Senast publicerat 08-05-2021 13:53

Betänkande JsUB 9/2020 rd RP 151/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (RP 151/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Kirsi Taipale 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • överinspektör Niina Riissanen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • forskare Jani Laturi 
  Naturresursinstitutet
 • expert Yrjö Niskanen 
  Finlands skogscentral
 • skogsexpert Lea Jylhä 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • direktör för skogsärenden Matti Mäkelä 
  Skogsindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • Koneyrittäjät ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras. Lagen är i kraft till och med den 31 december 2020. Enligt förslaget ska giltighetstiden förlängas med tre år, det vill säga till utgången av 2023. Arbetet inom EU för att revidera reglerna för statligt stöd inom skogsbrukssektorn är försenat och giltighetstiden behöver därför förlängas. Dessutom ändras bestämmelsen om annat offentligt stöd. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 31 december 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) ändras. Lagens giltighetstid förlängs med tre år, dvs. till och med den 31 december 2023, eftersom revideringen av reglerna om statligt stöd till skogsbruket har fördröjts i EU. Riktlinjerna för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn skapar en ram för vilken typ av stöd i medlemsstaterna Europeiska kommissionen kommer att godkänna för skogar medan riktlinjerna är i kraft och i vilken utsträckning stöd godkänns. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att göra en preliminär utredning om incitamentssystemet för skogsbruket på 2020-talet. Syftet med propositionen är att säkerställa att det nuvarande incitamentssystemet för skogsbruket fortsätter också från början av 2021 och fram till dess att det planerade incitamentssystemet kan införas. Utskottet understryker att en oavbruten förlängning av incitamentssystemet är av ytterst stor vikt för hela skogsbruket. 

I propositionen ingår dessutom en ändring av bestämmelsen om annat offentligt stöd. Bestämmelsen behöver ändras för att förhindra överlappande stöd, och den hänför sig till stöd som kommer att beviljas utifrån kommande ändringar i naturvårdslagen (RP 116/2020 rd — RSv 114/2020 rd). 

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med följande ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Ikraftträdandebestämmelsen.

Av motiveringen till propositionen framgår det att lagen avses träda i kraft den 31 december 2020. Kommissionen har godkänt anmälan om förlängt stödsystem för hållbart skogsbruk. Utskottet föreslår att datumet skrivs in i en särskild ikraftträdandebestämmelse. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 7 § och 48 § 1 och 2 mom. som följer: 
7 § 
Annat offentligt stöd 
Ett villkor för att stöd enligt denna lag ska beviljas är att det för det arbete eller den åtgärd som ska finansieras inte har beviljats andra förmåner av offentliga medel. 
Stöd som har beviljats med stöd av denna lag återkrävs om det efter att stödet har betalats ut framgår att det för arbetet eller åtgärden har beviljats andra förmåner av offentliga medel. 
48 § 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Denna lag är i kraft till och med den 31 december 2023. 
Andra bestämmelser i denna lag än de som gäller beviljande av stöd tillämpas dock på med stöd av denna lag beviljat stöd efter det att lagens giltighetstid har gått ut. Stöd som beviljas med stöd av denna lag ska betalas ut senast den 31 december 2026. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den Utskottet föreslår en ändring 31 december Slut på ändringsförslaget 20Utskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.