Direkt till innehållet

KoUB 11/2015 rd

Senast publicerat 06-09-2016 10:20

Betänkande KoUB 11/2015 rd RP 69/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen (RP 69/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikrådRistoSaari
  kommunikationsministeriet
 • regeringssekreterareTeijaPellikainen
  försvarsministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficerIiroPenttilä
  försvarsministeriet
 • miljörådAriSaarinen
  miljöministeriet
 • ledande expertJukkaHannola
  Trafiksäkerhetsverket
 • juristPäiviMetsävainio
  Trafiksäkerhetsverket
 • direktörMikkoViinikainen
  Finavia Abp
 • styrelseordförandeJuha-PekkaPaananen
  NorthNav Ltd.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Helsingfors stad
 • Vanda stad
 • Finnair Abp.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att luftfartslagen ändras. De skyldigheter som myndigheterna har och de arrangemang som kräver nationell reglering enligt Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart och Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner genomförs nationellt. Trafiksäkerhetsverket ska vara den behöriga myndigheten enligt båda EU-förordningarna. Med anledning av händelseförordningen gallras det i synnerhet bland bestämmelserna i det kapitel i luftfartslagen som gäller luftfartsolyckor, efterspanings- och räddningstjänst för luftfart, tillbud och händelser. Med anledning av förordningen om flygplatsbuller gallras det bland bestämmelserna i det kapitel i luftfartslagen som gäller driftsrestriktioner vid flygplatser av bullerskäl.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet välkomnar målen för en välavvägd strategi i bekämpningen av buller från luftfart och för bland annat förbättrade anmälningsförfaranden vid tillbud och andra händelser i flygtrafiken. Vidare välkomnar utskottet de föreslagna gallringarna i den nationella lagstiftningen i den utsträckning som de relevanta och nationellt direkt tillämpliga EU-förordningarna i fortsättningen tillåter det.  

Sett i ett internationellt perspektiv kan Finland huvudsakligen nås via flygtrafik och därför är fungerande flygplatser och tryggade verksamhetsmöjligheter för flygtrafiken av största vikt för Finlands globala konkurrenskraft. Flygtrafiken spelar en viktig roll för den lokala företagsverksamheten ute i regionerna, men flygförbindelser inverkar också på hur attraktiva olika regioner är sett i ett nationellt perspektiv.  

Utskottet anser att konkurrenskraftig flygtrafik och effektiva flygplatser måste säkerställas också i fortsättningen. Vidare anser utskottet de uttalade miljösynpunkterna i propositionen vara viktiga, men framhåller samtidigt att det gäller att bevara en välavvägd och realistisk strategi för att verksamhetsmöjligheterna och utvecklingspotentialen på flygplatserna och i flygtrafiken inte ska äventyras.  

Det är av central betydelse att lagen tillämpas och vidareutvecklas och bestämmelserna på lägre nivå bereds med tillräckligt stor hänsyn till att luftfart är nödvändig och har vissa behov inom bland annat militär verksamhet, räddningstjänst och annan myndighetsverksamhet och att exempelvis obemannade luftfartyg blir allt vanligare. Vidare är det viktigt att de föreslagna administrativa rutinerna också i praktiken är så enkla och snabba som möjligt, bland annat när tillfälligt farliga områden inrättas för obemannade luftfartyg.  

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med följande ändringsförslag. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

11 §. Områden där luftfart är inskränkt och farliga områden.

Vid utfrågningen av de sakkunniga kom det fram att 1 mom. behöver preciseras. Det område där ett förbud eller en begränsning kan införas av miljöhänsyn behöver nämligen inskränkas. Utskottet föreslår att formuleringen preciseras till att ett förbud kan gälla ovanför områden som är av riksintresse för att skydda miljön.  

97 §. Utförande av kontroller och övervakning.

Vid utfrågningen av de sakkunniga kom det fram att paragrafen behöver preciseras eftersom den gäller en så kallad offentlig förvaltningsuppgift. Utskottets uppfattning är att paragrafen gäller rutinuppgifter inom kontroll och övervakning av flygplatser, som utförs under uppsikt och enligt anvisningar av flygplatsoperatören. Bestämmelserna om tillträdeskontroll, övervakning och patrullering bygger på kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd, som också reglerar rekrytering och utbildning av personal och kompetensvillkor. Utskottet föreslår att 1 mom. kompletteras med att personer som utför tillträdeskontroll, övervakning och patrullering ska göra det under uppsikt och enligt anvisningar av flygplatsoperatören. I sin arbetsutövning lyder personerna under bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 

181 §. Ändringssökande.

