Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 8/2016 rd

Senast publicerat 13-09-2016 15:40

Betänkande JsUB 8/2016 rd RP 48/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen (RP 48/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • äldre regeringssekreterareMarja-LeenaHärkönen
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektörJussiLaanikari
  jord- och skogsbruksministeriet
 • sektionschefSirpaKiviruusu
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • tf. viltplanerareOhtoSalo
  Finlands viltcentral
 • forstdirektörJuhaHakkarainen
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • specialsakkunnigTapaniVeistola
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • organisationschefTeemuSimenius
  Finlands Jägarförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Naturresursinstitutet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att jaktlagen ändras i syfte att förhindra spridningen av afrikansk svinpest på så sätt att fasta artificiella ljuskällor får användas vid jakt på vildsvin och mårdhund på utfodringsplatser för vildsvin. Dessutom kompletteras bemyndigandena att utfärda förordning så att det genom förordning av statsrådet får utfärdas närmare bestämmelser om egenskaperna hos inhägnader och användningen av inhägnader som fångstredskap. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Utskottet vill i sammanhanget fästa uppmärksamhet också vid att de trikinundersökningar som hör till köttbesiktningen vid vildsvinsjakt bör göras vid ett myndighetslaboratorium som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket med stöd av livsmedelslagen (23/2006). Utskottet anser att det är viktigt att kostnaderna för trikinundersökningarna inte blir oskäligt höga.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 48/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
KariKulmalasaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
MatsNylundsv
medlem
TyttiTuppurainensd
medlem
HarryWallinsd
ersättare
MikkoKärnäcent
ersättare
JuhaPylväscent.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.