Senast publicerat 28-05-2021 10:07

Betänkande JsUB 9/2021 rd RP 77/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (RP 77/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Markus Lounela 
    jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
  • Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket. I lagen föreslås det bestämmelser om att vissa villkor enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare inte ska tillämpas tiden den 1 mars —31 december 2021. Villkoren gäller betalning av avträdelsestöd och inledande av betalning, avbrytande av betalning av avträdelsestöd samt avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter. Målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under de omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin temporärt göra det möjligt för stödmottagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under tiden den 1 mars —31 december 2021. Propositionen motsvarar den temporära lag som gällde från och med den 16 mars till och med den 31 december 2020. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och avses gälla till utgången av 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under de omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin temporärt göra det möjligt för stödmottagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under tiden från och med den 1 mars till och med den 31 december 2021. Propositionen motsvarar den temporära lag som gällde från och med den 16 mars till och med den 31 december 2020. Det senaste systemet med avträdelsestöd för jordbruket upphörde den 31 december 2018, och nya avträdelsestöd beviljas inte längre. Utskottet anser att det behöver utredas om det arrangemang som nu blir temporärt bör göras permanent. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 77/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Atte Harjanne gröna 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.