Betänkande
KoUB
10
2016 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet (RP 52/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Suvi
Nevalainen
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Päivi
Jämsä
Trafiksäkerhetsverket
chef
Lauri
Tierala
Finnair Abp.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om provisorisk tillämpning av avtalet. Avtalet är till sin karaktär ett blandavtal vars bestämmelser delvis omfattas av unionens, delvis av medlemsstaternas behörighet. 
Att avtalet sätts i kraft stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar. Avtalet främjar Finlands konkurrenskraft genom att det förbättrar förutsättningarna för näringsliv och företagande samt öppnar nya möjligheter för flygtrafik mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och Jordanien. 
Med stöd av avtalet kan vardera partens lufttrafikföretag erbjuda tjänster enligt kommersiella principer, med lika konkurrensförutsättningar och iakttagande av enhetliga regler. Genom avtalet fastställs nya samarbetsarrangemang mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och Jordanien när det gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd, flygledningstjänst och miljöfrågor. 
Trafikrättigheterna avregleras gradvis i takt med att Jordanien omarbetar sin egen lagstiftning så att den motsvarar Europeiska unionens lagstiftning på luftfartsområdet. Avtalet avreglerar dock inte anslutande flyg till tredjeländer förutom övriga länder inom Medelhavsområdets luftfartsområde, länderna inom västra Balkans gemensamma luftfartsområde, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Restriktionerna gällande prissättningen av flygningarna avskaffas. Dessutom tillåts avtal mellan flygbolagen om användningen av gemensamma linjebeteckningar och om leasing. 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om provisorisk tillämpning av avtalet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet och lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 52/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 52/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.4.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
saf
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Outi
Mäkelä
saml
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
ersättare
Teuvo
Hakkarainen
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 8.9.2016 15:12