Utskottet föreslår en teknisk ändring av formuleringen i 2 mom. 5 punkten i den finska lagtexten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2 i proposition RP 69/2015 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 69/2015 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av luftfartslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i luftfartslagen (864/2014) 127 §, 
ändras 3 § 1 mom. 7 punkten och det inledande stycket i 2 mom., den finska språkdräkten i 7 § 1 mom. 2 punkten, 11 § 1 och 2 mom. samt det inledande stycket i 4 mom., 27 § 1 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i 42 § 2 och 3 mom., 42 § 6 mom., 46 §, 47 § 1 mom. 7 punkten, 63 § 1 mom., 97 och 111 §, 117 § 3 och 4 punkten, 118 § 1 mom., 125 och 126 §, 128 § 1 mom., 129 §, 153 § 1 mom., 157 §, 158 § 5 mom., 164 § 1 mom. 1 punkten, 178 § 1 och 20 punkten och 181 § 2 och 4 mom. samt 
fogas till 3 § 1 mom. en ny 8 punkt, till lagen en ny 110 a § och till 153 § ett nytt 7 mom. som följer: 
3 § 
Behöriga myndigheter 
Utöver vad som i denna lag föreskrivs om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter, är Trafiksäkerhetsverket behörig nationell myndighet enligt följande av Europeiska unionens rättsakter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (händelseförordningen),  
8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG (förordningen om flygplatsbuller). 
Utöver vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs om konsumentombudsmannens och konsumenttvistenämndens behörighet, är Trafiksäkerhetsverket behörig myndighet enligt följande förordningar: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Preciseringar och undantag som gäller militär luftfart 
På militär luftfart tillämpas bestämmelserna i denna lag med följande preciseringar och undantag: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) militära luftfartyg förses med nationalitetsbeteckning och specialbeteckning,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Områden där luftfart är inskränkt och farliga områden 
Genom förordning av statsrådet får luftfart begränsas eller förbjudas ovanför objekt och områden som är viktiga för statens ledning, försvaret, gränskontrollen, räddningsuppgifter eller beredskapen eller Utskottet föreslår en ändring ovanför områden som är av riksintresse för att skydda miljön Slut på ändringsförslaget. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja tillstånd för luftfart inom förbjudna områden efter att ha hört företrädare för dem som ska skyddas genom inrättandet av områdena. Närmare bestämmelser om hörande utfärdas genom förordning av statsrådet. Om ett förbjudet område har inrättats för att skydda en anläggning, är dock luftfart tillåten i samband med service av eller annan verksamhet vid och nyttjande av anläggningen. Inom restriktionsområden är luftfart tillåten endast med tillstånd av försvarsmakten eller enligt särskilda villkor som ställs av försvarsmakten.  
Genom Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter eller beslut kan sådana områden där verksamhet som äventyrar luftfartygens flygsäkerhet utövas under särskilda tidpunkter betecknas som farliga områden. Områdeskontrollen ska underrättas om när utövandet av sådan verksamhet som äventyrar luftfartygens flygsäkerhet inleds och avslutas inom farliga områden. Cellen för luftrumsplanering enligt FUA-förordningen får dessutom av särskilda skäl bestämma och beteckna områden som tillfälliga farliga områden för en tid av högst två veckor, förutsatt att anvisningar om betecknandet finns i den handbok som styr luftrumsplaneringen som nämns i 107 § 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Cellen för luftrumsplanering ska på det sätt som den anser vara ändamålsenligt begränsa eller förbjuda luftfarten inom ett visst område 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 § 
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form 
Offentliga personuppgifter och andra offentliga uppgifter i registret får lämnas ut via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form 
1) till myndigheter för skötseln av uppdrag eller förpliktelser som föreskrivs i lag eller med stöd av lag, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
42 § 
Konstruktion, tillverkning och underhåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en konstruktör krävs inte godkännande, om det är fråga om 
1) konstruktion som gäller en mindre modifiering eller reparation, 
2) konstruktion av ett luftfartyg för vilket det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller konstruktion av anordningar eller komponenter till ett sådant luftfartyg, eller 
3) konstruktion som gäller en modifiering eller reparation i ett luftfartyg för vilket det inte ansöks om luftvärdighetsbevis eller för vilket det har utfärdats ett flygtillstånd i stället för ett luftvärdighetsbevis. 
