhetsutövare och handlare 
Livsmedelsverket har rätt att av verksamhetsutövare och handlare få sådana uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av de EU-rättsakter som avses i 1 §. Samma rätt har Finlands skogscentral, om Livsmedelsverket har lämnat centralen ett i 5 § 4 mom. avsett bemyndigande att utföra en kontroll som gäller verksamhetsutövaren och handlaren. 
Rätten enligt 1 mom. att få uppgifter gäller också sådana uppgifter som annars skulle vara sekretessbelagda på grund av att de gäller privat affärsverksamhet eller en enskild persons ekonomiska ställning. 
7 § 
Rätt att få uppgifter av myndigheter och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter. 
Livsmedelsverket, Finlands skogscentral, Tullen och Finlands miljöcentral är oberoende av sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna varandra sådana uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen över efterlevnaden av de EU-rättsakter som avses i 1 §. Oberoende av sekretessbestämmelserna har de nämnda myndigheterna och Finlands skogscentral rätt att av andra myndigheter, eller andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, få sådana uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen över efterlevnaden av de EU-rättsakter som avses i 1 §. 
Finlands skogscentral ska på eget initiativ underrätta Livsmedelsverket om det finns sannolika skäl att misstänka att det skett en sådan gärning eller försummelse enligt 18 § i skogslagen (1093/1996) som gäller anmälan om användning av skog eller avverkning av trädbestånd. Finlands skogscentral har dock inte anmälningsplikt, om korrigerande åtgärder i enlighet med 20 § i skogslagen redan har vidtagits i fråga om den lagstridiga åtgärden, eller om gärningen eller försummelsen är sådan att skogscentralen enligt 22 § i skogslagen inte behöver göra en anmälan om den till polisen. 
8 § 
Uppmaning 
Om det vid tillsynen eller på annat sätt upptäcks brister som gäller skyldigheten att iaktta systemet för tillbörlig aktsamhet, ska Livsmedelsverket ge verksamhetsutövaren en skriftlig uppmaning att avhjälpa bristerna eller upphöra med det felaktiga förfarandet samt bestämma en tid inom vilken detta ska göras. Detsamma gäller tillsynen över att den skyldighet som gäller spårbarheten för timmer och trävaror iakttas. 
9 § 
Föreläggande om avhjälpande samt förbud och vite 
Om de brister som gäller systemet för tillbörlig aktsamhet inte på det sätt som avses i uppmaningen enligt 8 § har avhjälpts inom den tid som bestämts, ska Livsmedelsverket förelägga verksamhetsutövaren att inom en tid som verket sätter ut avhjälpa bristerna. Ett föreläggande kan meddelas endast om 
1) verksamhetsutövaren har släppt ut timmer eller trävaror på marknaden utan att använda ett system för tillbörlig aktsamhet, eller 
2) verksamhetsutövarens system för tillbörlig aktsamhet upprepade gånger uppvisat avsevärda brister. 
Livsmedelsverket kan förbjuda en verksamhetsutövare att på marknaden släppa ut sådant timmer eller sådana trävaror i fråga om vilka verksamhetsutövaren inte har följt ett föreläggande om avhjälpande enligt 1 mom. Förbudet ska meddelas för viss tid, och det får gälla i högst 3 månader. Om verksamhetsutövaren släpper ut timmer eller trävaror på marknaden säsongartat, får förbudet dock gälla i högst ett år. Förbudet ska utan dröjsmål återkallas när bristerna i systemet för tillbörlig aktsamhet har avhjälpts på ett sätt som Livsmedelsverket godkänner. 
Livsmedelsverket får förena ett förbud enligt 2 mom. med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). Livsmedelsverket ska övervaka att förbudet iakttas. I fråga om import är det dock Tullen som övervakar att förbudet iakttas. 
10 § 
Handräckning 
Livsmedelsverket har rätt att vid behov få handräckning av andra myndigheter för att utföra tillsyns- och kontrolluppgifter enligt denna lag. 
11 § 
Anmälan till förundersökningsmyndigheten och hörande av Livsmedelsverket 
Om Livsmedelsverket har sannolika skäl att misstänka att en gärning som avses i 12 § har skett, ska verket anmäla detta till förundersökningsmyndigheten för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna är ringa och allmänt intresse inte kräver en närmare utredning av saken. 
