Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 8/2018 rd

Senast publicerat 01-04-2020 14:54

Betänkande JsUB 8/2018 rd RP 26/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter (RP 26/2018 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådKirsiTaipale
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnigLeenaVettenranta
  justitieministeriet
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • ledande juristTiinaLapveteläinen
  Livsmedelssäkerhetsverket
 • intern revisorAstaHärkönen
  Finlands skogscentral
 • utvecklingschefSonjaLilius
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Naturresursinstitutet
 • Lantmäteriverket
 • Landsbygdsverket
 • Forststyrelsen
 • Finlands viltcentral
 • ​Finlands Kommunförbund
 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Finlands Jägarförbund
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

Inget yttrande av 

 • miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att det utfärdas lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Syftet med propositionen är att i fråga om den lagstiftning som gäller ministeriets förvaltningsområde genomföra Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv om behandling av personuppgifter. De viktigaste förslagen gäller skyldighet att föreskriva om en personuppgiftsansvarig i vissa lagar och flera nya bestämmelser som hänför sig till det nationella handlingsutrymme som dataskyddsförordningen tillåter i fråga om de registrerades rättigheter. Dessutom uppdateras hänvisningarna till lagstiftningen om skydd för personuppgifter. Vissa lagar som gäller upphörande med att bedriva jordbruk föreslås bli kompletterade med nya bestämmelser om bevarandetiden för personuppgifter. Dessutom ändras vissa bestämmelser i lagen om Finlands skogscentral. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 25 maj 2018 eller så snart som möjligt efter det. Den föreslagna lagen om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning är emellertid avsedd att träda i kraft den 6 maj 2018 eller så snart som möjligt efter det. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

EU:s dataskyddslagstiftning har reviderats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (dataskyddsdirektivet). Syftet med propositionen är att göra lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde enhetlig med förordningen och direktivet. Ett annat syfte är att beakta den nya dataskyddslagen och den nya lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

29. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

9 §. Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser.

Enligt 3 mom. får markägarens kontaktuppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelser. Enligt den gällande lagen får kontaktuppgifterna lämnas ut om villkoren för behandling av uppgifter enligt 19 § i personuppgiftslagen uppfylls. I den paragrafen står det att förutsättningen är att den registrerade inte har förbjudit utlämnande av uppgifterna för ändamålet i fråga. För att det rådande rättsläget ska bevaras till denna del och för att tvetydighet ska undvikas föreslår utskottet att 3 mom. kompletteras med att villkoret för utlämnandet är att den registrerade inte har förbjudit utlämnande av sina uppgifter. 

31. Lag om upphävande av 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar

1 §.

Utskottet föreslår att felet i författningsnumret korrigeras. 

36. Lag om ändring av 37 och 64 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Ingressen.

I fråga om 37 § är avsikten att inte bara 3 mom. ska ändras utan också paragrafrubriken, så utskottet föreslår att detta anges i ingressen. 

41. Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen

38 b §. Fångstregister.

Utskottet föreslår att ett skrivfel korrigeras i 3 mom. i den finska versionen. Ändringen påverkar inte den svenska texten. 

42. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

17 a §. Behandling av personuppgifter.

Vid jakt- och fiskeövervakningsuppgifter som hänför sig till förebyggandet av brott och vid förundersökning som avses i 13 § tillämpas på behandlingen av personuppgifter lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten, står det i paragrafens 2 mom. Sakkunniga har påpekat att behandlingen av personuppgifter vid föreläggandet av påföljder enligt 14 § i lagen på samma sätt som vid förundersökning enligt 13 § utförs med hjälp av informationssystemet för polisärenden (Patja) och att uppgifterna om påföljder enligt 14 § registreras i systemet. Därför föreslår utskottet att 17 a § 2 mom. kompletteras med en hänvisning till föreläggande av påföljder enligt 14 §. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—28, 30, 32—35, 37—40 och 43—45 i proposition RP 26/2018 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 29, 31, 36, 41 och 42 i proposition RP 26/2018 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag)