För en tillverkare krävs inte godkännande, om det är fråga om ett luftfartyg där minst 51 procent är byggt av en amatör eller en amatörförening utan vinstsyfte, för vederbörandes egna syften och utan något kommersiellt syfte. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För underlag för luftfartyg och för underlag för modifiering och reparation av luftfartyg krävs godkännande av Trafiksäkerhetsverket, om inte Trafiksäkerhetsverket beslutar något annat. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om underlagen med beaktande av motsvarande krav i Europeiska unionens lagstiftning, och kan befria underlag från kravet på godkännande, om godkännandet inte är behövligt för flygsäkerheten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 § 
Tillståndsgivare 
Trafiksäkerhetsverket beviljar tillstånd, om inte något annat följer av 163 §. Medicinska intyg kan dock beviljas av en flygläkare, ett flygmedicinskt centrum eller Trafiksäkerhetsverket. Medicinska rapporter för kabinbesättning beviljas av en läkare vid en hälsovårdscentral, en flygläkare eller ett flygmedicinskt centrum. Kabinbesättningsintyg och godkännande för teckengivare beviljas av Trafiksäkerhetsverket eller av en organisation som Trafiksäkerhetsverket har godkänt för denna uppgift. Ett tillstånd ska beviljas om sökanden uppfyller förutsättningarna för erhållande av tillståndet. Ett tillstånd beviljas för viss tid om inte något annat bestäms nedan. 
47 § 
Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas och tillståndsslag 
För att följande tillstånd ska beviljas förutsätts det att sökanden i fråga om ålder, hälsa, kunskaper, färdigheter, utbildning och erfarenhet uppfyller behörighetskraven för det aktuella tillståndsslaget: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) godkännande för teckengivare, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
63 § 
Operativ licens 
Bestämmelser om operativ licens finns i lufttrafikförordningen. Operativ licens beviljas av Trafiksäkerhetsverket. Utöver vad som i lufttrafikförordningen föreskrivs om förutsättningar för beviljande av operativ licens krävs det att de personer som fortlöpande och faktiskt kommer att stå för driften av sökandens verksamhet har gott anseende. Sökanden uppfyller inte kravet på gott anseende, om sökanden under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren till bötesstraff för allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter om anställningsförhållanden, näringsutövning, bokföring, skuldförhållanden, bedrivande av trafik eller trafiksäkerhet och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att bedriva flygtrafik. Gott anseende bevisas genom ett utlåtande av Rättsregistercentralen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
97 § 
Utförande av kontroller och övervakning 
Bestämmelser om hur säkerhetskontroller ska utföras finns i förordningen om skyddsregler och i de förordningar som Europeiska kommissionen antagit med stöd av den. Säkerhetskontroller får utföras av personer som har genomgått den utbildning som avses i 98 § och som är godkända som säkerhetskontrollanter av Trafiksäkerhetsverket. Tillträdeskontroll, övervakning och patrullering vid en flygplats får utföras av personer som flygplatsoperatören har godkänt för uppgiften. Utskottet föreslår en ändring De ska utföra uppgifterna under uppsikt och enligt anvisningar av flygplatsoperatören. Bestämmelserna om straffrättligt tjänsteansvar tillämpas på personerna när de utför uppgifterna. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. Slut på ändringsförslaget Trafiksäkerhetsverket får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i dessa förordningar. 
Säkerhetskontrollerna ska utföras så att de inte medför onödiga olägenheter för de personer, varor eller objekt som ska kontrolleras. Kontrollerna får inte onödigt försvåra eller störa flygtrafiken eller den övriga verksamheten på flygplatsen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
110 a § 
Beslut om och återkallande av beslut om att utse anmälda organ  
Trafiksäkerhetsverket utser på ansökan anmälda organ för att utföra den bedömning av överensstämmelse och lämplighet som avses i artikel 5 i förordningen om driftskompabilitet och för att utföra de uppgifter i samband kontroll som avses i artikel 6.  
De anmälda organen ska uppfylla kriterierna i bilaga V till förordningen om driftskompabilitet. Om ett anmält organ inte längre uppfyller kriterierna, ska Trafiksäkerhetsverket återkalla beslutet om att utse det anmälda organet och informera Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater om detta. 
111 § 
Avgifter för flygtrafiktjänst 
Trafiksäkerhetsverket ska övervaka att avgifterna för flygtrafiktjänst bestäms i enlighet med artikel 15 i förordningen om tillhandahållande av tjänster. 