Åklagaren ska höra Livsmedelsverket innan åtal väcks för virkesförseelse eller virkesbrott. När domstolen behandlar ett mål som gäller en sådan förseelse eller ett sådant brott ska den ge Livsmedelsverket tillfälle att bli hört. 
14 § 
Jord- och skogsbruksministeriets styrnings- och tillsynsuppgift samt information om verkställigheten av timmerförordningen 
Jord- och skogsbruksministeriet ska övervaka Livsmedelsverkets verksamhet när det gäller skötseln av de uppgifter som verket har enligt denna lag. Ministeriet har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att av Livsmedelsverket få uppgifter som är nödvändiga för tillsynen och att utföra sådana kontroller av Livsmedelsverkets verksamhet som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. 
Livsmedelsverket ska göra information om tillämpningen av timmerförordningen tillgänglig för allmänheten och kommissionen på det sätt som förutsätts enligt artikel 20 i den förordningen. 
15 § 
Europeiska unionens inspektörer 
Bestämmelserna i 5–7 § om finska myndigheters rätt att utföra kontroller och få uppgifter gäller också Europeiska unionens institutioner och de behöriga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsländer, om det är fråga om en kontroll som de nämnda myndigheterna genomför i samarbete med Livsmedelsverket. Bestämmelserna i 5–7 § gäller då också jord- och skogsbruksministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om systemet med Flegtlicenser (1425/2014) 2–4, 7 och 8 § som följer: 
2 § 
Behörig myndighet 
Livsmedelsverket är behörig myndighet enligt artikel 7 i Flegtlicensförordningen. 
3 § 
Registrering av licenser 
Livsmedelsverket ska i enlighet med första stycket i artikel 5.1 i Flegtlicensförordningen i ett elektroniskt datasystem registrera den ursprungliga Flegtlicens som ska finnas för varje sändning. 
Livsmedelsverkets beslut i ärendet får undertecknas maskinellt. 
4 § 
Anmälan till förundersökningsmyndighet 
Om Livsmedelsverket har sannolika skäl att misstänka att en gärning som avses i 5 § har skett, ska verket göra en anmälan om saken till polisen eller Tullen för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna är ringa och allmänt intresse inte kräver en närmare utredning av saken. 
7 § 
Rätt att få uppgifter 
Livsmedelsverket och Tullen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna få sådana uppgifter av varandra som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §. 
Kommissionen, samt de personer och organ som kommissionen utser, har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att få tillgång till handlingar och uppgifter som gäller tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §. 
8 § 
Rapportering 
Livsmedelsverket ska göra information om tillämpningen av Flegtlicensförordningen tillgänglig för allmänheten och kommissionen på det sätt som förutsätts enligt artikel 8 i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 66/2018, Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 
ändras 1, 6, 9, 13, 13 a, 13 b, 13 d Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 13 eUtskottet föreslår en strykning  och 14 a § Slut på strykningsförslaget, sådana de lyder, 1 § i lag 88/2019, 6 § i lagarna 1327/2016 och 66/2018, 9 § i lagarna 66/2018 och 88/2019, 13 §delvis ändrad i lag 88/2019 samt 13 a, 13 b, 13 d Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslaget13 eUtskottet föreslår en strykning  och 14 a § Slut på strykningsförslaget i lag 66/2018, Utskottet föreslår en strykning samt Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring som följer: Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning fogas Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning till lagen en ny 13 f § som följer: Slut på strykningsförslaget 
1 § 
Lagens tillämpningsområde Utskottet föreslår en ändring och förhållande till annan lagstiftning Slut på ändringsförslaget 
I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personuppgifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i Slut på ändringsförslaget Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och dataskyddslagen (1050/2018)Utskottet föreslår en ändring . Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas Slut på ändringsförslaget lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) Utskottet föreslår en strykning tillämpas  Slut på strykningsförslagetpå uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar. På informationshanteringen och användningen av informationssystemet tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) till den del lagen tillämpas på självständiga offentligrättsliga inrättningar. Utskottet föreslår en ändring På utlämnande av uppgifter med hjälp av en digital tjänst tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Slut på ändringsförslaget 
6 § 
Registerföring och Livsmedelsverkets rätt att få uppgifter 
Personuppgiftsansvarig är skogscentralen. De uppgifter som anknyter till registerföringen sköts vid skogscentralen av anställda som med stöd av 14 § i lagen om Finlands skogscentral har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter. 