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 24 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 24 § som följer: 
24 § 
Registret över ekologisk produktion 
I registret över ekologisk produktion antecknas följande uppgifter: 
1) aktörens namn, fastighetsbeteckning, lägenhetssignum samt företags- och organisationsnummer samt övriga kontaktuppgifter, 
2) produktionsställen och andra verksamhetsenheter, 
3) information om vilket slags funktioner och produkter verksamheten omfattar, 
4) när det gäller jordbruksproduktion områden, bas- och jordbruksskiften och deras areal, övergångsperiod och övergångsperiodens längd, 
5) antalet ekologiskt uppfödda djur och på konventionellt sätt uppfödda djur vid kontroll-tidpunkten samt om produktionen är säsongbetonad, uppgift om detta, 
6) datum då verksamheten har anslutits till kontrollsystemet, 
7) datum då kontroll har gjorts samt kontrollörens signum, 
8) den styrkande dokumentation som har getts till aktören, dess datum och giltighetstid, 
9) tillstånd som har beviljats aktören med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § samt tillståndens giltighetstid, 
10) eventuella påföljder för aktören som orsakats av bristande efterlevnad av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 §, uppföljningen av påföljderna samt övriga anmärkningar och uppmaningar som tillsynsmyndigheten gett aktören och uppföljningen av dessa, och 
11) övrig information som är nödvändig för tillsynen och som inte innehåller sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
I den förordning som nämns i 1 mom. 11 punkten, dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om behandling av personuppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 84 § i livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 84 § 3 mom. som följer: 
84 § 
Uppgifter som registerförs 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt om användning och utlämnande av registeruppgifter finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 23 § i lagen om växtförädlarrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 23 § 2 mom. som följer: 
23 § 
Avförande ur register 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Personuppgifterna enligt 22 § 1 mom. 2 punkten för en fysisk person avförs ur registret efter tio år från det att växtförädlarrätten har upphört att gälla. Uppgifter som införts i registret avförs dessutom enligt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 37 § i foderlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i foderlagen (86/2008) 37 § 5 mom. som följer: 
37 § 
Uppgifter som införs i tillsynsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om behandling av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 29 § i lagen om gödselfabrikat 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 29 § 3 mom. som följer: 
29 § 
Tillsynsregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om insamling, behandling och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifter som är införda i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 24 § i lagen om handel med utsäde 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med utsäde (728/2000) 24 § 4 mom. som följer: 
24 § 
Tillsynsregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i de register som avses i 1 mom. samt på användande och utlämnande av uppgifterna i registren tillämpas i övrigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 3 a § i lagen om plantmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om plantmaterial (1205/1994) 3 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 727/2000, som följer: 
3 a § 
Registeruppgifter och behandlingen av dem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om inhämtande och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifterna i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 5 och 7 a § i lagen om skydd för växters sundhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 5 § 4 mom. och 7 a § 3 mom., sådana de lyder i lag 384/2008, som följer: 
5 § 
Registeruppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användning och utlämnande av uppgifterna i registret och på deras offentlighet tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat följer av denna lag. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i dataskyddsförordningen. 
7 a § 
Märkningsrättsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användning och utlämnande av uppgifterna i registret och på deras offentlighet tillämpas dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i dataskyddsförordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 15 § i lagen om bekämpning av flyghavre 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 15 § 4 mom. som följer: 
15 § 
Flyghavreregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om inhämtande, behandling och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifterna i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 35 § i lagen om växtskyddsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 35 § 5 mom. som följer: 
35 § 
Tillsynsregister och information om växtskyddsmedel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillsynsmyndigheterna enligt denna lag har rätt att använda tillsynsregistret i tillsynssyfte. I 2 mom. 1 punkten avsedda personuppgifter som gäller en fysisk person avförs ur registret tio år efter det att giltighetstiden för godkännandet av växtskyddsmedlet har löpt ut. Identifikationsuppgifterna enligt 3 mom. för fysiska personer som avses i 9, 11 och 13 § avförs ur registret två år efter det att godkännandet av aktören i fråga har upphört att gälla och uppgifterna om den som avlagt examen som avses i 10 § två år efter det att examen har upphört att gälla. Bestämmelser om insamling av personuppgifter och införande av personuppgifter i registret samt bestämmelser om användning och utlämnande av registeruppgifter finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen ( / ) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 37 § i lagen om animaliska biprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 37 § som följer: 
37 § 
Övriga uppgifter i registret 
Utöver det som i 33–36 § bestäms om de driftansvariga och de anläggningar som ska föras in i registret och som godkänts, ska följande uppgifter föras in i registret: 
1) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten genomfört och om resultaten av dem samt övriga uppgifter som behövs vid tillsynen, 
2) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten har bestämt, 
3) övriga uppgifter som behövs för behandlingen av och statistikföringen över godkännande- och registreringsärenden och som inte innehåller sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 45 och 46 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 45 § 1 mom. och 46 § 3 mom. som följer: 
45 § 
Register över verksamhetsutövare 
