Senast publicerat 08-05-2021 13:10

Betänkande JsUB 7/2020 rd RP 124/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel (RP 124/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • jordbruksöverinspektör Tove Jern 
  jord- och skogsbruksministeriet (distanskontakt)
 • gruppchef Kaija Kallio-Mannila 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) (distanskontakt).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • miljöministeriet
 • Växtskyddsindustrin rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Inget yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet
 • Livsmedelsverket.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om växtskyddsmedel ändras. Enligt propositionen ska Säkerhets- och kemikalieverket ha till uppgift att beräkna och offentliggöra riskindikatorerna för växtskyddsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv om att upprätta en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Verket ska dessutom utföra andra uppgifter i anslutning till indikatorer för växtskyddsmedel. Det föreslås även att Säkerhets- och kemikalieverkets uppdrag preciseras i fråga om vissa uppgifter som hänför sig till bekämpningsmedelsrester. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet påpekar att användningen av urea för bekämpning av rotticka inom skogsbruket i nuläget statistikförs som användning inom jordbruket, och därför är indikatorn för den risk som användningen av växtskyddsmedel medför för Finlands del större än den är i verkligheten. Riskindikatorn ger således en felaktig bild av läget i fråga om växtskyddet inom jordbruket i vårt land. 

Utskottet konstaterar dessutom att EU:s harmoniserade riskindikator 2 (HR2), som utfärdats genom direktivet om riskindikatorer och som bygger på antalet undantagstillstånd som medlemslandet beviljat för nödsituationer på växtskyddsområdet, nästan inte alls beskriver den faktiska risken. I fråga om undantagstillstånden kan antalet objekt och dessas sammanlagda areal variera mycket. Utöver antalet bör man också beakta till exempel den potentiella odlingshektar som tillstånden gäller och där det är tillåtet att använda preparat med tillstånd för nödsituationer. 

Utskottet anser att det behöver vidtas åtgärder för att undanröja de här missförhållandena. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 124/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Heikki Autto saml 
 
ersättare 
Atte Harjanne gröna 
 
ersättare 
Ari Koponen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.