Den personuppgiftsansvarige avgör ärenden som gäller användningsrätten till informationssystemet. För behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten kan sådana anställda vid skogscentralen som inte har rätt att utöva offentlig makt för skötseln av sina uppgifter beviljas användningsrätt. Användningsrätt kan då beviljas även för behandling av uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten, med undantag av behandling av förvaltningsärenden i anslutning till uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt. 
Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att Utskottet föreslår en ändring ur systemet för skoglig information Slut på ändringsförslaget få de uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. 
9 § 
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser 
Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk eller för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte markägaren har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för markägarens kontaktuppgifter användas personens adress, hemkommun, ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk och uppgift om hur länge personen har ägt eller innehaft fastigheten. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna dessutom användas fastighetens eller ett annat områdes areal, läge, huvudträdslag, trädbeståndets genomsnittliga volym samt åtgärdsförslag som gäller skogsvårdsarbeten och avverkningar och tidpunkten för dessa åtgärder. 
Kontaktuppgifterna för de personer som avses i 48 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om samfällda skogar (109/2003) får lämnas ut för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökning eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser, om inte personen har förbjudit det. För direktmarknadsföring får som urvalskriterier för kontaktuppgifterna användas åtgärdsförslag som gäller arealen, läget, huvudträdslaget, trädbeståndets genomsnittliga volym samt skogsvårdsarbeten och avverkning i samfällda skogar, på en fastighet som ägs av ett delägarlag för samfälld skog eller något annat område som hör till dessa samt tidpunkten för dessa åtgärder. 
Det är tillåtet att lämna ut uppgifter endast till den del uppgifterna behövs för det i 1 och 2 mom. nämnda användningsändamål som uppges. De uppgifter som lämnas ut kan delas in i grupper enligt urvalskriterierna. Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring som sker med hjälp av elektronisk kommunikation om inte förutsättningarna i 24 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) uppfylls. 
13 § 
Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter 
Ansökan om utlämnande av uppgifter görs skriftligen hos skogscentralen. 
Utskottet föreslår en strykning Personuppgifter får lämnas ut i form av kopia, utskrift eller i elektronisk form, om de förutsättningar som anges i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls. Utöver vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. i den lagen ska till ansökan fogas en redogörelse för iakttagandet av de skyldigheter som anges i artikel 25 i dataskyddsförordningen, om uppgifterna registreras i mottagarens personregister för att användas under en längre tid. Slut på strykningsförslaget 
Till ett beslut om utlämnande av uppgifter ska fogas sådana villkor och begränsningar för användningen av uppgifterna som behövs för att skydda uppgifterna. 
13 a § 
Utskottet föreslår en ändring Beslut till enskilda om att öppna en digital tjänst och ett tekniskt gränssnitt Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning När offentliga personuppgifter lämnas ut för kommersiellt eller något annat godtagbart privat användningsändamål i anknytning till skogsbruket med hjälp av ett tekniskt gränssnitt och när en elektronisk förbindelse öppnas ska bestämmelserna i 13 § iakttas. Slut på strykningsförslaget Skogscentralen ska Utskottet föreslår en strykning  Slut på strykningsförslagetfatta beslut om godkännande av mottagaren som användare av skogscentralens Utskottet föreslår en ändring digitala Slut på ändringsförslaget tjänst (registreringsbeslut)Utskottet föreslår en ändring , om uppgifterna lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger elektroniskt för kommersiellt eller något annat godtagbart privat användningsändamål i anknytning till skogsbruket. Ett registreringsbeslut ska också fattas när offentliga personuppgifter lämnas ut för det ändamålet med hjälp av ett tekniskt gränssnitt Slut på ändringsförslaget.  