För tillsynen och planeringen av tillsynen för Livsmedelssäkerhetsverket ett register över verksamhetsutövarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 § 
Projektregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Jord- och skogsbruksministeriet samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland har rätt att använda registret i den omfattning som deras föreskrivna uppgifter förutsätter. Bestämmelser om inhämtande och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifterna i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av djur (1429/2006) 36 § 3 mom. som följer: 
36 § 
Register över transportörer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten avförs ur registret när ett kompetensbevis upp-hör att gälla. Uppgifterna som gäller transportörers tillstånd avförs ur registret fem år efter det att tillståndet upphör att gälla. Bestämmelser om inhämtande och registrering av personuppgifter samt om användning och utlämnande av registeruppgifter finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 41 § 5 mom. som följer: 
41 § 
Föreskrifter och förbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Regionförvaltningsverket ska göra en anteckning i det informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) om förbud enligt 1 och 3 mom. som gäller förflyttning och överlåtelse av djur samt användning av djuret som livsmedel eller foder. Regionförvaltningsverket ska dessutom genast göra en anteckning i informationssystemet om återkallande av förbudet, när det har klarlagts att förbudet inte längre är befogat. Anteckningen ska göras i det register som förs av Livsmedelssäkerhetsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 33 § i veterinärvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 33 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1596/2009, som följer: 
33 § 
Register 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Uppgifterna avförs ur registret tre år efter det att den privata veterinärtjänsteproducenten har upphört med sin verksamhet. Uppgifter om de beslut om föreläggande som avses i 30 och 31 § avförs dock senast tio år efter det att beslutet meddelades. Bestämmelser om behandling av personuppgifter samt om användning och utlämnande av uppgifter som är införda i registret finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 33 § i lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 33 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1499/2015, som följer: 
33 § 
Bevaringstider för uppgifter som införts i veterinärregistret samt användning av registret och utlämnande av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Livsmedelssäkerhetsverket får avgiftsfritt och vid behov också elektroniskt lämna ut uppgifter ur veterinärregistret till myndigheter som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller i ett internationellt avtal som är bindande för Finland, om bestämmelserna i fråga förutsätter det, samt till apotek och läkemedelspartiaffärer. Till apotek och läkemedelspartiaffärer får dock inte hemadressen eller personbeteckningen för utövaren av veterinäryrket lämnas ut utan hans eller hennes samtycke. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen ( / ). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 2 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) 2 § som följer: 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på uppgifters och handlingars offentlighet, på utlämnande av uppgifter och handlingar och på avgifter som tas ut för utlämnandet av dem, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) tillämpas på behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
Denna lag tillämpas inte, om något annat föreskrivs i annan lagstiftning som gäller jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 50 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 50 §, sådan den lyder i lag 501/2014, som följer: 
50 § 
Utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret samt bevaringstiden 
Bestämmelser om offentligheten för uppgifterna i rådgivningsregistret samt om utlämnandet av och avgifterna för utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ). 
De rådgivare som valts ska föras in i rådgivningsregistret. Uppgifterna bevaras i registret i tio år från det att programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 upphört att gälla. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 50 § 1 mom. som följer: 
50 § 
Informationssystem för ärendehantering och övervakning 
På handlingar som upprättats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och på register och den nättjänst som hör till informationssystemet för ärendehantering och övervakning tillämpas lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). Registren förs av Landsbygdsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 91 § 1 och 3 mom. som följer: 
91 § 
Informationssystem för uppföljning 
För uppföljningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion, återkrav och effekterna av stöd finns ett registerbaserat informationssystem. Registren förs av Landsbygdsverket. I lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008) föreskrivs om hur registren ska föras och användas samt om uppgifternas offentlighet och sekretess. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om registrerades rätt att granska de uppgifter om sig själva som finns i in-formationssystemet för övervakning, om rättelse av fel och brister i uppgifterna, om utplånande av föråldrade och onödiga uppgifter samt om registrerades rättsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 46 g § 2 mom., sådant det lyder i lag 1114/2017, som följer: 
46 g § 
Registrering, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till saluföring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Registret förs av Livsmedelssäkerhetsverket. Bestämmelser om registrering, användning och utlämnande av uppgifter finns i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. Bestämmelser om registrering, användning och utlämnande av uppgifter finns i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem. På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tullen tillämpas vad som föreskrivs om behandlingen av personuppgifter i Tullens verksamhet. På registrering, hantering och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska 64 och 66 § i alkohollagen (1102/2017) tillämpas trots det som i 66 § 1 mom. i den lagen föreskrivs om förande av ett register för handläggning och övervakning av tillståndsärenden samt för alkoholstatistiken. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för 12 kap. samt 71 och 78 §, av dem 78 § sådan den lyder i lagarna 1282/2006 och 1436/2011, och 
fogas till lagen nya 68 a och 68 b § som följer: 
12 kap. 
Lämnande, erhållande, förvaring och hemlighållande av uppgifter 
68 a § 
Förvaring av handlingar och uppgifter 
