Senast publicerat 08-02-2021 11:28

Betänkande KoUB 1/2021 rd RP 257/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (RP 257/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanEleonooraEilittä
  kommunikationsministeriet
 • chefTuoviValtonen
  Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Finlands Bilåtervinning Ab
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en ändring i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021. 

Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras genom att det till 2 § fogas ett moment enligt vilket endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Lagen föreslås få en övergångsbestämmelse om att de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska tillämpas på ansökningar som lämnats före lagens ikraftträdande. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 mars 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

Utskottet ser det som ytterst beklagligt att myndigheternas tolkningar av bestämmelserna om skrotningspremie har gett upphov till oklarheter och tråkiga situationer med tanke på såväl sökande som bilförsäljare. Enligt den utredning som utskottet fått av det föredragande ministeriet är ordalydelsen i den gällande lagen tillräckligt entydig och ger inget utrymme för tolkning med beaktande av regleringen som helhet och syftet med lagen. Med hänsyn till läget i stort menar utskottet i varje fall att det är motiverat att precisera bestämmelserna i enlighet med propositionen. 

Utskottet understryker att den behöriga myndighetens lagtolkningar och instruktioner till allmänheten bör vara konsekventa och till alla delar sådana att en medborgare eller ett företag som handlar i god tro inte drabbas av oskäliga följder av tolkningarna och besluten. Utskottet ser det som ytterst viktigt att rättsskyddet för dem som ansöker om skrotningspremie och företag inom bilbranschen tillgodoses på behörigt sätt. 

Likaså är det angeläget att bedöma om det finns behov av att ändra bestämmelserna om register-anteckningar om fordon och anknytande anmälningsskyldigheter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 257/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JouniKotiahosaf
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd
ersättare
MikkoOllikainensv.

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.