Utskottet föreslår en ändring Tillgång till markägarens uppgifter förutsätter utöver vad som föreskrivs i 1 mom. även beslut av skogscentralen om godkännande av grunden för behandling av personuppgifter för varje markägare. Något beslut behöver inte fattas, om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett samtycke som markägaren gett skogscentralen på elektronisk väg. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf tillämpas inte 24 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Uppgifter får dock lämnas ut endast om de förutsättningar som anges i 4 kap. i den lagen föreligger. Slut på strykningsförslaget 
Registreringsbeslutet ska förenas med ett villkor enligt vilket mottagaren är skyldig att meddela skogscentralen om den näringsverksamhet eller annan verksamhet som mottagaren bedriver upphörUtskottet föreslår en ändring , om kundförhållandet upphör Slut på ändringsförslaget samt andra omständigheter som har betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter.  
Utskottet föreslår en ändring Registreringen ska återkallas, om mottagaren inte följer de med registreringsbeslutet förenade villkoren och begränsningarna. Tillgång till markägarens uppgifter ska förhindras utan särskilt beslut, om skogscentralen har anledning att betvivla att det finns en grund för behandling av personuppgifter på basis av en anmälan från markägaren. Efter att mottagaren hörts ska skogscentralen besluta om fortsatt registrering eller återkallande av registrering. Slut på ändringsförslaget 
13 b § 
Utskottet föreslår en ändring Utlämnande av uppgifter till enskilda med hjälp av en digital tjänst Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En förutsättning för att uppgifter ska lämnas ut via en elektronisk förbindelse eller annars upprepade gånger på elektronisk väg är att användningsändamålet med uppgifterna utreds i samband med utlämnandet och att tjänsten automatiskt identifierar att uppgifter lämnas ut på ett avvikande sätt Slut på ändringsförslaget
Utskottet föreslår en strykning 13 d § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Utlämnande av uppgifter med hjälp av tekniskt gränssnitt och öppnande av elektronisk förbindelse till dem som sköter offentliga förvaltningsuppgifter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Uppgifter får lämnas ut till en myndighet eller den som sköter en offentlig förvaltningsuppgift med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse öppnas till dem, om de förutsättningar som anges i 22 och 23 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och i 13 § i denna lag uppfylls. Ett beslut om öppnande av ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse ska förenas med ett villkor enligt vilket mottagaren är skyldig att underrätta skogscentralen om sådana förändringar i sin verksamhet som är av betydelse vid bedömningen av mottagarens rätt att behandla personuppgifter. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13 d § Slut på ändringsförslaget 
Utlämnande av miljöinformation 
Trots bestämmelserna i 13 § 2 mom. och 16 § 3 och 4 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt i 13, 13 a Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslaget13 b Utskottet föreslår en strykning och 13 d §  Slut på strykningsförslageti denna lag får offentlig miljöinformation i systemet för skoglig information lämnas ut utan att den som begär informationen motiverar sin begäran. Med miljöinformation avses 
1) information om skogarna och den övriga miljön och de olika delarna av miljön samt information om olika faktorer som påverkar eller troligtvis påverkar de olika delarna av miljön, 
2) de planer, avtal och information om förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som påverkar eller troligtvis påverkar skogarna och den övriga miljön samt deras olika delar och faktorer, 
3) information om kostnads- och nyttoanalyser och övriga ekonomiska analyser och antaganden som har samband med de planer, avtal samt förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten, samt 
4) information om tillståndet för kulturplatser och byggd miljö i den utsträckning de påverkas av tillståndet i de olika delarna av miljön eller de planer, avtal eller förvaltningsåtgärder och andra åtgärder eller verksamheter som avses i 2 punkten. 
Den miljöinformation som begärs får inte specificeras på basis av en fysisk persons namn, adress, övriga kontaktuppgifter eller personbeteckning. Miljöinformation kan publiceras i Utskottet föreslår en ändring det allmänna datanätet Slut på ändringsförslaget. Miljöinformationen får lämnas vidare. 