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestöd under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsestöd har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter. 
Om en förbindelse som avses i 15, 17, 18–21, 23 eller 77 a § förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att avträdaren eller avträdarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestödet förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla. 
På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. ska förvaras en längre tid. 
68 b § 
Begränsning av den registrerades rätt 
På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen
71 § 
Avträdarens och avträdelsestödsökandens rätt att få uppgifter 
Pensionsanstalten ska på avträdarens begäran till honom eller henne lämna de uppgifter som pensionsanstalten har om avträdarens rätt till avträdelsestöd. Angående en parts rätt att få information, rätt att ta del av en handling som gäller parten själv samt rätt att kontrollera sådana uppgifter om sig själv som införts i ett register föreskrivs dessutom i offentlighetslagen och i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
Pensionsanstalten ska på ansökningsblanketten eller på annat motsvarande sätt informera dem som ansöker om avträdelsestöd om varifrån uppgifter om dem kan inhämtas och vart uppgifterna i regel kan lämnas ut. 
78 § 
Hänvisningar till annan lagstiftning 
Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd det som i 96–100 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om lönekoefficient och arbetspensionsindex, i 103 § om ansökan om pension på en annan persons vägnar, i 105 § 2 och 4 mom. om meddelande av interimistiskt beslut och om maskinellt undertecknande, i 112 § 1 mom. om utbetalning av pension, i 113 § 2 och 3 mom. om avbrytande av utbetalning av pension och indragning av pension till följd av att pensionstagaren sannolikt avlidit, i 115 och 116 § om dröjsmålsförhöjning för att utbetalningen av pensionen försenats, i 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom. samt 121 och 122 § om betalning av pension till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa eller ett organ enligt socialvårdslagen (710/1982), i 124 § 1 mom. om förbud mot överföring eller pantsättning av pension, i 180 § om pensionsanstaltens ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader, i 216 § om handräckning och i 217 § om jäv för anställda och styrelsemedlemmar i pensionsanstalten. 
Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på avträdelsestöd även det som i 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132 och 134 § i lagen om pension för lantbruksföretagare föreskrivs om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och i 103 § 1 mom. i nämnda lag om förordnande av medlemmar till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 40 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1283/2006, och 
fogas till lagen nya 39 a och 39 b § som följer: 
39 a § 
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestöd under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsestöd har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter. 
Om en förbindelse som avses i 9, 10 eller 13 § förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att avträdaren eller avträdarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsestödet förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla. 
På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. ska förvaras en längre tid. 
39 b § 
På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
40 § 
Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelsestöd 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96–100 och 103 §, 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 193 § 2 mom., 195–196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom., 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 24 §, sådan den lyder i lag 1285/2006, och 
fogas till lagen en nya 23 a och 23 b § som följer: 
23 a § 
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelsepension under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelsepension har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter. 
På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. ska förvaras en längre tid. 
23 b § 
På sådan behandling av personuppgifter som avses i denna lag tillämpas inte det som anges i artikel 18.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
24 § 
Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelsepension 98–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125–128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom., 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Trots det som i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare (1272/2006) bestäms om pensionsanstalternas behörighet, sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt avgörandet av pensionsansökan, betalningen av pension och pensionsanstaltens övriga uppdrag i anslutning till pensionen, om den som ansöker om pension får avträdelsepension när han eller hon ansöker om pension. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1284/2006, och 
fogas till lagen en ny 42 a § som följer: 
42 a § 
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension under överlåtarens livstid och fem år därefter. Om generationsväxlingspension har beviljats flera överlåtare på grund av samma överlåtelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma överlåtelse förvaras under samtliga överlåtares livstid och fem år därefter. 
Om en förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten förpliktar den som avgett förbindelsen efter det att överlåtaren eller överlåtarna har dött, ska de handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av generationsväxlingspension förvaras fem år efter det att förbindelsen har upphört att gälla. 
På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. ska förvaras en längre tid. 
43 § 
Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på generationsväxlingspension 8 g § i 1961 års lag om pension för arbetstagare, sådan denna paragraf lydde den 31 december 2006, samt 96–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 195, 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom., 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114, 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 37 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1286/2006, och 
fogas till lagen en ny 36 a § som följer: 
36 a § 
Pensionsanstalten ska förvara handlingar och uppgifter som hänför sig till behandlingen av avträdelseersättning under avträdarens livstid och fem år därefter. Om avträdelseersättning har beviljats flera avträdare på grund av samma avträdelse, ska alla handlingar och uppgifter som gäller samma avträdelse förvaras under samtliga avträdares livstid och fem år därefter. 
