Senast publicerat 08-05-2021 16:16

Betänkande JsUB 6/2016 rd RP 38/2016 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (RP 38/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Jarno Virta 
    jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion upphävs. Motiveringen är att lagen inte behövs och att regeringsprogrammet förespråkar avvecklande av onödig reglering. Lagen stiftades 1938 och i den då rådande ekonomiska situationen fanns det behov av sådana bestämmelser som det föreskrivs om i lagen. Numera behövs inte bestämmelserna när det gäller att trygga en bostad eller statens jordförvärv. Sådan inlösen av fastigheter till staten som anges i lagen har senast genomförts på 1990-talet. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 38/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 14.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jari Leppä cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Pirkko Mattila saf 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Eero Suutari saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.