Utskottet föreslår en ändring 13 e § Slut på ändringsförslaget 
Rätt att få uppgifter av Skatteförvaltningen 
För att sköta offentliga förvaltningsuppgifter har skogscentralen rätt att på begäran få följande behövliga uppgifter av Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna: 
1) namn, personbeteckning, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter i fråga om ombudet för ett dödsbo, 
2) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en markägare samt uppgift om den juridiska formen för markägarens verksamhet, 
3) namn, personbeteckning och företags- och organisationsnummer i fråga om en innehavare av besittningsrätten till en fastighet samt uppgift om den juridiska formen för innehavarens verksamhet, 
4) företags- och organisationsnummer i fråga om en beskattningssammanslutning som bildas av en fastighets samägare, samt 
5) makarnas gemensamma företags- och organisationsnummer i fråga om en fastighet som hör till skogsbruk som makarna bedriver gemensamt. 
Skogscentralen har rätt att få ovannämnda uppgifter avgiftsfritt. Utskottet föreslår en strykning Uppgifterna kan lämnas till skogscentralen med hjälp av ett tekniskt gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 14  a  § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Information till mottagaren Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning När miljöinformation lämnas ut med stöd av 13 e § ska mottagaren informeras om att bestämmelserna om skydd av personuppgifter blir tillämpliga om miljöinformationen kopplas samman med uppgifter om fysiska personer Slut på strykningsförslaget
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Bestämmelserna i 9 § 2 mom. i denna lag tillämpas först sex månader efter ikraftträdandet av lagen. Före det ska skogscentralen se till att de registrerade kan få information om rätten att förbjuda att den registrerandes kontaktuppgifter lämnas ut för de ändamål som nämns i det momentet. 
Utskottet föreslår en ändring Skogscentralen ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till denna lag före utgången av 2023. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 38 b §, sådan den lyder i lagarna 504/2017 och 100/2019, som följer: 
38 b § 
Fångstregister 
Finlands viltcentral för med hjälp av automatisk databehandling ett fångstregister som ska användas för att följa viltbestånden och planera hur de ska utnyttjas samt för jaktövervakning och statistik. 
I registret ska följande uppgifter registreras utifrån de fångstanmälningar som avses i denna lag: 
1) jägarens namn, 
2) jägarnumret, 
3) uppgifter om bytet, 
4) tid och plats för fångsten. 
I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om offentligheten för och utlämnandet av uppgifter och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018) föreskrivs om behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna lämna ut behövliga i 2 mom. förtecknade uppgifter ur fångstregistret till jord- och skogsbruksministeriet, viltvårdsföreningar, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, de myndigheter som svarar för jaktövervakningen och de jaktövervakare som avses i 23 § i viltförvaltningslagen (158/2011) när de ska följa viltbeståndet och planera dess utnyttjande och när de ska övervaka jakten. 
Personuppgifterna i fångstregistret ska gallras ur registret tio år efter utgången av det år under vilket personen senast har gjort en fångstanmälan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Finlands viltcentral ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) före utgången av 2023. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 c §, sådan den lyder i lagarna 967/2017 och 99/2019, som följer: 
7 c § 
Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna lämna ut nödvändiga uppgifter ur jägarregistret 
1) till det försäkringsbolag som sköter jägarnas gruppförsäkring för skötseln av de försäkringsärenden som avses i denna lag, 
2) till jord- och skogsbruksministeriet för planering av användningen av viltbestånden, 
3) till jaktvårdsföreningarna för planering av användningen av viltbestånden, uppföljning av jaktvårdsavgifterna, planering av jägarnas utbildning och rådgivning, 
4) till de aktörer som avses i 88 § 1 och 2 mom. i jaktlagen och till jaktvårdsföreningarna för tillsyn över jakten, 
5) till polisen och Forststyrelsen för tillståndsprövning, och 
6) till Naturresursinstitutet för forskning och för uppgörande av statistik. 
Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna mot skälig avgift lämna ut i jägarregistret antecknade personers namn- och adressuppgifter också för direktmarknadsföring inom jaktbranschen, om den registrerade har gett sitt samtycke till detta. 
Bestämmelser om behandling av registeruppgifter i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom. i denna lag och i dataskyddslagen. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordning som nämns i 7 a § 3 mom. i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Finlands viltcentral ska anpassa det utlämnande av uppgifter som gäller tekniska anslutningar till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) före utgången av 2023. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.