På grundval av de uppgifter som tjänsteleverantörerna lämnat ska Trafiksäkerhetsverket göra en framställning om avgifterna enligt det gemensamma avgiftssystemet för flygtrafiktjänster. Trafiksäkerhetsverket ska ge aktörerna tillfälle att avge utlåtande om framställningen och ska lämna in den till Europeiska kommissionen för granskning. Efter utlåtandena och Europeiska kommissionens godkännande ska Trafiksäkerhetsverket fastställa avgifterna och informera Europeiska kommissionen om dem. 
Leverantören av flygtrafikledningstjänst ska fastställa avgifterna för flygtrafiktjänst till den del de inte fastställs i enlighet med 2 mom. 
Trafiksäkerhetsverket ska också övervaka att de avgifter som tas ut av den statliga och den militära luftfarten är skäliga och att 112 § iakttas vid prissättningen. 
117 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) allvarligt tillbud allvarliga tillbud enligt artikel 2 i händelseförordningen, 
4) händelse händelser enligt artikel 2 i händelseförordningen.  
118 § 
Rapportering av luftfartsolyckor och tillbud 
Trafiksäkerhetsverket ska underrättas om olyckor och allvarliga tillbud inom civil luftfart. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
125 § 
Tillämpning av händelseförordningen  
I Finland tillämpas händelseförordningen på alla luftfartyg. Händelser som uteslutande gäller militär luftfart och enligt 7 § 1 mom. 19 punkten ska anmälas till försvarsmakten behandlas dock nationellt.  
Händelser som inbegriper ett luftfartyg som är registrerat i Finland eller som används av en organisation som är etablerad i Finland ska i enlighet med händelseförordningen rapporteras även om de har inträffat utomlands. 
126 § 
Rapporteringssystem  
Trafiksäkerhetsverket ansvarar för och driver ett rapporteringssystem enligt händelseförordningen till vilket obligatorisk och frivillig information om händelser rapporteras.  
Organisationer som är etablerade i Finland ska underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådan information om händelser som de samlat in i sitt eget system för frivillig rapportering.  
Informationen om händelser ges in till Trafiksäkerhetsverket via en teknisk anslutning. 
128 § 
Användning av information om händelser  
En myndighet får inte vidta rättsliga åtgärder på grund av oöverlagda eller oavsiktliga överträdelser som myndigheten får kännedom om bara på grund av att de har rapporterats enligt händelseförordningen, om det inte är fråga om en situation som avses i artikel 16.10 i händelseförordningen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
129 § 
Välavvägd strategi och införande av driftsrestriktioner  
Förordningen om flygplatsbuller tillämpas på det sätt som avses i förordningen på luftfartyg som används inom civil luftfart. I enlighet med den välavvägda strategi som avses i artiklarna 2 och 5 i förordningen om flygplatsbuller får flygtrafikbuller hanteras och begränsas genom driftsrestriktioner enligt artikel 2.6 endast efter det att andra åtgärder inom den välavvägda strategin har övervägts och analyserats. 
Trafiksäkerhetsverket ska fastställa ett mål om minskat buller för flygplatsen. Trafiksäkerhetsverket ska också bedöma behovet av att införa en driftsrestriktion enligt 1 mom. i enlighet med den välavvägda strategin och besluta om införandet.  
Vid utförandet av de uppgifter som avses i 2 mom. ska Trafiksäkerhetsverket höra flygplatsoperatören, de myndigheter som ansvarar för planläggning och markanvändningsplanering, den statliga myndighet som avses i 21 § 1 mom. i miljöskyddslagen och den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i 22 § i den lagen, flygbolagen, försvarsmakten och andra berörda parter. En samarbetsgrupp kan tillsättas för samarbetet mellan de olika behöriga myndigheterna och aktörerna. 
Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om det mål om minskat buller för flygplatsen som Trafiksäkerhetsverket ska fastställa enligt 2 mom. och om Trafiksäkerhetsverkets bedömning av behovet av driftsrestriktioner för flygplatsen samt om underrättelser om driftsrestriktioner. Genom förordning av statsrådet får det också utfärdas närmare bestämmelser om den samarbetsgrupp enligt 3 mom. som ska samordna de behöriga myndigheternas och de olika aktörernas åtgärder och samarbete. 
153 § 
Myndigheters rätt att få information och utföra inspektioner 
De som bedriver luftfartsverksamhet liksom luftfartygs ägare, innehavare eller operatörer samt de som utför uppgifter som påverkar flygsäkerheten ska, till den del de förfogar över eller har tillgång till informationen, på begäran av Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestämmelserna lämna verket följande upplysningar för tillsynen över luftfartsverksamheten: 
1) uppgifter om luftfartyg och trafiken med dem, inbegripet upptagningar av lägesbilder, 
2) upptagningar från flygtrafiktjänsten, efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart samt luftfartygens telefon- och radiokommunikation, 
3) andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter som behövs med tanke på flygsäkerheten, 
4) uppgifter om verksamhetsutövarens verksamhet, ekonomi och försäkringar, 
5) uppgifter som är relevanta med tanke på tillsynen över att passagerarnas rättigheter tillgodoses, 
6) de ansvariga personernas namn, personbeteckning och kontaktuppgifter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om behandlingen av personuppgifter enligt 1 mom. 6 punkten tillämpas vad som i 2 kap. föreskrivs om behandlingen av uppgifter i luftfartsregistret och certifikatregistret. Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns dessutom i personuppgiftslagen och bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
157 § 
Föreskrifter och beslut om miljökonsekvenserna av luftfart 
Med hänsyn till den välavvägda strategi som avses i 129 § får Trafiksäkerhetsverket meddela föreskrifter och fatta beslut om flyg- och underhållsverksamhet, om det behövs för att minska eller förhindra buller från luftfartyg eller andra skadliga miljökonsekvenser eller för att medge tillåtna undantag. Föreskrifterna och besluten kan gälla: 
1) tid och sätt för användning av flygplatser och antalet starter och landningar, 
2) begränsning eller förbud under bestämda tider när det gäller testningar som hänför sig till underhållet, 
3) begränsning av användningen av exceptionellt bullersamma flygplan, 
4) förbud mot att efter en övergångstid använda en tidigare godkänd flygplanstyp. 
158 § 
Flyghinder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillstånd att sätta upp anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken enligt 2 mom. ska sökas hos Trafiksäkerhetsverket. Ansökan om flyghindertillstånd ska åtföljas av ett utlåtande av den berörda leverantören av flygtrafikledningstjänst och när det gäller vindkraftverk på havsområden också av ett utlåtande av gränsbevakningsväsendet. Om inte flygsäkerheten äventyras, kan Trafiksäkerhetsverket ge tillstånd att sätta upp anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken enligt 2 mom. Tillstånd ska beviljas, om den olägenhet det planerade hindret medför för flygtrafikens smidighet kan minskas med till buds stående planeringskriterier för flygförfarandet så att hindret inte medför oskälig olägenhet för flygplatsoperatören eller försvårar smidig flygtrafik. Flyghinder ska markeras i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
164 § 
Anlitande av utomstående experter för Trafiksäkerhetsverkets uppgifter 
Trafiksäkerhetsverket kan genom avtal överföra följande förvaltningsuppgifter på en inhemsk eller utländsk expert som har tillräcklig utbildning samt övriga kunskaper och färdigheter som uppgiften kräver: 
1) kompetensbedömning av AFIS-personal, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
178 § 
Luftfartsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 § 5 mom. och som gäller luftfartyg eller anordningar, sportfallskärmar, flygskärmar, modellflygplan eller förare av sådana, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20) förfar i strid med artikel 16.9 i händelseförordningen,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för luftfartsförseelse dömas till böter. 
181 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I följande beslut, som fattats av någon annan än en myndighet, får omprövning begäras hos Trafiksäkerhetsverket: 
1) i 40 § avsedda beslut om granskningsbevis avseende luftvärdighet som fattas av organisationer som svarar för luftvärdighet, 
2) i 47 § avsedda beslut om beviljande av kabinbesättningsintyg och godkännande för teckengivare,  
3) i 102 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av tillträde till flygplatsens flygsida och behörighetsområden som fattas av flygplatsoperatören, 
4) i 103 § 1 mom. avsedda beslut om beviljande av behörighetskort och passerkort för fordon som fattas av flygplatsoperatören, 
5) i 111 § avsedda beslut om avgifter för flygtrafiktjänst,  
6) i 163 § avsedda beslut som fattas av behöriga organ och organisationer för sportflygverksamhet,  
7) i 164 § avsedda beslut som fattas av utomstående experter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 1–4 eller 6–7 punkten eller 3 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 2 mom. 5 punkten får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 129 § träder dock i kraft först den 13 juni 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om upphävande av vissa bestämmelser i luftfartslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 130–135 § i luftfartslagen (864/2014). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 13 juni 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonensaf
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
JyrkiKasvigröna
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
MarkkuPakkanencent
medlem
SatuTaavitsainensd
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.