Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande JsUB 7/2018 rd RP 27/2018 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 11 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (RP 27/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • jordbruksöverinspektör Sanna Koivumäki 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • regeringssekreterare Mika Saari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Aulis Kuusela 
  Landsbygdsverket
 • forskningschef Juha Lappalainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • utvecklingschef Sonja Lilius 
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • Renbeteslagsföreningen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. 

När den pågående programperioden inleddes skulle startstödet till unga jordbrukare enligt lagen om strukturstöd till jordbruket och startstödet till unga näringsidkare enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar sökas innan jordbruket eller näringsverksamheten etableras. 

Europeiska unionens lagstiftning har emellertid ändrats genom en förordning av Europaparlamentet och rådet som trädde i kraft den 1 januari 2018. Ändringen innebär att ansökan om startstöd ska lämnas in senast 24 månader efter det att verksamheten har etablerats. 

Syftet med lagarna är att anpassa den nationella lagstiftningen till den ändrade unionslagstiftningen i fråga om tidsfristen för ansökan om startstöd till unga jordbrukare och startstöd till unga näringsidkare. 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt och tillämpas från och med den 1 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 27/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Reijo Hongisto blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.