Senast publicerat 12-05-2021 11:43

Betänkande KoUB 10/2021 rd RP 55/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken (RP 55/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Tomi Paavola 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Eero Salojärvi 
  kommunikationsministeriet
 • jurist Anne Kaartinen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • expert Matias Kinnunen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • gruppchef Anne Hirsikko 
  Meteorologiska institutet
 • Senior Director Arto Pussinen 
  Business Finland Oy
 • jurist Rami Peltosaari 
  Elisa Abp
 • Senior Advisor Tapio Haapanen 
  Telia Finland Oyj
 • chef för påverkansarbete Tiina Vyyryläinen 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • juridisk chef Marko Lahtinen 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • DNA Ab
 • Centralhandelskammaren.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken. Ändringarna är av teknisk art och innebär att giltighetstiden för tre temporära bestämmelser förlängs med tre år. Bestämmelserna gäller definitionen av förmedlingsuppgifter, radiokommunikationens konfidentialitet och förbudet mot telefonmarknadsföring av telefonabonnemang. Dessutom görs en teknisk ändring i en laghänvisning i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. 

Det första lagförslaget avses träda i kraft den 2 juli 2021 och det andra lagförslaget den 21 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 55/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen at 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.