På förvaring av handlingar som gäller överklagande tillämpas 218 § 5 punkten i lagen om pension för arbetstagare, om handlingarna inte enligt 1 mom. ska förvaras en längre tid. 
37 § 
Om inte något annat följer av denna lag tillämpas på avträdelseersättning 98–100 och 103 §, 105 § 2 mom., 112 § 1 mom., 113 § 3 mom., 115 och 116 §, 119 § 1 och 2 mom., 120 § 2, 4 och 5 mom., 121 och 122 §, 124 § 1 mom., 125, 128, 130 och 132 §, 133 § 1 och 4 mom., 134–140, 180 och 191 §, 192 § 1 mom., 196, 198, 202, 204 och 205 §, 206 § 1 mom. 1 punkten, 208 § 1 och 3 mom., 209 §, 210 § 1, 3 och 4 mom., 216 och 217 § i lagen om pension för arbetstagare samt 103 § 1 mom., 114 och 116–124 §, 125 § 2 mom., 126–132, 134, 143 och 145 § samt 146 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppel-odling (1297/1994). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Förbindelser enligt 6 § i lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling upphör att gälla när denna lag träder i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) 1 §, 7 § 5 mom., 9 § 3 mom., 11 §, 13 § 3 mom. och 14 § 2 mom., av dem 1 § och 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 66/2018, som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det om ett system för skoglig information som innehåller personupp-gifter och som förvaltas av Finlands skogscentral, nedan skogscentralen, samt om behandlingen av uppgifter i systemet. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och dataskyddslagen ( / ) tillämpas på behandlingen av personuppgifter och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och på utlämnandet av uppgifter och handlingar. 
7 § 
Uppgifternas korrekthet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs ovan i denna paragrafer gäller i fråga om korrektheten hos in-formation om skogstillgångar vad som bestäms i artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen. 
9 § 
Utlämnande av uppgifter för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Markägarens kontaktuppgifter får lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelserUtskottet föreslår en ändring , om inte den registrerade har förbjudit det. Slut på ändringsförslaget 
11 § 
Utlämnande av uppgifter för forskning 
Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för historisk eller vetenskaplig forskning. 
Uppgifter i informationssystemet får lämnas ut för genomförande av lärdomsprov, om utlämnandet av uppgifterna kan anses vara behövligt på grundval av en forskningsplan och om det finns en ansvarig ledare eller en grupp som ansvarar för forskningsarbetet. En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är att uppgifter om enskilda personer inte röjs för utomstående och att uppgifterna förstörs när de inte längre behövs för forskningen eller för att säkerställa riktigheten av forskningsresultaten. Under samma förutsättningar får uppgifter även lämnas ut för annan forskning som inte kan anses vara vetenskaplig forskning. Om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet där uppgifterna kan utnyttjas, tillämpas 9 § 3 mom. på utlämnandet av uppgifter. 
13 § 
Utlämnande av uppgifter och förfarandet för utlämnande av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Personuppgifter ur systemet för skoglig information får lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form, om förutsättningarna för att lämna ut uppgifter enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet uppfylls. Utöver vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. i den lagen, ska den som begär uppgifter till ansökan foga ett register över behandling enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen, om uppgifterna registreras i mottagarens personregister för att användas under en längre tid. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Redogörelse för uppgifternas korrekthet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Registrerade ska ges en redogörelse enligt 1 mom. när de utnyttjar sin rätt till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av 1 och 15 § i lagen om Finlands skogscentral 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 1 § och 15 § 1 mom., av dem 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1326/2016, som följer: 
1 § 
Finlands skogscentral 
I denna lag finns bestämmelser om Finlands skogscentral, nedan skogscentralen. Skogscentralen är i egenskap av en självständig offentligrättslig inrättning en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald och främjande av skogsbaserade näringar. Skogscentralen ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. 
Skogscentralen omfattas av jord- och skogsbruksministeriets strategiska och resultatorienterade styrning och står under ministeriets tillsyn. 
15 § 
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar 
Skogscentralen ska iaktta förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). På skogscentralen tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om upphävande av 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 7 § i lagen om skogsvårdsföreningar Utskottet föreslår en ändring (534/1998) Slut på ändringsförslaget, sådan den lyder i lag 1090/2013. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av 21 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 21 § 5 mom. som följer: 
21 § 
Tillsynsregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om insamling och registrering av personuppgifter i de register som avses i 1 mom. samt om användning och utlämnande av uppgifter i registren finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i dataskyddslagen ( / ) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av 92 § i lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fiske (379/2015) 92 § 3 mom. som följer: 
92 § 
Fiskeriförvaltningens informationssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas på offentligheten för uppgifterna i informationssystemet och de handlingar som anknyter till dem samt på utlämnandet av uppgifter och handlingar och avgifterna för utlämnandet, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) tillämpas på behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 31 och 33 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 31 § 1 mom. och 33 § 1 mom., av dem sådant det förstnämnda lyder i lag 1632/2015, som följer: 
31 § 
Syfte med informationssystemet 
Jord- och skogsbruksministeriet ska ta i bruk ett informationssystem enligt artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser. Informationssystemet används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska havs- och fiskerifonden och i denna lag. Personuppgiftsansvariga är närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utvecklings- och förvaltningscentret samt fiskeaktionsgrupperna svarar för att riktiga och tillräckliga uppgifter förs in i informationssystemet i enlighet med de uppgifter som föreskrivs för dem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Uppgifternas offentlighet och bevaring av dem 
