Senast publicerat 21-12-2021 15:03

Betänkande KoUB 1/2021 rd RP 257/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (RP 257/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Eleonoora Eilittä 
  kommunikationsministeriet
 • chef Tuovi Valtonen 
  Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Finlands Bilåtervinning Ab
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås en ändring i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021. 

Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras genom att det till 2 § fogas ett moment enligt vilket endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafiken eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafiken. Lagen föreslås få en övergångsbestämmelse om att de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet ska tillämpas på ansökningar som lämnats före lagens ikraftträdande. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 mars 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

Utskottet ser det som ytterst beklagligt att myndigheternas tolkningar av bestämmelserna om skrotningspremie har gett upphov till oklarheter och tråkiga situationer med tanke på såväl sökande som bilförsäljare. Enligt den utredning som utskottet fått av det föredragande ministeriet är ordalydelsen i den gällande lagen tillräckligt entydig och ger inget utrymme för tolkning med beaktande av regleringen som helhet och syftet med lagen. Med hänsyn till läget i stort menar utskottet i varje fall att det är motiverat att precisera bestämmelserna i enlighet med propositionen. 

Utskottet understryker att den behöriga myndighetens lagtolkningar och instruktioner till allmänheten bör vara konsekventa och till alla delar sådana att en medborgare eller ett företag som handlar i god tro inte drabbas av oskäliga följder av tolkningarna och besluten. Utskottet ser det som ytterst viktigt att rättsskyddet för dem som ansöker om skrotningspremie och företag inom bilbranschen tillgodoses på behörigt sätt. 

Likaså är det angeläget att bedöma om det finns behov av att ändra bestämmelserna om register-anteckningar om fordon och anknytande anmälningsskyldigheter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 257/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Mikko Ollikainen sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.