Senast publicerat 08-05-2021 11:23

Betänkande JsUB 6/2015 rd RP 42/2015 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 42/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Jussi Laanikari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sami Niemi 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • skogsdirektör Anna Rakemaa 
  Finlands skogscentral
 • direktör Reijo Orava 
  Finlands viltcentral
 • fältchef Timo Leskinen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • organisationschef Teemu Simenius 
  Finlands Jägarförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • överinspektör Jussi Laanikari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • Tapio Oy.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en komplettering av bestämmelserna om användningsändamålet för medel i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift så att de medel som fås genom jaktlicensavgifterna även ska kunna användas för utgifter som föranleds av viltskaderegistret och andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten efter hjortdjur och för utgifter som föranleds av vården av hjortdjursbestånden och andra motsvarande utgifter.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) ska det för i 26 § i jaktlagen avsedd jaktlicens för hjortdjur betalas en avgift (jaktlicensavgift) till staten. Jaktlicensavgiften bestäms enligt antalet fällda hjortdjur. De medel som fås genom jaktlicensavgifterna används enligt 6 § i lagen i första hand för utgifter föranledda av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation av och forskning i hjortdjursbestånden. 

I propositionen föreslås 6 § bli ändrad så att användningssyftet för medlen kompletteras. Medlen ska också kunna användas för utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten på hjortdjur och av vård av hjortdjursbestånden samt för andra motsvarande utgifter. 

I en utredning till utskottet konstateras att användningssyftet för medel som hänför sig till informationssystem bör regleras i lag, eftersom informationssystemen har fått en allt större betydelse för förvaltningen av hjortdjursbestånden och förebyggandet av skador. Bestämmelserna om utgifter föranledda av vård av hjortdjursbestånd och andra motsvarande utgifter föreslås bli fogade till lagen för att möjliggöra projekt som ska genomföras för att förbättra hjortdjursbeståndens livskraft och förvaltningen av bestånden.  

Utskottet vill betona att material med geodata bör utvecklas och utnyttjas mer än för närvarande för att förhindra hjortdjursskador. När vi har mer detaljerad information om älgbeståndet än nu och när denna information kan samordnas med information om skador och annan tillgänglig geografisk information — som exempelvis skogsdata — blir det lättare att reglera älgstammen och förhindra skador. Genom nya utvecklingsprojekt bör hanteringen av skador främjas så att jakt bedrivs i områden där skador förekommer. 

Utskottet noterar att de inkomster som fås genom jaktlicensavgifterna för närvarande överstiger de samlade ersättningarna för älgskador. Enligt utredning till utskottet har ersättningarna för skogsskador förorsakade av hjortdjur under de senaste åren minskat kraftigare än älgstammen. Eftersom det i statsbudgeten handlar om ett treårigt reservationsanslag anser utskottet att användningen av medlen under momentet måste planeras så att inte heller en eventuell framtida ökning av ersättningsbeloppet leder till ett behov av att skära ner ersättningarna eller höja jaktlicensavgiften. Därför måste medel för andra ändamål än ersättningar anpassas så att det inte blir nödvändigt att höja jaktlicensavgiften eller skära ner ersättningarna. 

Utskottet ser det som viktigt att systemet för ersättning för skogsskador förorsakade av hjortdjur förenklas och förtydligas när viltskadelagen (105/2009) revideras. Systemet för ersättning bör täcka in skador som hjortdjur förorsakar skogsvården. 

DETALJMOTIVERING

6 §.

På grund av det som sagts ovan föreslår utskottet att paragrafen preciseras så att de medel som fås genom jaktlicensavgifter fortfarande i första hand används för utgifter som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 42/2015 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag  om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 6 § som följer: 
6 §  
De medel som fås genom jaktlicensavgifterna används Utskottet föreslår en ändring i första hand Slut på ändringsförslaget för utgifter som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt för utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten efter hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i hjortdjursbestånden samt för andra motsvarande utgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.11.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
jäsen Arto Satonen saml (delvis) 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.