Senast publicerat 10-02-2022 16:27

Betänkande KoUB 1/2022 rd RP 237/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (RP 237/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Eeva Ovaska 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Ville Rinkineva 
  Transport- och kommunikationsverket
 • enhetschef Katja Koskelainen 
  Trafikledsverket
 • vägingenjör Tapani Jaakkola 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Färjetrafik Ab
 • Wärtsilä Oyj Abp
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • Finlands Sjömans-Union FSU rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar. I lagen föreslås ett bemyndigande för Transport- och kommunikationsverket att meddela tekniska föreskrifter om vajerfärjors styranordningar och om godkännande av sådana anordningar. Syftet med propositionen är att förbättra säkerheten i synnerhet inom trafiken med vajerfärjor genom att göra det möjligt att i större omfattning än för närvarande ta i bruk virtuella styrsystem som ersätter vajerfärjornas fysiska styrlinor. 

Lagen avses träda i kraft den 28 februari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns utan ändringar. 

(2)Utskottet välkomnar att det system som ersätter vajern enligt en utredning avsevärt kommer att öka säkerheten i trafiken med vajerfärjor och hjälpa föraren att hålla sig på färjeleden rentav bättre än den traditionella vajern. Att köra utan vajer har också konstaterats spara energi och vara miljövänligt. Man slipper erosion, vattnet blir inte grumligt och näringsämnen lösgörs inte från botten. 

(3)Utskottet har gjorts uppmärksamt på såväl kompetenskraven för förare av vajerfärjor som gränsdragningen mellan definitionerna av vajerfärja och frigående färja. Enligt uppgift från kommunikationsministeriet har man vid ministeriet beslutat att inleda också ett annat projekt för reform av lagstiftningen om vajerfärjor. Man kommer bland annat att granska kompetenskraven för förare av vajerfärjor och definitionerna av vajerfärja och frigående färja. Utskottet anser att projektet behövs är och rätt brådskande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 237/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 9.2.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.