Om inte något annat bestäms i Europeiska unionens lagstiftning eller i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på offentligheten för uppgifterna i informationssystemet och handlingar som anknyter till dem, på utlämnandet av dem och avgifterna för utlämnande samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) på behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. Stödmottagarnas namn och andra uppgifter som avses i bilaga V till förordningen om havs- och fiskerifonden får publiceras på internet i den förteckning över insatser som avses i artikel 119.2 i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 20 §, 24 § 2 mom. och 26 § 1 mom. som följer: 
20 § 
Tillämplig lag 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller rättsakterna om Europeiska unionens ge-mensamma fiskeripolitik, tillämpas i fråga om de uppgifter som antecknas i registret och uppgifternas offentlighet, utlämnande av uppgifter och avgifter för utlämnandet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i fråga om personuppgifter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och dataskyddslagen ( / ). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i dataskyddsförordningen. 
24 § 
Utlämnande av uppgifter som innehåller personuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Innan uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning ska den som begär uppgifterna visa att de skyddas enligt artikel 25.2 i dataskyddsförordningen. 
26 § 
Utlämnande av personuppgifter till områden utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Av grundad anledning får ur registret enskilt lämnas ut personuppgifter till myndigheter utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för fullgörande av myndighetsuppgifter där, om de villkor för utlämnande av uppgifter som anges i kapitel V i dataskyddsförordningen uppfylls. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av 37 och 64 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) Utskottet föreslår en ändring rubriken för 37 § och Slut på ändringsförslaget 37 § 3 mom. Utskottet föreslår en ändring samt Slut på ändringsförslaget 64 § 3 mom. som följer: 
37 § 
Tillämpning av lagstiftningen om skydd av personuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förutom vad som föreskrivs i detta kapitel finns bestämmelser om personregister i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avse-ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen ( / ). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
64 § 
Överträdelseregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen ( / ). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) en ny 46 a § som följer: 
46 a § 
Behandling av personuppgifter i vissa fall 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) föreskrivs om behandling av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 7 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (176/2017) 7 § 2 mom. som följer: 
7 § 
Fångstregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver de uppgifter som avses i 30 § i fiskestadgan ska även fiskarens namn och kontakt-uppgifter samt använd typ av fisketillstånd föras in i fångstregistret. Uppgifterna i registret ska användas för de ändamål som avses i artikel 13.2 i avtalet. Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i fångstregistret lämnas ut till myndigheter utanför Finland för att fullgöra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och anknyter till förvaltningen och skyddet av fiskresurserna. Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter även lämnas ut till fisketillsynsmyndigheterna för tillsynsändamål och till fiskerimyndigheterna för planering av förvaltningen av fiskresurserna. Personuppgifter i registret ska gallras ut fem år efter utgången av det år då den berörda personen gjorde sin senaste fångstanmälan. Om inte något annat anges i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretessbeläggning och utlämnande av personuppgifter och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) på annan behandling av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av 35 och 37 § i viltskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltskadelagen (105/2009) 35 § 2 mom. och 37 § 2 mom. som följer: 
35 § 
System för övervakning av ersättningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket svarar för utvecklingen av registret. För driften av registret svarar och som personuppgiftsansvariga verkar ovannämnda myndigheter samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, skogscentralerna och Statskontoret gemensamt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 § 
Förvaring av uppgifter och de registrerades rätt till insyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om de registrerades rätt till insyn i uppgifterna om dem i viltskaderegistret, om rättelser av fel eller brister i uppgifterna samt om avförande av föråldrade och onödiga uppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 7 a och 17 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 a § 3 mom. och 7 c §, sådana de lyder i lag 967/2017, som följer: 
7 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som utför uppgifter enligt 2 mom. handlar under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av uppgifterna finns i skadeståndslagen (412/1974). Bestämmelser om skötseln av ärenden som gäller registerföringen och användningen av registret finns dessutom i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), dataskyddslagen ( / ), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/ 2003). 
7 c § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om behandling av registeruppgifter i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i den förordning som nämns i 7 a § och i dataskyddslagen. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordning som nämns i 7 a §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 38 b § 3 mom., sådant det lyder i lag 504/2017, som följer: 
38 b § 
Fångstregister 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om offentligheten för och utlämnandet av uppgifter och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ) föreskrivs om behandlingen av personuppgifter. På behandling av personuppgifter tillämpas dock inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen. Den personuppgiftsansvarige får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur fångstregistret till jord- och skogsbruksministeriet, viltvårdsföreningar, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen, de myndigheter som svarar för jaktövervakningen och de jaktövervakare som avses i 23 § i viltförvaltningslagen (158/2011) när de ska följa viltbeståndet och planera dess utnyttjande och när de ska övervaka jakten. Uppgifterna får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

42. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005) 7 § 5 mom. och 
fogas till lagen en ny 17 a § som följer: 
17 a § 
Behandling av personuppgifter 
På behandlingen av personuppgifter som hänför sig till skötseln av uppgifter som avses i denna lag tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen ( / ), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. På behandling av personuppgifter tillämpas då emellertid inte det som anges i artikel 18.1 a och b i den förordningen 
Vid jakt- och fiskeövervakningsuppgifter som hänför sig till förebyggandet av brott Utskottet föreslår en ändring samt Slut på ändringsförslaget vid Utskottet föreslår en ändring sådan Slut på ändringsförslaget förundersökning som avses i 13 § Utskottet föreslår en ändring i denna lag  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring och vid sådant föreläggande av påföljder som avses i 14 § i denna lag Slut på ändringsförslaget tillämpas på behandlingen av personuppgifter lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten ( / ). På behandling av personuppgifter tillämpas vad som föreskrivs om behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

43. Lag om ändring av 11 § i fastighetsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fastighetsregisterlagen (392/1985) 11 §, sådan den lyder i lagarna 454/2002 och 903/2013, som följer: 
11 § 
Utöver vad som i 3 kap. 1 och 2 § skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentliga samfunds skadeståndsansvar är staten eller, om registret förs av en fastighetsingenjör, kommunen skyldig att ersätta skada som orsakats av en oriktig uppgift i fastighetsregistret, även om sådana fel eller försummelser som avses i sistnämnda paragraf inte skulle föreligga, såvida uppgiften grundar sig på en förrättning som avslutats efter att denna lag trätt i kraft eller på ett beslut som fastighetsregistermyndigheten har fattat efter ikraftträdandet. Förutsättning för att en skada ska bli ersatt är dock att den inte är ringa och att den skadelidande varken vetat eller bort veta att uppgiften var oriktig. 
Staten eller kommunen är dock enligt 1 mom. skadeståndsskyldig endast om den oriktiga registeruppgiften gäller 
1) arealen av en registerenhet vars område har mätts på nytt vid en förrättning eller i något annat sammanhang, 
2) vid en förrättning stiftade, flyttade eller upphävda servitut eller andra motsvarande nyttjanderätter, med undantag av uppgifter om placeringen av ett servitut eller en nyttjanderätt och uppgifter om kontaktpersonen för väglaget för en enskild väg, 
3) en fastighets andel i ett samfällt område eller i en gemensam särskild förmån, eller en enskild särskild förmån som hör till fastigheten, om det vid en förrättning har träffats ett avgörande som har rättskraft angående andelen eller förmånen, eller 
4) registerenheters inbördes läge, till den del läget har bestämts vid en förrättning. 
I övrigt föreskrivs det i skadeståndslagen om sådant ersättande av skada som avses i denna paragraf. 
Bestämmelser om ersättande av en skada som orsakats av överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns dock i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

44. Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informations-tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) 6 och 8 §, sådana de lyder, 6 § delvis ändrad i lagarna 902/2013 och 376/2016 samt 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 902/2013, som följer: 
6 § 
Utlämnande av uppgifter som informationstjänst och begränsning av behandling 
Lantmäteriverket ska ge möjlighet för var och en att vid Lantmäteriverket avgiftsfritt få läsa de uppgifter som finns i fastighetsdatasystemet och att göra anteckningar om dem. Mot avgift lämnas uppgifter ut i form av utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt med hjälp av teknisk anslutning. Om inte särskilda skäl föranleder något annat, kan en kopia av uppgifterna ges i elektronisk form mot avgift. 
Utdrag, intyg, bevis och andra utskrifter samt i 1 mom. avsedda kopior kan ges av kommuner, Lantmäteriverket och magistrater samt med stöd av beslut som Lantmäteriverket meddelat även av andra myndigheter som har en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet. 
På en sådan myndighets vägnar som avses i 4 § får Lantmäteriverket med hjälp av teknisk anslutning lämna ut uppgifter ur fastighetsdatasystemet till justitieförvaltningsmyndigheter, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommuner, Skatteförvaltningen, förundersökningsmyndigheter, myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter, myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen och köpvittnen. Lantmäteriverket får dessutom på ansökan bevilja tillstånd att få och förmedla uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgifter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter. I användningstillståndet kan det tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta. Tillstånd behövs dock inte för erhållande och förmedling av uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsindelning med hjälp av teknisk anslutning. 
Bestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer finns i kapitel V i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Artikel 18.1 i den förordning som nämns i 4 mom. tillämpas inte på fastighetsdatasystemet. 
8 § 
Skadeståndsansvar 
Den som orsakats skada på grund av ett fel eller en brist i uppgifter som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet har rätt att få ersättning av den som lämnat ut uppgiften i enlighet med vad som bestäms i denna paragraf. 
Då uppgifter lämnas ut ur fastighetsdatasystemet och någon orsakas skada ska den som lämnat ut uppgiften ansvara för 
1) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt fastighetsregisterlagen, i enlighet med vad som bestäms i 11 § fastighetsregisterlagen, 
2) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt lagfarts- och inteckningsregistret, i enlighet med vad som bestäms i 7 kap. 4 § jordabalken (540/1995), samt 
3) en skada som orsakas av ett fel eller en brist i en uppgift enligt någon annan lag eller förordning, i enlighet med vad som bestäms i skadeståndslagen (412/1974), om inte något annat bestäms särskilt i fråga om någon uppgift. 
Den som lämnat ut en uppgift ska höra den som producerat uppgiften före avgörandet av ett ärende som gäller en ersättning enligt 2 mom. 
Om ett fel eller en brist i en uppgift som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet har orsakats av ett fel eller en brist i en uppgift som överförts till fastighetsdatasystemet eller av försummelse av skyldigheten enligt 4 §, är det offentliga samfundet i fråga skyldigt att ersätta den som lämnat ut uppgiften för det skadestånd som denne betalt. 
Om felaktigheten hos en uppgift i fastighetsdatasystemet orsakas av verksamhet enligt 5 § 1 mom. inom Lantmäteriverket, som svarar för fastighetsdatasystemets förvaltning, ansvarar Lantmäteriverket i enlighet med 2 mom. i denna paragraf för sådan skada som felet orsakat den som lämnat ut uppgiften. 
Bestämmelser om ersättande av en skada som orsakats av överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns dock i den förordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

45. Lag om ändring av 4 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik (562/2014) 4 § som följer: 
4 § 
Utlämnande av uppgifter för forskning eller statistiska utredningar 
Trots vad som föreskrivs i 13 § i statistiklagen får Naturresursinstitutet för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar även lämna ut med identifikationsuppgifter försedda uppgifter om personers ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt dataskyddslagen ( / ) eller någon annan lag att samla in och registrera dessa uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
KariKulmalablå
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
ReijoHongistoblå
medlem
JukkaKoprasaml
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
MatsNylundsv
medlem
TyttiTuppurainensd.

Sekreterare var

plenarråd
MiikaSuves.